• Home
  • LDS.org
  • Հեռարձակումներ և ուղերձներ

CES Devotionals

 
READWatchListenPrintDownload

 
Սուրբ Հոգու անասելի պարգևըԵրեց Ջեյ Ե. ՋենսենԴիտելԼսել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ինչ էլ որ լինեք, ձեր մասը լավ կատարեք. խուսափեք դիմակներ կրելուց, որոնք թաքցնում են ձեր ինքնությունը:Երեց Քվենթին Լ. ՔուքԴիտելԼսել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Կանգնեք Սրբազան պուրակումԵրեց Մարլին Կ. ՋենսենԴիտելԼսել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Իսրայել, Իսրայել, Աստված կանչում էԵրեց Ջեֆրի Ռ. ՀոլլանդԴիտել  
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Մենք ենք մեր երջանկության ճարտարապետներըԵպիսկոպոս Ջեռալդ ԿոսեԴիտելԼսել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո