Mga Debosyonal sa CES

 
BASATan-awI-printDownload

 
What Is Truth?Presidente Dieter F. Uchtdorf  
Nga Kita Unta “Dili … Mobiya” (D&P 19:18)Elder David A. BednarTan-aw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Nakita ba Nako ang Kamot sa Dios sa Akong Kinabuhi?Susan K. Bednar 
Atong Propeta: Thomas S. MonsonElder William R. WalkerTan-aw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Batan-on nga Bililhon: Unsay Inyong Pilion?Elder Russell M. NelsonTan-aw 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I Will Give Myself to HimRussell T. OsguthorpeTan-aw 
Download
close

I-download

 

Video

Audio