• Home
  • LDS.org
  • Нэвтрүүлэг болон хаягууд

CES Devotionals

 
READWatchListenPrintDownload

 
Үнэн гэж юу вэ?Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.УгдорфҮзэхСонсох
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бид “эргэн буцахгүй” байж болохын тулд (СбаГ 19:18)Ахлагч Дэвид А.БэднарҮзэхСонсох
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Би амьдралдаа Бурханы мутрыг харсан уу?Сюзан К. Бэднар  
Бидний бошиглогч: Томас С.МонсонElder William R. WalkerҮзэхСонсох
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Язгууртан гаралтай өсвөр үеийнхэн: Та нар юу сонгох вэ?Ахлагч Рассэл М.НэлсонҮзэхСонсох
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Би өөрийгөө Түүнд өгөх болноРассел T.ОсгудорпҮзэхСонсох
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио