CES Devotionals

 
READWatchListenPrintDownload

 
Ano ang Katotohanan?Pangulong Dieter F. UchtdorfPanoorinPakinggan
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Upang Tayo’y “Hindi … Manliit” (DatT 19:18)Elder David A. BednarPanoorinPakinggan
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Nakita Ko na Ba ang Kamay ng Diyos sa Aking Buhay?Susan K. Bednar  
Ang Ating Propeta: Thomas S. MonsonElder William R. WalkerPanoorinPakinggan
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Kabataang Pangako: Ano ang Pipiliin Ninyo?Elder Russell M. NelsonPanoorinPakinggan 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ipapaubaya Ko sa Kanya ang Aking KaloobanRussell T. OsguthorpePanoorinPakinggan
Download
close

I-download

 

Video

Audio