• Home
  • LDS.org
  • Հեռարձակումներ և ուղերձներ

ԵԿՀ հավաքներ

 
ԿարդալԴիտելՏպելԲեռնավորել

 
Ի՞նչ է ճշմարտությունըՆախագահ Դիտեր Ֆ. ՈւխդորֆԴիտել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Որպեսզի մենք «չընկրկենք» (ՎևՈւ 19.18)Երեց Դեյվիդ Ա. ԲեդնարԴիտել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեսե՞լ եմ արդյոք Աստծո ձեռքն իմ կյանքում:Սյուզան Կ. Բեդնար  
Մեր մարգարե՝ Թոմաս Ս. ՄոնսոնըElder William R. WalkerԴիտել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ազնվական ծագումով երիտասարդներ. Ի՞նչ կընտրեք դուք:Երեց Ռասսել Մ. ՆելսոնԴիտել 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ես կհանձնեմ ինձ ՆրանՌասսել Տ. ՕսգութորփԴիտել
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո