• Home
  • LDS.org
  • Нэвтрүүлэг болон хаягууд

СБС-ийн онцгой цугларалтууд

 
УНШИХҮзэхХэвлэхТатах

 
Үнэн гэж юу вэ?Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.УгдорфҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бид “эргэн буцахгүй” байж болохын тулд (СбаГ 19:18)Ахлагч Дэвид А.БэднарҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Би амьдралдаа Бурханы мутрыг харсан уу?Сюзан К. Бэднар 
Бидний бошиглогч: Томас С.МонсонElder William R. WalkerҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Язгууртан гаралтай өсвөр үеийнхэн: Та нар юу сонгох вэ?Ахлагч Рассэл М.НэлсонҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Би өөрийгөө Түүнд өгөх болноРассел T.ОсгудорпҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио