• Home
  • LDS.org
  • Нэвтрүүлэг болон хаягууд

СБС-ийн онцгой цугларалтууд

 
УНШИХҮзэхТатах

Үнэн гэж юу вэ?Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.УгдорфҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Би амьдралдаа Бурханы мутрыг харсан уу?Сюзан К. БэднарҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

CES Devotional March 2013Хуралдаан бүрэн эхээрээҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бидний бошиглогч: Томас С.МонсонАхлагч Виллиам Р. ВокэрҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Язгууртан гаралтай өсвөр үеийнхэн: Та нар юу сонгох вэ?Ахлагч Рассэлл М.НэлсонҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Би өөрийгөө Түүнд өгөх болноРассел T.ОсгудорпҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бид “эргэн буцахгүй” байж болохын тулд (СбаГ 19:18)Ахлагч Дэвид А.БэднарҮзэх
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио