Mga CES Devotional

 
BASAHINPanoorinI-printI-download

 
Ano ang Katotohanan?Pangulong Dieter F. UchtdorfPanoorin 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Nakita Ko na Ba ang Kamay ng Diyos sa Aking Buhay?Susan K. BednarPanoorin 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

CES Devotional March 2013Buong SesyonPanoorin 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Ating Propeta: Thomas S. MonsonElder William R. WalkerPanoorin 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Kabataang Pangako: Ano ang Pipiliin Ninyo?Elder Russell M. NelsonPanoorin 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ipapaubaya Ko sa Kanya ang Aking KaloobanRussell T. OsguthorpePanoorin 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Upang Tayo’y “Hindi … Manliit” (DatT 19:18)Elder David A. BednarPanoorin 
Download
close

I-download

 

Video

Audio