Mga CES Devotional

 
BASAHINPanoorinI-printI-download

 
Ano ang Katotohanan?Pangulong Dieter F. UchtdorfPanoorin
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Upang Tayo’y “Hindi … Manliit” (DatT 19:18)Elder David A. BednarPanoorin
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Nakita Ko na Ba ang Kamay ng Diyos sa Aking Buhay?Susan K. Bednar 
Ang Ating Propeta: Thomas S. MonsonElder William R. WalkerPanoorin
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Kabataang Pangako: Ano ang Pipiliin Ninyo?Elder Russell M. NelsonPanoorin 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ipapaubaya Ko sa Kanya ang Aking KaloobanRussell T. OsguthorpePanoorin
Download
close

I-download

 

Video

Audio