การให้ข้อคิดทางวิญญาณซีอีเอส

 
อ่านรับชมพิมพ์ดาวน์โหลด

 
ความจริงคืออะไรประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟรับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

That We Might “Not . . . Shrink” (Doctrine and Covenants 19:18)เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์รับชม 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฉันเคยเห็นพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตหรือไม่ซูซาน เค. เบดนาร์  
Our Prophet: Thomas S. MonsonElder William R. Walkerรับชม 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Youth of the Noble Birthright: What Will You Choose?เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันรับชม 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

I Will Give Myself to Him (ข้าพเจ้าจะถวายตนแด่พระองค์)รัสเซลล์ ที. ออสกูธอร์พรับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง