2013 nga Debosyonal sa Pasko sa Unang Kapangulohan

 
BASATan-awDownload

Entire Meeting

Tan-aw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Joy to the WorldMormon Tabernacle Choir 
Ang Tinuod nga Kalipay sa PaskoPresident Thomas S. MonsonTan-aw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Christmas Bells Are RingingMormon Tabernacle Choir 
Unsay Sunod nga Nahitabo?Rosemary M. WixomTan-aw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Away in a MangerMormon Tabernacle Choir 
Himaya sa DiosElder Ronald A. RasbandTan-aw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Far, Far Away on Judea's PlainsMormon Tabernacle Choir 
Si Jesus ang Kristo—Atong Prinsipe sa KalinawElder Russell M. NelsonTan-aw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Silent NightKongregasyon