2013 nga Debosyonal sa Pasko sa Unang Kapangulohan

 
BASATan-awI-printDownload

Entire Meeting

Tan-aw 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Joy to the WorldMormon Tabernacle Choir  
Ang Tinuod nga Kalipay sa PaskoPresident Thomas S. MonsonTan-aw 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Christmas Bells Are RingingMormon Tabernacle Choir  
Unsay Sunod nga Nahitabo?Rosemary M. WixomTan-aw 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Away in a MangerMormon Tabernacle Choir  
Himaya sa DiosElder Ronald A. RasbandTan-aw 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Far, Far Away on Judea's PlainsMormon Tabernacle Choir  
Si Jesus ang Kristo—Atong Prinsipe sa KalinawElder Russell M. NelsonTan-aw 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Silent NightKongregasyon