• Home
  • LDS.org
  • Tej Kev Tshaj Tawm thiab tej Kev Hais Lus

2013 Christmas Devotional

 
READWatchListenPrintDownload

Entire Meeting

SaibMloog 
Download
close

Download

Video

Audio

Ntiaj Teb Zoo SiabCov Neeg Maumoos lub Tsev Kheej Pawg Hu Nkauj   
The Real Joy of ChristmasThawj Tswj Hwm Thomas S. MonsonSaibMloog 
Download
close

Download

 

Vidi-aus

Suab

Christmas Bells Are RingingCov Neeg Maumoos lub Tsev Kheej Pawg Hu Nkauj   
What Happened Next?Rosemary M. WixomSaibMloog 
Download
close

Download

 

Vidi-aus

Suab

Away in a MangerCov Neeg Maumoos lub Tsev Kheej Pawg Hu Nkauj   
Glory to GodTxwj Laug Ronald A. RasbandSaibMloog 
Download
close

Download

 

Vidi-aus

Suab

Far, Far Away on Judea's PlainsCov Neeg Maumoos lub Tsev Kheej Pawg Hu Nkauj   
Jesus the Christ—Our Prince of PeaceTxwj Laug Russell M. NelsonSaibMloog 
Download
close

Download

 

Vidi-aus

Suab

Hmo Muaj Hmoov ZooSawv Daws