Faigalotu o le Kerisimasi a le Au Peresitene Sili 2013

 
FAITAUMaimoaLolomiSii mai

Sauniga Atoa

Maimoa 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Lalolagi ia FiafiaAufaipese a le Tapeneko  
O Le Olioli Moni o le KerisimasiPeresitene Thomas S. MonsonMaimoa 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Christmas Bells Are RingingAufaipese a le Tapeneko  
O Le A Le Isi Mea Na Tupu?Rosemary M. WixomMaimoa 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Away in a MangerAufaipese a le Tapeneko  
O Le Viiga i le AtuaElder Ronald A. RasbandMaimoa 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Far, Far Away on Judea's PlainsAufaipese a le Tapeneko  
Jesus the Christ—Our Prince of PeaceElder Russell M. NelsonMaimoa 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Po Filemu!Faapotopotoga