Fakataha Lotu Faka-Kilisimasi ʻa e Kau Palesitenisī ʻUluakí 2013

 
LAUTOHIMamata PaakiDownload

Fakatahá Kotoa

Mamata  
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fiefia ki MāmaniKuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá  
The Real Joy of ChristmasPalesiteni Thomas S. MonsonMamata  
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Christmas Bells Are RingingKuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá  
What Happened Next?Rosemary M. WixomMamata  
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Away in a MangerKuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá  
Glory to GodʻEletā Ronald A. RasbandMamata  
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Far, Far Away on Judea's PlainsKuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá  
Jesus the Christ—Our Prince of PeaceʻEletā Lāsolo M. NalesoniMamata  
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Pō MālūHaʻofangá