• Home
  • LDS.org
  • Buổi Phát Sóng và Các Bài Nói Chuyện

Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn năm 2013

 
ĐỌCXemInTải xuống

Toàn Thể Buổi Họp

Xem 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Joy to the WorldĐại Ca Đoàn Mormon Tabernacle  
The Real Joy of ChristmasChủ Tịch Thomas S. MonsonXem 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Christmas Bells Are RingingĐại Ca Đoàn Mormon Tabernacle  
Điều Gì Đã Xảy Ra Sau Đó?Rosemary M. WixomXem 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Away in a MangerĐại Ca Đoàn Mormon Tabernacle  
Làm Sáng Danh Thượng ĐếAnh Cả Ronald A. RasbandXem 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Far, Far Away on Judea's PlainsĐại Ca Đoàn Mormon Tabernacle  
Jesus the Christ—Our Prince of PeaceAnh Cả Russell M. NelsonXem 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đêm Thanh BìnhGiáo Đoàn