• Home
  • LDS.org
  • Buổi Phát Sóng và Các Bài Nói Chuyện

Buổi Họp Đặc Biệt Giáng Sinh của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn năm 2013

 
ĐỌCXemTải xuống

Toàn Thể Buổi Họp

Xem
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Joy to the WorldĐại Ca Đoàn Mormon Tabernacle 
The Real Joy of ChristmasChủ Tịch Thomas S. MonsonXem
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Christmas Bells Are RingingĐại Ca Đoàn Mormon Tabernacle 
Điều Gì Đã Xảy Ra Sau Đó?Rosemary M. WixomXem
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Away in a MangerĐại Ca Đoàn Mormon Tabernacle 
Làm Sáng Danh Thượng ĐếAnh Cả Ronald A. RasbandXem
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Far, Far Away on Judea's PlainsĐại Ca Đoàn Mormon Tabernacle 
Jesus the Christ—Our Prince of PeaceAnh Cả Russell M. NelsonXem
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đêm Thanh BìnhGiáo Đoàn