Usa ka Gabii uban ni Elder Dallin H. Oaks

 
BASATan-awI-printDownload

 
An Evening with Elder Gerrit W. GongTan-aw 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Doctrinal Mastery ug Pagpatuhop sa Nakat-unanElder Kim B. ClarkTan-aw 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ug si Jesus Mitubag Kanila: Ako Mao ang Tinapay nga Nagahatag og KinabuhiElder Gerrit W. GongTan-aw 
Download
close

I-download

 

Video

Audio