• Home
  • LDS.org
  • Нэвтрүүлэг болон хаягууд

An Evening with Elder Dallin H. Oaks

 
READWatchListenPrintDownload

Entire Meeting

ҮзэхСонсох 
Download
close

Download

Video

Audio

Тэрээр зүрх сэтгэлдээ тунгаахдааАхлагч Даллин Х.ӨүксҮзэхСонсох
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Өөрчлөлтөнд зохистойгоор хариулах ньElder Paul V. JohnsonҮзэхСонсох
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио