• Home
  • LDS.org
  • Tej Kev Tshaj Tawm thiab tej Kev Hais Lus

2013 General Relief Society Meeting

 
READWatchListenPrintDownload

Entire Meeting

SaibMloog 
Download
close

Download

Video

Audio

Ixayees tus Cawm SeejSawv Daws   
Lub Hwj Chim, Kev Xyiv Fab, thiab Kev Hlub Thaum Ua Raws Li Tej Kev Khi LusLinda K. BurtonSaibMloog
Download
close

Download

 

Vidi-aus

Suab

Nkauj Qhuas Vajtswv uas Hu Nkauj Ua KeRelief Society Choir from the Provo Missionary Training Center   
Peb Muaj Ntau Yam uas Ua Rau Peb Zoo SiabCarole M. StephensSaibMloog
Download
close

Download

 

Vidi-aus

Suab

Txais cov Koob Hmoov ntawm Koj tej Kev Khi LusLinda S. ReevesSaibMloog
Download
close

Download

 

Vidi-aus

Suab

I'll Go Where You Want Me to GoSawv Daws   
Peb Yeej Tsis Taug Kev Peb tus KheejThawj Tswj Hwm Thomas S. MonsonSaibMloog
Download
close

Download

 

Vidi-aus

Suab

Pab Kuv Ua Dawb Huv NtxivRelief Society Choir from the Provo Missionary Training Center