Fakataha Lahi ʻa e Fineʻofá 2013

 
LAUTOHIMamata Download

Fakatahá Kotoa

Mamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Huhuʻi ʻo ʻIsilelíHaʻofangá 
Ko e Mālohi, Fiefia, mo e ʻOfa ʻi hono Tauhi ʻo e FuakaváLinda K. BurtonMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Himi MedleyRelief Society Choir from the Provo Missionary Training Center 
ʻOku ʻi Ai ha ʻUhinga Maʻongoʻonga ke Tau Fiefia AiCarole M. StephensMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Maʻu e Ngaahi Tāpuaki Hoʻo FuakaváLinda S. ReevesMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

I'll Go Where You Want Me to GoHaʻofangá 
ʻOku ʻIkai ʻAupito ke Tau TuenoaPalesiteni Thomas S. MonsonMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakatapuʻi AuRelief Society Choir from the Provo Missionary Training Center