Fakataha Lahi ʻa e Fineʻofá 2013

 
LAUTOHIMamata PaakiDownload

Fakatahá Kotoa

Mamata  
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Huhuʻi ʻo ʻIsilelíHaʻofangá  
Ko e Mālohi, Fiefia, mo e ʻOfa ʻi hono Tauhi ʻo e FuakaváLinda K. BurtonMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Himi MedleyRelief Society Choir from the Provo Missionary Training Center  
ʻOku ʻi Ai ha ʻUhinga Maʻongoʻonga ke Tau Fiefia AiCarole M. StephensMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Maʻu e Ngaahi Tāpuaki Hoʻo FuakaváLinda S. ReevesMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

I'll Go Where You Want Me to GoHaʻofangá  
ʻOku ʻIkai ʻAupito ke Tau TuenoaPalesiteni Thomas S. MonsonMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakatapuʻi AuRelief Society Choir from the Provo Missionary Training Center