2013 nga Kinatibuk-ang Miting sa Young Women

 
BASATan-awDownload

Entire Meeting

Tan-aw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Come, Ye Children of the LordYoung Women Choir gikan sa mga Stake sa American Fork 
As Zion's Youth in Latter DaysYoung Women Choir gikan sa mga Stake sa American Fork 
Tindog ug PakitaAnn M. DibbTan-aw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tinguhaa ang Pagkat-on: May Buhatunon KamoMary N. CookTan-aw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Arise to the Mountain 
Karon ang Panahon sa Pagtindog ug Pagpakita!Elaine S. DaltonTan-aw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kanta nga Medley sa PrimaryYoung Women Choir gikan sa mga Stake sa American Fork 
Motuo, Mosunod, ug MolahutayPresidente Thomas S. MonsonTan-aw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

High on the Mountain TopCongregation