• Home
  • LDS.org
  • Tej Kev Tshaj Tawm thiab tej Kev Hais Lus

2013 General Young Women Meeting

 
READWatchListenPrintDownload

Entire Meeting

SaibMloog 
Download
close

Download

Video

Audio

Nyob Puag Saum Ib lub RoobSawv Daws   
Nyob Hauv Qhov Chaw Dawb Huv NtawdCov Ntxhais Hluas Pawg Hu Nkauj los ntawm tej Ceg Txheem Ntseeg nyob hauv Highland   
Nej tej Chaw Dawb HuvAnn M. DibbSaibMloog
Download
close

Download

 

Vidi-aus

Suab

Pab Kuv Ua Dawb Huv NtxivCov Ntxhais Hluas Pawg Hu Nkauj los ntawm tej Ceg Txheem Ntseeg nyob hauv Highland   
Thaum Koj Cawm Ib tug Me Nyuam Ntxhais, Ces Koj Cawm tau Ntau Tiam NeegMary N. CookSaibMloog
Download
close

Download

 

Vidi-aus

Suab

Standing in Holy Places   
Txhob Txav Mus!Elaine S. DaltonSaibMloog
Download
close

Download

 

Vidi-aus

Suab

Koj Yog Peb txoj Kev Cawm Seej lub Pob ZebCov Ntxhais Hluas Pawg Hu Nkauj los ntawm tej Ceg Txheem Ntseeg nyob hauv Highland   
Nej txoj Kev Taug Mus Tsev uas Zoo KawgThawj Tswj Hwm Dieter F. UchtdorfSaibMloog
Download
close

Download

 

Vidi-aus

Suab

Cia Xi-oos uas Zoo Nkauj SawvCov Ntxhais Hluas Pawg Hu Nkauj los ntawm tej Ceg Txheem Ntseeg nyob hauv Highland