• Home
  • LDS.org
  • Tej Kev Tshaj Tawm thiab tej Kev Hais Lus

2013 Koom Haum Ntxhais Hluas Kev Sib Ntsib

 
NYEEMSaibDownload

Entire Meeting

Saib
Download
close

Download

 

Vidi-aus

Suab

Nyob Puag Saum Ib lub RoobSawv Daws 
Nyob Hauv Qhov Chaw Dawb Huv NtawdCov Ntxhais Hluas Pawg Hu Nkauj los ntawm tej Ceg Txheem Ntseeg nyob hauv Highland 
Nej tej Chaw Dawb HuvAnn M. DibbSaib
Download
close

Download

 

Vidi-aus

Suab

Pab Kuv Ua Dawb Huv NtxivCov Ntxhais Hluas Pawg Hu Nkauj los ntawm tej Ceg Txheem Ntseeg nyob hauv Highland 
Thaum Koj Cawm Ib tug Me Nyuam Ntxhais, Ces Koj Cawm tau Ntau Tiam NeegMary N. CookSaib
Download
close

Download

 

Vidi-aus

Suab

Standing in Holy Places 
Txhob Txav Mus!Elaine S. DaltonSaib
Download
close

Download

 

Vidi-aus

Suab

Koj Yog Peb txoj Kev Cawm Seej lub Pob ZebCov Ntxhais Hluas Pawg Hu Nkauj los ntawm tej Ceg Txheem Ntseeg nyob hauv Highland 
Nej txoj Kev Taug Mus Tsev uas Zoo KawgThawj Tswj Hwm Dieter F. UchtdorfSaib
Download
close

Download

 

Vidi-aus

Suab

Cia Xi-oos uas Zoo Nkauj SawvCov Ntxhais Hluas Pawg Hu Nkauj los ntawm tej Ceg Txheem Ntseeg nyob hauv Highland