• Home
  • LDS.org
  • Tej Kev Tshaj Tawm thiab tej Kev Hais Lus

2013 Koom Haum Ntxhais Hluas Kev Sib Ntsib

 
NYEEMSaibLuamDownload

Entire Meeting

Saib 
Download
close

Download

 

Vidi-aus

Suab

Nyob Puag Saum Ib lub RoobSawv Daws  
Nyob Hauv Qhov Chaw Dawb Huv NtawdCov Ntxhais Hluas Pawg Hu Nkauj los ntawm tej Ceg Txheem Ntseeg nyob hauv Highland  
Nej tej Chaw Dawb HuvAnn M. DibbSaib 
Download
close

Download

 

Vidi-aus

Suab

Pab Kuv Ua Dawb Huv NtxivCov Ntxhais Hluas Pawg Hu Nkauj los ntawm tej Ceg Txheem Ntseeg nyob hauv Highland  
Thaum Koj Cawm Ib tug Me Nyuam Ntxhais, Ces Koj Cawm tau Ntau Tiam NeegMary N. CookSaib 
Download
close

Download

 

Vidi-aus

Suab

Standing in Holy Places  
Txhob Txav Mus!Elaine S. DaltonSaib 
Download
close

Download

 

Vidi-aus

Suab

Koj Yog Peb txoj Kev Cawm Seej lub Pob ZebCov Ntxhais Hluas Pawg Hu Nkauj los ntawm tej Ceg Txheem Ntseeg nyob hauv Highland  
Nej txoj Kev Taug Mus Tsev uas Zoo KawgThawj Tswj Hwm Dieter F. UchtdorfSaib 
Download
close

Download

 

Vidi-aus

Suab

Cia Xi-oos uas Zoo Nkauj SawvCov Ntxhais Hluas Pawg Hu Nkauj los ntawm tej Ceg Txheem Ntseeg nyob hauv Highland