• Home
  • LDS.org
  • ການ​ຖ່າຍ​ທອດ ແລະ ຄຳ​ປາ​ໄສ

ກອງປະຊຸມຂອງອົງການຍິງໜຸ່ມສາມັນ ປີ 2013

 
ອ່ານເບິ່ງດາວ​ໂຫຼດ

Entire Meeting

ເບິ່ງ
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

High on the Mountain Topຜູ້ມາຮ່ວມ 
In That Holy Placeກຸ່ມນັກຮ້ອງຍິງໜຸ່ມຈາກສະເຕກຕ່າງໆໃນເມືອງຮາຍແລນ 
ສະຖາ​ນທີ່​ສັກສິດ​ຂອງ​​ເຈົ້າແອນ ເອັມ ດິບເບິ່ງ
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

More Holiness Give Meກຸ່ມນັກຮ້ອງຍິງໜຸ່ມຈາກສະເຕກຕ່າງໆໃນເມືອງຮາຍແລນ 
​ເມື່ອພວກ​ທ່ານຊ່ອຍ​ກູ້​ຍິງໜຸ່ມ​ຄົນ​ໜຶ່ງ, ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ຊ່ອຍ​ກູ້​ຫລາຍ​ລຸ້ນຄົນແມຣີ ເອັນ ຄຸກເບິ່ງ
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Standing in Holy Places 
ຢ່າຫວັ່ນ​ໄຫວ!ອີເລນ ແອັສ ດໍຕັນເບິ່ງ
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

O Thou Rock of Our Salvationກຸ່ມນັກຮ້ອງຍິງໜຸ່ມຈາກສະເຕກຕ່າງໆໃນເມືອງຮາຍແລນ 
ການ​ເດີນທາງ​ກັບ​ບ້ານ​ດ້ວຍ​ຄວາມສຸກ​ສັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບເບິ່ງ
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Let Zion in Her Beauty Riseກຸ່ມນັກຮ້ອງຍິງໜຸ່ມຈາກສະເຕກຕ່າງໆໃນເມືອງຮາຍແລນ