Fakataha Lahi ʻa e Kau Finemuí 2013

 
LAUTOHIMamata Download

Fakatahá Kotoa

Mamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Haʻu ‘e Fānau ʻa e ʻEikiKuaea ʻa e Kau Finemuí mei he ngaahi Siteiki ʻi ʻAmelika Fōká 
As Zion's Youth in Latter DaysKuaea ʻa e Kau Finemuí mei he ngaahi Siteiki ʻi ʻAmelika Fōká 
Tuʻu Hake pea Ulo AtuAnn M. DibbMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fekumi ki he ‘Iló: ‘Oku ‘i ai Ha Ngāue ke ke FaiMary N. CookMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Arise to the Mountain 
Ko e Taimí ‘Eni ke Tuʻu Hake pea Ulo!Elaine S. DaltonMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Hiva Medley ʻa e PalaimelíKuaea ʻa e Kau Finemuí mei he ngaahi Siteiki ʻi ʻAmelika Fōká 
Tui, Talangofua, KātakiPalesiteni Thomas S. MonsonMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Vakai ʻe KāingáCongregation