Nzukọ maka Ọzụzụ Ndi-ndu na Gburu gburu ụwa nke Ọnwa Abụọ 2012

 
GỤỌBụdata

Entire Meeting

2008 Worldwide Leadership Training Meeting
Download
close

Budata

 

Ọdio

The Proclamation on the FamilyOnye-isi-Nduzi Boyd K. Packer
Roundtable DiscussionElder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
A Sanctuary from the WorldOnye-isi-Nduzi Thomas S. Monson
Living by RevelationOnye-isi-Nduzi Boyd K. Packer
Raising a Righteous PosterityOnye-isi-Nduzi Boyd K. Packer
A Proclamation to the WorldOnye-isi-Nduzi Boyd K. Packer
Premortal ExistenceOnye-isi-Nduzi Boyd K. Packer
The Great Plan of HappinessOnye-isi-Nduzi Boyd K. Packer
Parental DutiesOnye-isi-Nduzi Boyd K. Packer
A WarningOnye-isi-Nduzi Boyd K. Packer
Doctrines and OrdinancesOnye-isi-Nduzi Boyd K. Packer
Help for FamiliesOnye-isi-Nduzi Boyd K. Packer
Guidance and BlessingsOnye-isi-Nduzi Boyd K. Packer
God Is Our Father!Onye-isi-Nduzi Boyd K. Packer
Ongoing Emphasis on the FamilyOkenye Jeffrey R. Holland
Patterns and ReplicasOkenye Jeffrey R. Holland
The Ideal Pattern from GodOkenye Jeffrey R. Holland
The Creator's PlanElder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
A Three-Way CommitmentElder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
The Centrality of the FamilyElder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
Unity and Unselfishness in MarriageElder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
Choosing a SpouseElder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
Don't Live in FearElder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
Equal PartnersElder Jeffrey R. Holland, Elder Dallin H. Oaks
Latter-day Saint CultureElder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
Bearing Children in FaithElder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
The Desires of the HeartElder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
The Family Comes FirstElder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
Family PatternsElder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
Not Judging OthersElder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
Working TogetherElder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
Extended FamiliesElder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
Ward FamilyElder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
Never Give UpElder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
Creating a Nurturing ClimateElder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
Principles of HomemakingElder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
Scheduling ActivitiesElder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
Ward and Family CouncilsElder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
Matching Needs and ResourcesElder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
Wisdom and Good JudgmentElder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
The Joy of the SabbathElder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
"Come and Dine"Elder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
Clinging to the DoctrineElder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
Bringing Heaven into Our HomesOnye-isi-Nduzi Thomas S. Monson
A Pattern of PrayerOnye-isi-Nduzi Thomas S. Monson
A Library of LearningOnye-isi-Nduzi Thomas S. Monson
A Legacy of LoveOnye-isi-Nduzi Thomas S. Monson
A Yearning for HomeOnye-isi-Nduzi Thomas S. Monson
Transcendent IdeasOnye-isi-Nduzi Boyd K. Packer