Nzukọ maka Ọzụzụ Ndi-ndu na Gburu gburu ụwa nke Ọnwa Abụọ 2012

 
GỤỌBụdata

Entire Meeting

2008 Worldwide Leadership Training Meeting
Download
close

Budata

 

Ọdio

The Proclamation on the FamilyOnye-isi-Nduzi Boyd K. Packer
Roundtable DiscussionElder Dallin H. Oaks, Elder Jeffrey R. Holland, Julie B. Beck, Susan W. Tanner, Cheryl C. Lant
A Sanctuary from the WorldOnye Isi Nduzi Thomas S. Monson