• Home
  • LDS.org
  • Kadiwōjļo̧k ko ilo Mejatoto im Kōnono ko

Kweilo̧k In Kaminene Eo An Ritōl Peļaakin Laļ in Pāpode 2012

 
RIITAloojBūrinKanne tok n̄an kamputōr

Entire Meeting

Alooj 
Download
close

Kanne tok n̄an kamputōr

 

Pija in Alooj

Kein Ron̄jake

Ko̧jpeļ eo ej Uwaak e Jorāān ko im Apan̄ ko an MourElder L. Tom Perry, Elder D. Todd ChristoffersonAlooj 
Download
close

Kanne tok n̄an kamputōr

 

Pija in Alooj

Kein Ron̄jake

Katak eo Eaorōk kōn M̧are im Ajri roEļtōr Russell M. NelsonAlooj 
Download
close

Kanne tok n̄an kamputōr

 

Pija in Alooj

Kein Ron̄jake

Kajoor eo an Priesthood ilo M̧weoPresident Boyd K. PackerAlooj 
Download
close

Kanne tok n̄an kamputōr

 

Pija in Alooj

Kein Ron̄jake

Kōkajoorļo̧k Doulul ko im Membōr roJuon kumi in ekōnono kar tōl jen Elder M. Russell BallardAlooj 
Download
close

Kanne tok n̄an kamputōr

 

Pija in Alooj

Kein Ron̄jake

M̧akūtkūt kōn M̧ool ko an Ko̧jpeļ eo an Jisōs KraistPresident Dieter F. UchtdorfAlooj 
Download
close

Kanne tok n̄an kamputōr

 

Pija in Alooj

Kein Ron̄jake