Reunión Mundial de Capacitación de Líderes, febrero de 2012

 
REUNIÓN MUNDIAL DE CAPACITACIÓN DE LÍDERESVerEscucharImprimirDescargar

Entire Meeting

Mamata Fakafanongo  
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

ʻOku ʻOmi ʻe he Ongoongoleleí ʻa e Tali ki he Ngaahi Palopalema mo e Faingataʻa ʻo e MoʻuíElder L. Tom Perry, Elder D. Todd ChristoffersonMamata Fakafanongo  
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Mahuʻinga Fakatokāteline ʻo e Nofomalí mo e FānaúʻEletā Russell M. NelsonMamata Fakafanongo  
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Mālohi ʻo e Lakanga Fakataulaʻeikí ʻi ʻApíPalesiteni Boyd K. PackerMamata Fakafanongo  
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko Hono Fakamālohia ʻo e Kōlomú mo e Kau MēmipáFealēleaʻaki Fakapēnolo ne taki ʻe ʻEletā M. Russell BallardMamata Fakafanongo  
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko Hono Ngāueʻi ʻo e Ngaahi Moʻoni ʻo e Ongoongolelei ʻo Sīsū KalaisíPalesiteni Dieter F. UchtdorfMamata Fakafanongo  
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó