การประชุมอบรมผู้นำทั่วโลก กุมภาพันธ์ 2012

 
อ่านรับชมดาวน์โหลด

Entire Meeting

รับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระกิตติคุณตอบปัญหาและการท้าทายในชีวิตElder L. Tom Perry, Elder D. Todd Christoffersonรับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ความสำคัญในหลักคำสอนเรื่องการแต่งงานและบุตรเอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันรับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พลังอำนาจฐานะปุโรหิตในบ้านประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์รับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

การเสริมสร้างโควรัมและสมาชิกให้เข้มแข็งการอภิปรายเป็นคณะนำโดยเอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดรับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ทำตามความจริงในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟรับชม
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง