Fakataha Ako Fakatakimuʻa Fakaemāmani Lahi ‘i Fēpueli 2012

 
LAUTOHIMamata Download

Entire Meeting

Mamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku ʻOmi ʻe he Ongoongoleleí ʻa e Tali ki he Ngaahi Palopalema mo e Faingataʻa ʻo e MoʻuíElder L. Tom Perry, Elder D. Todd ChristoffersonMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Mahuʻinga Fakatokāteline ʻo e Nofomalí mo e FānaúʻEletā Russell M. NelsonMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Mālohi ʻo e Lakanga Fakataulaʻeikí ʻi ʻApíPalesiteni Boyd K. PackerMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko Hono Fakamālohia ʻo e Kōlomú mo e Kau MēmipáFealēleaʻaki Fakapēnolo ne taki ʻe ʻEletā M. Russell BallardMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko Hono Ngāueʻi ʻo e Ngaahi Moʻoni ʻo e Ongoongolelei ʻo Sīsū KalaisíPalesiteni Dieter F. UchtdorfMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó