Espesyal nga Sibya: Ang Plano sa Kaluwasan

 
BASATan-awI-printDownload

Entire Meeting

Tan-aw 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hark, All Ye Nations!Missionary Choir gikan sa Provo Missionary Training Center ug Local Ward Councils  
WelcomeElder Jeffrey R. HollandTan-aw 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Council sa Simbahan sa Buhat sa KaluwasanElder Jeffrey R. HollandTan-aw 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Misyonaryo nga Buhat sa Digital nga PanahonElder L. Tom PerryTan-aw 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I’ll Go Where You Want Me to Go  
Our Responsibility to InviteElder Jeffrey R. HollandTan-aw 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Usa ka Espirituhanong BuhatElder Neil L. AndersenTan-aw 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Missionary Song Medley  
Ang Buhat sa Kaluwasan: Sambingay sa Usa ka Amahan sa TingkatulogElder Russell M. NelsonTan-aw 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagtudlo diha sa SimbahanPresidente Boyd K. PackerTan-aw 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hugot nga Pagtuo sa Buhat sa KaluwasanPresident Thomas S. MonsonTan-aw 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Called to ServeMissionary Choir gikan sa Provo Missionary Training Center ug Local Ward Councils