Espesyal nga Sibya: Ang Plano sa Kaluwasan

 
BASATan-awPaminawI-printDownload

Entire Meeting

Tan-awPaminaw 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hark, All Ye Nations!Missionary Choir gikan sa Provo Missionary Training Center ug Local Ward Councils   
WelcomeElder Jeffrey R. HollandTan-awPaminaw 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Council sa Simbahan sa Buhat sa KaluwasanElder Jeffrey R. HollandTan-awPaminaw 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Misyonaryo nga Buhat sa Digital nga PanahonElder L. Tom PerryTan-awPaminaw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I’ll Go Where You Want Me to Go   
Our Responsibility to InviteElder Jeffrey R. HollandTan-awPaminaw 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Usa ka Espirituhanong BuhatElder Neil L. AndersenTan-awPaminaw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Missionary Song Medley   
Ang Buhat sa Kaluwasan: Sambingay sa Usa ka Amahan sa TingkatulogElder Russell M. NelsonTan-awPaminaw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagtudlo diha sa SimbahanPresidente Boyd K. PackerTan-awPaminaw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hugot nga Pagtuo sa Buhat sa KaluwasanPresident Thomas S. MonsonTan-awPaminaw
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Called to ServeMissionary Choir gikan sa Provo Missionary Training Center ug Local Ward Councils