Fakamafola Makehe: Ko e Ngāue ʻo e Fakamoʻuí

 
LAUTOHIMamata Download

Fakatahá Kotoa

Mamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ke Fiefia ʻa MāmaniKuaea ʻa e Kau Faifekaú mei he Senitā Akoʻanga Fakafaifekau ʻi Polovó mo e Ngaahi Fakataha Alēlea Fakauooti Fakafeituʻú 
ʻOku talitali lelei koeʻEletā Jeffrey R. HollandMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakataha Alēleá ʻi he Ngāue ʻo e FakamoʻuíʻEletā Jeffrey R. HollandMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ngāue Fakafaifekau ʻi he Kuonga FakakomipiutáʻEletā L. Tom PerryMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Te u Fai Ho Finangaló 
Our Responsibility to InviteʻEletā Jeffrey R. Holland 
Ko Ha Ngāue FakalaumālieʻEletā Neil L. AndersenMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Missionary Song Medley 
Ko e Ngāue ʻo e Fakamoʻuí: Talafakatātā ʻo e Tamai he Taimi MohéʻEletā Russell M. NelsonMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Faiako ʻi he SiasíPalesiteni Boyd K. PackerMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Tui ki he Ngāue ʻo e FakamoʻuíPalesiteni Thomas S. MonsonMamata
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ui ki he NgāuéKuaea ʻa e Kau Faifekaú mei he Senitā Akoʻanga Fakafaifekau ʻi Polovó mo e Ngaahi Fakataha Alēlea Fakauooti Fakafeituʻú