Fakamafola Makehe: Ko e Ngāue ʻo e Fakamoʻuí

 
LAUTOHIMamata PaakiDownload

Fakatahá Kotoa

Mamata  
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ke Fiefia ʻa MāmaniKuaea ʻa e Kau Faifekaú mei he Senitā Akoʻanga Fakafaifekau ʻi Polovó mo e Ngaahi Fakataha Alēlea Fakauooti Fakafeituʻú  
ʻOku talitali lelei koeʻEletā Jeffrey R. HollandMamata  
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakataha Alēleá ʻi he Ngāue ʻo e FakamoʻuíʻEletā Jeffrey R. HollandMamata  
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ngāue Fakafaifekau ʻi he Kuonga FakakomipiutáʻEletā L. Tom PerryMamata  
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Te u Fai Ho Finangaló  
Our Responsibility to InviteʻEletā Jeffrey R. Holland  
Ko Ha Ngāue FakalaumālieʻEletā Neil L. AndersenMamata  
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Missionary Song Medley  
Ko e Ngāue ʻo e Fakamoʻuí: Talafakatātā ʻo e Tamai he Taimi MohéʻEletā Russell M. NelsonMamata  
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Faiako ʻi he SiasíPalesiteni Boyd K. PackerMamata  
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Tui ki he Ngāue ʻo e FakamoʻuíPalesiteni Thomas S. MonsonMamata  
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ui ki he NgāuéKuaea ʻa e Kau Faifekaú mei he Senitā Akoʻanga Fakafaifekau ʻi Polovó mo e Ngaahi Fakataha Alēlea Fakauooti Fakafeituʻú