Неизказуемият дар на Светия Дух

Духовно послание за пълнолетни младежи • 8 януари 2012 • Университет “Бригъм Йънг”


 

За сестра Дженсън и мен е удоволствие да бъдем с вас. Искрено благодаря на хора не само за това как пяха, но и за това какво пяха. Химните наистина приканват Духа Господен. Те пораждат чувство на благоговение и ни учат относно ученията на царството. Това е една много смиряваща задача и аз съм се молил и продължавам да се моля Светият Дух да бъде истински наш учител.

Моето послание е озаглавено “Неизказуемият дар на Светия Дух”, една фраза от Учение и Завети: “Бог ще ви даде познание чрез Своя Свети Дух, да, чрез неизказуемия дар на Светия Дух, което не е било разкривано откакто светът съществува досега” (У. и З. 121:26). Може да разпознаете някои мисли от една моя реч от общата конференция през октомври 2010 година. Предвид времето, дадено ми за това послание днес, ще развия допълнително тези мисли.

Важността на Светия Дух

Важността на Светия Дух и неизказуемият дар, който представлява Той, могат да бъдат подчертани с две илюстрации, всяка от които носи свое собствено послание. Първата илюстрация е от Книгата на Мормон, а втората е едно събитие от историята на Църквата.

Когато Исус Христос посещава людете в Книгата на Мормон, Той ги учи, благославя децата им, въвежда причастието и после си отива. Людете се връщат по домовете си и през нощта се постарават да съберат други хора, които да бъдат на мястото, където Той обещава да им се яви на следния ден.

Поради голямото множество, дванадесетте ученици разделят людете на дванадесет групи, за да ги учат на онова, което Спасителят е проповядвал предния ден, а после те се молят. От всичките неща, за които могли да се молят, “те се молеха за онова, което най-много желаеха; и те желаеха да им бъде даден Светият Дух” (3 Нефи 19:9), като наблягат на Светия Дух и Неговата важност, нещо уникално в цялото Свето писание.

След молитвата и в отговор на техните молби, Нефи кръщава учениците, след което “Светият Дух дойде върху им и те бяха изпълнени със Светия Дух и с огън” (3 Нефи 19:13). Те получават убедително потвърждение или свидетелство за Него.

После Спасителят им се явява:

“И стана така, че Исус … се отдалечи малко от тях, поклони се до земята и каза:

Отче, благодаря Ти, че Си дал Светия Дух на тези, които съм избрал; …

Отче, Аз Те моля да дариш Светия Дух на всички онези, които ще повярват в техните слова” (3 Нефи 19:19--21).

Не знам друг стих от Писанията, който изразява по-добре колко важен според нашия Спасител е Светият Дух.

Втората илюстрация идва от ученията на президент Бригъм Йънг. Светиите са в Уинтър Куортърз и се готвят за пътуването на запад през пролетта. Джозеф Смит е мъртъв от две и половина години. Президент Йънг има видение, един сън, в който разговаря с Пророка Джозеф Смит. Докато слушате, моля обърнете внимание колко пъти той подчертава важността на Духа Господен:

“Братко Джозеф, … братята се тревожат да разберат … принципите на запечатването; и ако имаш някакъв съвет за мен, бих се радвал да го получа”.

Джозеф пристъпи към мен и гледайки ме много сериозно и все пак любезно, каза, “Кажи на хората да бъдат смирени и верни, и да пазят духа Господен, и това ще ги води правилно. Бъдете внимателни и не угасявайте тихия тънък глас. Той ще ви научи какво да правите и къде да отидете. Той ще произведе плодовете на царството. Кажи на братята да пазят сърцата си отворени за убеждение, така че когато Светият Дух дойде при тях, техните сърца да са готови да го приемат. Те могат да различават Господния Дух от другите духове -- ще им говори мир и радост в душите им; ще отнеме злобата, омразата, спора и всичкото зло от сърцата им, и единственото им желание ще бъде да вършат добро, носейки праведност и съграждайки царството Божие. Кажи на братята, че ако следват Духа Господен, винаги ще вървят в правда. Погрижи се да кажеш на хората да пазят Духа Господен; и ако го правят, ще се озоват точно в състоянието, както са били организирани от нашия Отец в Небесата, преди да дойдат на света. Нашият Отец в Небесата е създал човешкото семейство. …”

После Джозеф ми показа модела, как те са били в началото. Това не мога да опиша, но го видях, видях и къде свещеничеството е било отнето от земята, и как човечеството трябва да бъде обединено заедно, тъй че да има една съвършена верига от татко Адам до най-съвременните му потомци. Джозеф отново каза, “Кажи на людете да не забравят да пазят Духа Господен и да Го следват, и това ще ги води правилно.”1

Този разказ не само подчертава важността на Светия Дух и това да търсим влиянието Му, но ме подсети за следните принципи и истини:

 • Духът Господен се стреми да носи ред, по-конкретно организира едно вечно семейство чрез обреда на запечатването в храма.

 • Противникът се стреми да разстройва и унищожава (вж. У. и З. 10:6--7, 22--27), особено семействата, доказателство за което днес са абортите, разводите и браковете между лица от един и същи пол. Питам се дали засилващата се практика във вашата възрастова група да се отлага брака не способства за разстройствата на семейството?

 • Откровението и знанието чрез неизказуеми дар на Светия Дух са дошли в отговор на въпрос, както често става с откровението.

От тези два примера аз заключавам, че Светият Дух е жизнено важен и че ние следва да търсим искрено Неговото спътничество, напътствие и дарове, един наистина неизказуем дар.

Сега ще се съсредоточа над три теми: (1) мисиите на Светия Дух, (2) условията да получим Светия Дух, и (3) как да разпознаем напътствието от Светия Дух.

Мисиите на Светия Дух

Светият Дух се нарича понякога Духът, а най-правилно и подходящо -- Светият Дух, Духът Божий, Духът Господен и Утешителят.

Светият Дух има известни мисии или отговорности. Ще спомена четири.

Мисия 1—Той свидетелства или дава откровение за Отца и Сина. Светият Дух наистина дава откровение или свидетелства за Отца и Сина. Преживявал съм това като малко дете, макар че тогава не съм бил в състояние да го изразя и обясня.

Израснах, вярвайки в Бог в един чудесен дом на светии от последните дни. Бях кръстен и получих Светия Дух на осем години. Никога не съм поставял под съмнение съществуването на Отца и Сина; обратното, в семейството ни имаше цялостно и пълно приемане, преклонение и вяра в Тях, доказателство за което бяха редовната ни семейна молитва, благославянето на храната при всяко хранене, семейните вечери, четенето на Писанията (особено Книгата на Мормон), ходенето на църковните събрания, спазването на заповедите и всички останали неща, които ние вършехме като светии от последните дни. Лично аз не бих могъл да се обърна към Писанията да проповядвам учението, че главната роля на Светия Дух е да дава откровение за Бог Отец и Неговият Син Исус Христос, освен чрез вяра, че със сигурност разбирам този принцип.

По време на мисията си започнах всеки ден да изучавам Писанията. Познанието ми на Писанията, моето свидетелство и вярата ми в Бог и Неговия Син Исус Христос бяха укрепени от божественото учение, от духовни преживявания и лично откровение. Знам за себе си, че следните слова на Спасителя са истинни: “и Светият Дух свидетелства за Отца и за Мене; и Отец дава Светия Дух на чедата човешки заради Мене” (3 Нефи 28:11; вж. и обобщението за главата на 3 Нефи 27 и 3 Нефи 27:13--20).

Мисия 2– Той свидетелства за всяка истина. Светият Дух разкрива истината за всички неща. Искрено търсещите, които четат Книгата на Мормон, молят се и размишляват с искрено намерение да узнаят нейната истинност, имат обещанието, че ще узнаят че тя е истинна, “и чрез силата на Светия Дух вие можете да узнаете истината за всичко” (Мороний 10:5).

Алма приканва бедните хора, прогонени от зорамитите, да изпитат словата. По-специално той набляга, че искреното слово, посадено в сърцата, “ще започне да набъбва в гърдите ви; и когато почувствате това движение на набъбването му, ще започнете да си казвате: Това семе трябва да е добро, или че словото е добро” (Алма 32:28), имащо за последица, че те ще узнаят истината по три начина:

 1. “То ще започне да набъбва в гърдите ви”, видно у искрено търсещите истината чрез сълзи, знак, кимване на глава или друга телесна мимика, че Светият Дух е посадил в сърцата им искрени слова.

 2. “То започва да осветлява разума ми”, видно от коментари като “това има смисъл” или “Винаги съм вярвал, че”, или въпрос, “Нима тогава ми казвате, че … ?”

 3. “И започва да ми става приятно”, видно например у проучвателите, които коментират така, “моля разкажете ми още” или “къде казахте че се намира вашата църква?” или “не бихте ли останали още малко и да ни преподавате още?”, което означава, че те гладуват и копнеят и искат още.

Свидетелството на Бригъм Йънг илюстрира тези истини: “Ако талантът, тактът, мъдростта и изтънчеността на света биха били съчетани в една личност, и тя бъде изпратена при мен с Книгата на Мормон и заяви по най-възвишения и сладкодумен начин на света истината за нея, наемайки се да я докаже със своята образованост и светска мъдрост, за мен това би било като дим, който се издига само за да изчезне. Но когато видях човек без красноречие или талант да говори публично, който само каза, “Аз знам чрез силата на Светия Дух, че Книгата на Мормон е истина, че Джозеф Смит е Пророк на Господа”, Светият Дух, излъчващ се от този човек, просветли съзнанието ми, и светлината, славата и безсмъртието бяха пред мен. Бях обгърнат от тях, изпълнен с тях и узнах за себе си, че свидетелството на този човек беше истинско.”2

Мисия 3–Той освещава. Думата освещавам произлиза от латински и има два корена: sanct, или “свят” и facere, или “да направя”–буквално “да направя свят”. В нашата религиозна употреба на думата освещавам просто означава да пречистя или да освободя от греха -- едно основно послание на възстановеното Евангелие.

Евангелието е “Божият план за спасение, направен възможен Единението на Исус Христос. Евангелието включва вечните истини или закони, завети и обреди, необходими на човечеството, за да се върне обратно в присъствието на Бога”3.

Освещаващата роля на Светия Дух е уместна и важна в контекста на определението на Спасителя за Неговото Евангелие в 3 Нефи 27:13--20, завършващо със следния важен стих: “Покайте се, вие, от всички земни краища, елате при Мене и бъдете кръстени в Моето име, за да може да бъдете осветени чрез приемането на Светия Дух, за да може да застанете неопетнени пред Мене в последния ден” (3 Нефи 27:20). Светият Дух освещава и благодарение на Него и чрез безпределното Единение ние можем да станем и останем неопетнени и чисти.

В различните призования, където съм държал свещеническите ключове като съдия на Израил, специално като епископ, съм бил свидетел на пречистващата и освещаваща сила на Светия Дух. Над всичко наистина се откроява едно преживяване, чиито елементи са други преживявания.

Една неделна сутрин млад мъж, наближаващ двадесетте години, дойде да ме види като негов епископ. През седмицата той и приятелката му позволили на чувствата и страстта им да прекрачат установените от Господ граници. Слушах с молитва. Ние четохме заедно Писанията и словата на пророците от последните дни. Дадох му задача да прочете някои стихове, наложих му съответни ограничения на църковните привилегии, насрочих бъдещи срещи и заедно с него коленичих в молитва.

С всяко следващо интервю той съобщаваше за прочетеното, особено от Книгата на Мормон, и мъката на лицето и в поведението му биваха замествани от вяра в Бог и Неговия Син, от надежда и оптимизъм и от промяна в сърцето му. Постепенно той израсна духовно. След изтичане на съответното време аз, воден от Духа, снех от него ограниченията, които му бях наложил, и му позволих да взема от причастието. Докато седях на подиума по време на събранието за причастието, очите ми паднаха върху него, когато първо хлябът, после водата достигнаха до неговия ред. Станах свидетел на освещаваща светлина, мир и опрощение.

Идват ми наум думите на Спасителя към Джозеф Смит и Оливър Каудъри веднага след като те вземат своето причастие: “Ето, вашите грехове са ви простени; вие сте чисти пред Мен, ето защо вдигнете глава и се радвайте” (У. и З. 110:5). Подобно на Джозеф Смит и Оливър Каудъри този млад мъж получи опрощение за греховете си чрез огън и чрез Светия Дух (вж. 2 Нефи 31:17; У. и З. 19:31).

Не само този млад мъж изпита освещаващата сила на Светия Дух -- вие и аз също можем да изживеем същото освобождаване от греха, една неделя след друга.

Мисия 4–Учителят. С всичко, което може да бъде казано за преподаването и научаването, обобщавам го просто с думите, че Светият Дух е истинският учител. В 10-те стиха в Учение и Завети 50:13--22, нечетните стихове са въпроси, а четните са Господните отговори. Докато ви чета стихове 13 и 14, моля отбележете двете роли и какво изпълнява всеки:

“Затова Аз, Господ, ви задавам този въпрос: За какво бяхте поставени?

За да проповядвате Моето Евангелие чрез Духа, тъкмо Утешителя, Който беше изпратен да поучава на истината”.

Ролята на Светия Дух е да учи. Той е истинският учител! Моята роля не е да покривам материала или да приключа с урока, по-скоро като носител на свещеничеството трябва да проповядвам, да преподавам, разяснявам, увещавам, предупреждавам и да каня чрез Духа (вж. У. и З. 20:59).

Ролята ми е да бъда оръдие в създаването на атмосфера, където Духът да върши това, което Той върши в хода на божествения процес, описан в стих 22 на раздел 50: “Затова този, който проповядва и този, който приема, се разбират един друг, и двамата се назидават, и се радват заедно”.

Нефи завършва своите летописи и изразява своята неподготвеност и недостатъчни способности, както и правилното си разбиране на ролята на Светия Дух: “И сега аз, Нефи, не мога да напиша всички неща, които бяха проповядвани сред моя народ; нито пък съм така могъщ в писането, както в говоренето; понеже когато човек говори чрез силата на Светия Дух, силата на Светия Дух отправя неговите слова в сърцата на чедата човешки” (2 Нефи 33:1).

Обърнете внимание на предлога . Поради свободата ни на избор Той ги отправя във нашите сърца. Ако Го поканим, Той ще отправи словата във нашите сърца, както учи книгата Откровение: “Ето, стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него, и ще вечерям с него, и той с Мене” (Откровението 3:20).

Давам ви свидетелство, че Той има и други важни отговорности или мисии. Той е Утешителят. Той ни кара да се въздържаме, Той води, Той предупреждава и порицава/мъмри. Приканвам ви самостоятелно да ги изучите. Сега ще говоря за условията да получим Светия Дух.

Условия да получим Светия Дух

Условията или изискванията за получаване на Светия Дух са прости. Ще спомена само три: (1) желание, което за мен включва да молим, търсим и хлопаме; (2) достойнство и (3) будност -- духовна и физическа.

Думите желая, моля, диря и хлопам често се срещат заедно в Писанията и са фундаментални за получаването на Светия Дух и Неговите неизказуеми дарове. Алма учи, че Бог “въздава на човеците съгласно желанията им” (Алма 29:4).

Насочвам вниманието ви към следните слова в Учение и Завети 11, едно откровение от Господ до Хайръм Смит. Думата пожелание и сродните й се появяват осем пъти. Вероятно едно от най-известното и често цитирано е в ст. 21. Той събира заедно търсене, желание, словото и Духа -- имащо за последица силата Божия: “Не търси да провъзгласяваш словото Ми, а потърси първо да се сдобиеш със словото Ми и тогава езикът ти ще се развърже; тогава, ако пожелаеш, ще имаш Моя Дух и Моето слово, да, силата Божия за убеждаването на човеците” (курсив добавен).

Следващото, достойнство. За да имаме неизказуемия дар на Светия Дух, ние трябва да спазваме заповедите. Вярвам, знаете, че нечестията оскърбяват Духа и няма да ги споменавам. Едно изречение от патриархалната ми благословия ме е напътствало: “Джей, пази тялото си от изкушенията и нечестията, които сами се представят. Живей чист и достоен, защото Духа на нашия Небесен Отец пребивава в чисти скинии. Той не обитава нечисти скинии”. Открих, че това е подкрепено в Книгата на Мормон: “Духът Господен не ги пази повече; да, Той се беше оттеглил от тях, защото Духът Господен не обитава несвети храмове” (Еламан 4:24).

Будност -- физическа и духовна. Живеем в един много зает свят, където множество неща изискват нашето време и внимание. Ние умишлено насърчаваме точността за събранията, особено за събранието за причастието, за да чуем встъпителната музика, да се подготвим да имаме Духа и да получим откровение. Ние постим, молим се, размишляваме, посещаваме храма и се научаваме да бъдем добри слушатели и наблюдатели.

Президент Джозеф Ф. Смит илюстрира какво е да сме физически и духовно будни, когато получава откровението, което наричаме видението за изкупването на мъртвите, намиращо се в Учение и Завети 138:

“На третия ден на октомври, хиляда деветстотин и осемнадесета година, седях в стаята си, размишлявайки върху светите писания;

и си мислех за великата единителна жертва, която бе извършена от Сина Божий” (У. и З. 138:1--2).

Представям си президент Смит седнал на стол, вероятно дървен, до маса с Писанията пред него, заедно с писалка и хартия. Не е лежал на диван, нито се е бил разположил в кресло.

Президент Дейвид О. Макей подчертава важността да сме духовно и физически будни с разказа за сина на епископ Джон Уелс, бивш член на Председателстващото Епископство, чиито син загинал в железопътна катастрофа. Няколко седмици след погребението майката си почивала у дома, оплаквайки неговата смърт, бидейки будна духовно и физически. Нейният син й се явил и й казал, че когато осъзнал, че бил в света на духовете, първо се опитал да се обърне към баща си, но не могъл, и й казал, че баща му бил твърде зает в офиса. 4

На много от нашите събрания за обучение на висшите ръководители, президентите на Църквата и апостолите са ни напомняли да не бъдем тъй заети във вършенето на Господното дело, че духовните впечатления да не могат да достигат до нас.

Как да разпознаем напътствието от Светия Дух

Трудно ми е да уча как да разпознаваме напътствието, насоката и духовните подтици. Подобни преживявания са лични и често са пригодени към отделния човек и условия, както тъкмо описах. Има обаче няколко модела, които съм преживявал, и за които съм научавал от други хора.

Едното е мир в ума ви. Господ преподава един силен урок на мъчещия се Оливър Каудъри, когато му напомня, “Не говорех ли мир на ума ти относно този въпрос?” (У. и З. 6:23). Вярвам, че да постигнем мир на ума е един от най-простите начини да разпознаем напътствието на Светия Дух. Синоними на мир са ведрина, спокойствие, хармония и тишина, докато техните противоположности са объркване, тревога, разсейване, суетня и дисхармония. Ние често използваме изразите “Не се чувствам добре по отношение на това” или “Не ми е удобно”. Подобни чувства се проявяват и са очевидни в следващия принцип: ум и сърце.

“Да, ето, Аз ще ти кажа в ума ти и сърцето ти чрез Светия Дух, Който ще дойде върху ти и Който ще обитава в сърцето ти.

Сега ето, това е духът на пророчеството” (У. и З. 8:2--3).

Научил съм от Първото Президентство и от Кворума на Дванадесетте, както и от собствените си преживявания, че откровенията в ума често са конкретни думи, идеи, дори изречения, докато откровенията в сърцето са общи чувства, свързани с мир. Илюстрациите от живота на Енос са показателни: стихове 3 и 9 в неговата история описват едно общо чувство със следните фрази: “радостта … проникна дълбоко в сърцето ми” и “започнах да изпитвам”. В стихове 5 и 10 откриваме цели изречения, представени с “тогава дойде глас към мене, казвайки” и, “гласът Господен дойде в съзнанието ми отново, казвайки”.

Да получаваме чувства в сърцето и мисли в ума са представени сбитичко в следните думи към Хайръм Смит:

“Аз ще ти дам от Моя Дух, Който ще просветли ума ти и Който ще изпълни душата ти с радост;

И тогава ти ще узнаеш, или чрез това ти ще узнаеш всички неща … които пожелаеш от Мене” (У. и З. 11:13--14).

Друг начин е да го проучите в ума си. Един често цитиран стих относно разпознаването на откровението и подтиците от Светия Дух е Учения и Завети 9:7--9.

“… трябва да го проучиш в ума си; тогава трябва да Ме попиташ дали е правилно и ако е правилно, Аз ще сторя тъй, че недрата вътре в теб ще се разгорят, ето защо ще почувстваш, че е правилно.

Но ако не е правилно, ти няма да имаш такива чувства, а ще имаш вцепенение на мисълта” (У. и З. 9:8--9).

Старейшина Далин Х. Оукс мъдро учи, че човек може да има “силно желание да бъде воден от Духа на Господ, но … неразумно разширява това си желание до степен да бъде воден във всички неща. Желанието да бъдете водени от Господ е сила, но трябва да бъде придружено от разбирането, че нашият Небесен Отец оставя много решения на собствените ни избори. …

Ние следва да изучаваме нещата в ума си, използвайки силите, които нашият Създател е поставил в нас. След това да се помолим за напътствие и да действаме, ако го получим. Ако не получим напътствие, трябва да действаме според собственото си разбиране. Хора, които упорстват в напътстването чрез откровение по теми, по които Господ не е избрал да ни напътства, може да си измислят отговора чрез собственото си въображение или склонности, или дори да получат отговор чрез мнимо откровение”5.

Президент Бойд К. Пакър мъдро учи: “Не можете да налагате духовните неща. Думи като принуда, насилствено, заставяне, натиск, настояване не се вписват в привилегията на работата ни с Духа. Не ще бъдете в състояние да принудите Духа да отговаря, както не сте в състояние да накарате бобовото зърно да поникне, или яйцето да се излюпи преждевременно. Можете да създадете атмосферата, за да подпомогнете растежа, да го подхранвате и да го защищавате; но не можете да принуждавате или да заставяте: трябва да изчакате растежа”.6

“Недрата вътре в теб ще се разгорят”, фразата от Учение и Завети 9. Относно горенето в недрата, като завърнал се президент на мисия бях призован да служа в една комисия с други завърнали се президенти, за да потърсим и открием начини да подобрим мисионерската работа. Бе дадено едно предложение да помогнем на мисионерите да преживяват и разпознават горенето в недрата, според Учение и Завети 9:7--9. Председателят на комисията, член на Първия кворум на Седемдесетте и бивш президент на мисия, сподели едно преживяване, което имал с член на Кворума на Дванадесетте, докато били на обиколка в неговата мисия. По време на обиколката този прекрасен президент на мисия учел относно важността на онези три стиха.

След едното събрание, докато шофирали към следващото, членът на Дванадесетте посочил, че през годините на собствения си опит е открил членове, които не успявали да получат откровение чрез горенето в недрата дори след много пост и молитви. Те не разбирали, че горенето в недрата няма връзка с физическото отделяне на топлина като калории, а е по-скоро силата на чувството, мирът на ума и чувствата в сърцето, споменати по-рано.

Мнозина могат да се позоват на обърнатите във вярата от Книгата на Мормон, които “бяха кръстени с огън и със Светия Дух, но не го знаеха” (3 Нефи 9:20).

В едно откровение до Хайръм Смит ние откриваме четири начина да разпознаем как ни води Духът: “уповавай се на онзи Дух, който води (1) към вършене на добро -- да, (2) да се действа справедливо, (3) да се ходи смирено (и) (4) to judge righteously; да се съди праведно; и това е Моят Дух” (У. и З. 11:12).

Президент Гордън Б. Хинкли казва: “Как разпознаваме нещата от Духа? Как разпознаваме дали те са от Бог? По плодовете им. Ако те водят до растеж и развитие, ако водят до вяра и свидетелство, ако водят до един по-добър начин да вършим нещата, ако водят до божественото, то те са от Бог. Ако ни разкъсват, ако ни водят към мрак, ако ни объркват и тревожат, ако ни подтикват към безверие, тогава те са от дявола” 7.

Още едно нещо: Една тема може да заема ума или многократно да се връща в мислите ви. Тази мисъл от посланието на Джозеф Смит относно кръщението на мъртвите е още един начин, по който говори Духът:“… този въпрос изглежда че занимава ума ми и най-силно засяга чувствата ми” (У. и З. 128:1). Да имаме упорити впечатления, докато действаме, е нещо реално и свещено.

Докато председателствах над мисия Кали Колумбия, една вечер, късно след 22:00 часа, изучавах Писанията. През ума ми мина мисълта да телефонирам на един старейшина. Неотдавна го бях интервюирал и знаех, че има някои предизвикателства пред себе си; но пренебрегнах мисълта. Впечатлението дойде отново, и със същия довод го пренебрегнах. То дойде за трети път и накрая го разпознах такова, каквото беше, и позвъних на старейшината. Неговият колега бе в леглото и отговори. Помолих да говоря с въпросния старейшина, за когото бях получил подтика да звънна. Колегата отвърна, че го няма в леглото му.

“Затвори телефона и ида да го намериш”, казах аз.

Той бе открит във вътрешното дворче да разговаря с една млада жена, която се бе нанесла същия ден. На другия ден старейшините се преместиха в нов апартамент.

За да завърша, ще цитирам едно важно преживяване и и мъдър съвет от президент Уилфърд Уудръф. По време на пътуванията си той съобщава, че Джозеф Смит, Бригъм Йънг и други ранни ръководители на Църквата му се явявали. При един случай му се явил Бригъм Йънг (а той бил починал 3 години по-рано): “Когато пристигнахме на местоназначението си, … попитах президент Йънг дали ще ни проповядва. Той каза, “Не, аз приключих свидетелстването си в плътта. Няма да говоря повече на хората”. “Но”, каза той, “аз дойдох да говоря с теб; дойдох да бдя над теб и да видя какво правят людете”. “После”, каза той, “искам да учих людете -- и сам да следваш този съвет -- че те трябва така да се трудят и живеят, че да се сдобият със Светия Дух, защото без това не можете да изградите царството; без Светия Дух ви грози опасността да крачите в мрак и да не успеете да изпълните призованията си като апостоли и старейшини в Неговата Църква и царство” 8.

Смирено се моля да имате желанието още по-искрено да сте достойни за неизказуемия дар на Светия Дух; да можете да растете в способността си да разпознавате Неговите подтици; да можете да млъкнете и да (опо)знаете (У. и З. 101:16) Отца и Сина чрез Светия Дух; и да можете да изразявате благодарност за Него и Неговото напътствие.

Чрез неизказуемия дар на Светия Дух аз знам, че Джозеф Смит е пророкът на Възстановяването и че Книгата на Мормон е ключовия камък на нашата религия. Знам, че Отец и Синът са живи. Те са реални. Светият Дух свидетелства за всяка истина. Той освещава и учи. Днес ние сме водени от живи пророци, гледачи и откровители, истински апостоли на Господ Исус Христос. Тези 15 мъже са водени от неизказуемия дар на Светия Дух. В името на Исус Христос, амин.

Бележки

 1. Manuscript History of Brigham Young, 1846–1847, comp. Elden J. Watson (1971), 529–30.

 2. Brigham Young, Deseret News, Feb. 9, 1854, 4.

 3. Guide to the Scriptures, “Gospel,” scriptures.lds.org.

 4. See David O. McKay, Gospel Ideals (1953), 525–26.

 5. Dallin H. Oaks, “Our Strengths Can Become Our Downfall,” Ensign, Oct. 1994, 13–14.

 6. Boyd K. Packer, “The Candle of the Lord,” Ensign, Jan. 1983, 53.

 7. Gordon B. Hinckley, “Inspirational Thoughts,” Ensign, July 1998, 5.

 8. Wilford Woodruff, in Teachings of Presidents of the Church: Wilford Woodruff (2004) 46.