Chad el Omekerreu

Mla er a President Henry B. Eyring

Kot el Counselor er a First Presidency


 
Ko mo ngmai a olisiich e mukrael el mo medengei a klisichiu me a sebechemiu sel mosiou.

Ng dmeu a renguk el teloi er kemiu er chelechal kesus. A redil er a Ikelesia er a Jesus Kristo a mla merael el mo cheldebechel er a rodos el ngii a delal a Profet Joseph Smith, el Lucy Mack Smith, a silodii el kmo: “Ng kired el mengereomel er a ta me a tang, omes er a ta me a tang, mengelaod er a ta me a tang e ngmai osisechakl, me bol sebeched el dmak el dengchokl er a babeluades.”1

Ngarngii edei el meklou a belkul el omesodel sel de mengai el mo dmak el ngara chelsel a deureng lobengkel a Dios. A chimong a mo omekerreu er a ta me a tang. Ea chimong a mo olisechakl er a ta me a tang e mo mosisechakl. Ea ongedei a mo dmak el dengchokl obengkel a Dios.

Chelechal kesus ea moktek er ngak a mo ngosukemiu el mo melchesuar sel kengei me a omereng el saul er Dios el kirel aikel bla mruul el olngeseu er a ta me a tang el kirel tial oberaod el moktek. Ea, ongerung, a mo smaod aikel dirk medechel el omesiou el bo moruul.

Uaia rodos er a uchelel, e kemiu a mla kongei er a okedongel a Rubak el mo olngeseu er a rebebil. Se er a 1856, ea profet Brigham Young a ulelengit er a Resanto me bo lengesuterir a rechad el ngara mla er a kareta el cheloit er a ked. Ng milsaod er tiang el mora rechedal a ikelesia er a taem er a klou el ongdibel: “A klaumerang, klechelid, me a olchotel a klaumerang er kau er a klechelid, a diak bo losebelii a chimol chad er a rengedel a celestial er a Dios, a lak moltirakl a osisechakl el ngak olisechakl er kemiu er chelechang. Morael el mo ngoiteterir tirkel chad el cheloit er a ked, e mues e mkedmokl aikel usbechellel a bedengir, … e le lak ea klechelid er kemiu a diak a belkul.”2

Kmeed el dart el redil er a Utah a kilengei el mo meruul. Te mlara chelsel a chelebuul eng di te milkeek a kareta er a ikel rokui el sebechir el odars me a lengai er a rebebil el mo olngeseu er titkal ngara chelebuul. A ta er a meduch a rengul el odos a milluches el kmo, “Ng dirkak a tang me bo kulchesuar a mui el deuil a reng, malechub e kdul kmo, deureng er a ngii dil ureor el blak kuruul er a klengar ngak, el uaia mui el kltalreng el mlocholt.”3

A bol merek a siik me a snow bla el toker, e ngika el osisiu el odos a lilchesii a ker el kirel a blakelreng er a rengul: “Ngera lmuut el sebechir tirkel blak a rengrir el mesiou el mo meruul?”4

Chelechal taem, ea re cheldebechel er a blak a rengrir el odos el meliuekl er a beluulechad a mla mult a klaumerang er tir el mo ngara omeruul ra chelsel a dart el basio. E oker er a osisiu el ker er a rengrir me a nglunguchir el kirel omesiou er tir er a ta er a klebesei.

A dersta er kemiu a dechor er a chedaol basio er a omerolliu el bedul a diak a ulebengelel klengar. Bebil er kemiu a betook a blal suub, ea rebebil a dirk ulemuchel er a klengar tir el oltirakl. Kom tokubets er a ikel reksi me a ongarm er a klengar kemiu. Eng di kemiu el rokui a odos e betik er a rengul a Demad er a Babeluades, el ngii a medengelkemiu e mengkar er a redersta er kemiu.

Sel kot el ngaruchei el bla mdak e kudmeklii a mengeluoul, mengkar, mengelaod er a ta me a tang. Ak miles aikal edei el ongasireng el teletael er a cheliseb el kirel omesiungiu el mo er a ta er a odos. Me ngak el demal, a oureng a suliu e oureng a sulel a Dios, el ulemekrael er a ta el oldingel e olisechakl el odos.

A ngelekam er a Elizabeth, el kiei er a ta er a basio el cheroid er kemam, a mla er a blai ngii ma edei a rekil ngelekel redil. A ta er a ngelekel a mla er a skuul er a kindergarten. A Elizabeth a mle dioll el elolem el bilel e mad el dmuil el kirel a cherellel ongedei el ngelekel, el retoktang a mla kmu el kmo ng redil. A bechil, er a Joshua, a mla er a oureor.

A bocha lodengei el kmo ng merael a rasech er ngii el di merael mo klou, eng ulemekedong er a bechil er a dengua. Ng dilu er ngii me lomekedong er a ambelans e ngii a di osiueklii er a ospitar, el mle lluich el bung a cherridel er a blirir. Uchei er a lomekedong, eng rirngesii a chesimer el melengod.

A le mermang eng mlo mechas a rengul el mesa kldemel el odos er a Relief Society. Ng dimlak el telbiil el mo kaseues er tial tutau. Ngika el kldemel a mlo omelchesiu el kirel me omes er a Elizabeth.

Ng ngilseuir el mora mlai. Te mocha er a ospitar ruchei er a lebo Joshua. A retoktang a di mle chelsel a lluich el bung e te mocha omotk e melai er a ngalek el uchul el sobel a Elizabeth me a ngelekel. Me a kmal kekerei el ngalek el redil a mlechell, el klou a lengelelel, el teruich me a eim el sandei ruchei er sel mle kirel mechell er ngii el sils. Ng dimle tal bond, me a teruich me a eim el ons (765g). Eng di ng mle mesisiich, me a dirrek el Elizabeth.

A tekingel a Lucy Mack Smith a tilaut er tiaikid el sils. A blak a rengul el chedal a Relief Society, el mle ulekrael er a Chedaol Reng, a mlengkar, mlengeluoul, e mlengelaod er a odos er ngii er a rengedel a Dios. Ngii me a reteruich el telael el dirrek el mla odars a ulekrael el omesiou er a bek el telcheroll a diak dil bla lengai omereng el el saul er tirkel bla lolngeseu er tir te dirrek el mla ngmai er a Rubak.

Ko medengei a Tekingel kirel omereng el saul el mo er tirkel diak el ngai a chetengakl er a beluulechad el kirel a klechubechub er tir: “Ea King a mo onger e kmu er tir el kmo, A kmal kmu er kemiu el kmo, Alsekum ko meruul el mo er a ta er tirkal ngariou el chedak, e kmo mla rullii el mei er ngak.”5

Eng di ongasireng er a ta el odos er a Relief Society el kmal mlo chatter a temel el olngeseu a mo chachisois lokiu a klisichel a kltalreng er a rodos. Tiaikid a telkib er a tekingel a bisop er a Elizabeth el luldureklii el mora Elizabeth me a Joshua er a ospitar ruriul er a lemechell a ngalek: “A merreder er a Relief Society a mla sumechokl a rokui el tekoi. Aki mla kudmokl a mo teletael er a ngesou el mora rengelekem el redil ra blai meng mo sebechel a Elizabeth el omais el mora ospitar lomes er ngka el dirkak a ngklel el klebokel el tolechoi. Aki mla ngosuterir a rebebil, el kemanget el taem, ea [rechedemam] a semeriar er a techall.”

A bisop a millemolem el omtechei er a ward el melekoi el kmo: “Aki mla mora ospitar e dengchokl lobengterir a rengalek ra blil omilil le rechedil a dimlak el sorir el mechiteterir er a kmong ker.”

E dirrek: “Ng diak ki bo moltaut a uldesuam el diak ki mnguu a uldesuem me a kengei er kau, ng uaisei. Ng di soak el subedau me lak ko bekikl el kirel aikel sebechemam e kiram el [remuul].”

Aikal omerellir el mora ngelekek el redil a mlo uchul eng mlo sebechel kuk orkedii a ngelekel, e obang el telkib el taem.

E mocha mengesimer loba klemechir a rodos el kirel a blakelreng er tir el mo mesiou er a ta me a tang el kirel a Mastang: “Blak a rengum er a klemerang.”

Meng klekakerous er a teletael er a klengar me a ikel obla mruul, eak subedemiu el kirel aikel medechel er medemiu el taem. Alsekum eng blak a rengmiu er a klemerang, e ko mo metik er a Rubak el blechoel siotai er kemiu el mesiou er a kmo ng techang er a chelsel a meriked el temem. Ng locha mo chemolt el diak el ungil malechub eng meringel el ureor. Sel lemei okedong, e ke locha mo omelchesiu el diak musbechall malechub a ta er a chad a sebechel mo olngeseu.

Molatk el kmo a Rubak sel lokrolid el mo er a ousbech a ngesou, e kede kullii a ungil chad er a Samaria er a diak el ikel mlo diak el ruul ng bai ikel ngii a riruul. Ng dimlak bo loliuekl er a bita el rael el belkul a kmo ngika el chad el mla metemall a ngodech el chad malechub eng locha cherreuel. Ng riruul aikel sebechel e kildmeklii a uldasu el kirir a rebebil el mo olngeseu. Tia le kildmeklii leng mle medengei el kmo a odersel a ngesou a diak di lousbech er a chimol chad.

A suobel er tial cheldecheduch a sebechel mekrolau er medam el taem. Aikal osisiu el suobel a mla er ngii er a omkekerei me a dirrek el ikel dirk msiliseb er ngii el tekoi.

Ng locha mla tang, malechub eng betook, el taem el mlo mechas a rengum el obengelii a chad el ousbech a ngesou. Ng locha demam malechub eng delam, rubak me a mechas, odos er kau, ngalek el smecher malechub eng chitechut. Sel rengum er a chubechub a chengelakl er a di urungulel a chad el oureng er a klengar el diak a kerior er a chelsel. Me ke mlo omuchel el olngeseu.

El uaia mla er a omerael chad er sel cheldechedechal a ungil chad er a Samaria, ea ikel usbechall el ngesou a sebechel mo kemanget el taem el mo diak el sebechem el di kau. Ngkel chad ra Samaria a uldersii ngkel mlara omerael chad el mora oungerachel a blai. Sel de kaukledem e dosiou er a rebebil a telengetengil a uldesuel a Rubak.

A Rebisop me a remerreder er a Relief Society a blechoel siotai er a rechedal a telungalek el mo kaingeseu sel ngarngii a usbechall. Ng betook a uchul tial teletael. A kot el uchul a mo mesterir a techall a rebetok el chad a klengeltengat er a beltikelreng sel dosiou er a ta me a tang.

Ko mla mesang e melchesuar tial klengeltengat. Sel momkerreu er a chad er a chelsel a kedeb el taem, e ke mla melchesuar a beltikelreng el mora chad el mosiou er ngii. Ea chelsel a kemanget el taem el molngeseu er a chad, ea beltikelreng er kau a mo chachisois.

Eng kid el di chad, e sel beltikelreng a sebechel meterrob lokiu a klechecherd reng me a chelitechut. Tiaikid a uchul ea Rubak a meskid a ngesou lokiu a rebebil er a rechad el mo er tirkel ousbech a ngesou. Tiaikid a uchul ea Rubak a mla mekdubech a cheldebechel er a rolngeseu.

Sesei el sandei er a memong eak milsa ngeasek el dil ra temel a sacrament el mlo dechor e mokedong el mo olngeseu er a orretel a oldingel el olisechakl, el ngii a okedong el dimlak kudengei el kmo ngarngii. Ak mlo melbedebek el kmo ngika ng medengei el kmo ng kmal chetengakl el Rubak a mla mekodongii el mo nguu tial ngerachel. A ngelekel a di ulemekngit, meng mle mereched el merael meng dimlak a techellek el subedii el kmo a Rubak a kmal betik a rengul e dmeu a rengul el kirel a ngesou me a omesiou er ngii el mora rebebil el Kirel.

A omekerreu er a remechebuul a ousbech er a rebetok el chad, mui er a beltikelreng e kaukledem el chelechad. Tiaikid a loleketek er ngii a Rubak er a delongeliu. Ngii a betik a rengul er kau er sel kuk ngerchelem.

A ta er a olchotel omereng el saul er Ngii a kmo a Dios a mechikau me kolngeseu er Ngii el mesiou er a chebuul. Tiaikid a uchul e ke ngara langel sel le mad a chad el kau a ulemekerreu er ngii er a klemengetel a taem. Sel ometom er a techall el mesiou er tir eng uaia sal kmal klou el chelebuul er a bai chelsel a kedeb el taem el mchacheroid. Ak dirk rirngesii a redil—el kmal meketeketang el kudengelii—el melekoi, tal sandei er a lemad a bechil, er a techall el lulesiou er ngii el mora ulebongel er a klengar ngii. Ng dimlak le meues a iiuechel a medal, ng di klikm er ngii a er a deureng a mlocholt.

Ng uaisei el klemenget er a omesiou el mora rechad a mui a ngkedel, ng di kom dirrek el mla mesuub el kmo ngarngii a telkelel a ngesou er a bedenged, reng, me a tekoi er a udoud er a ikel sebechel. Ngkel chad el meketeket el olngeseu a sebechel ngii a mo ousbech a ngesou.

A Rubak, el ngii a Mastang er a Rousbech a ngesou, a milskid a chedaol tekoi el kirir tirkel loldars a ngesou el ngii a tekingel a King Benjamin el llechukl er a Babier er a Mormon: “A mo rolel eng mo sebechel mengubet a kngtemiu … a kuureng me ko mo odars a ngarngii er kemiu el mo er a remechebuul, a chad me sel ngarngii er ngii, el mo mekelii a songerenger, e milii a meau, e oldingel er a resmecher e omesterir aikel lousbech, el kirel a tekoi er a reng me a tech, loltirakl a lengesonges er ngii.”6

Ngii a melemolem el omeklatk er tirkel tir a diak lesang el kmo te kmal kuk kora kemengetang el melemolem el olngeseu: “E bom kerekikl aikal tekoi me lemekedmokl loeak a llomes me a klebech el omeruul; leng diak a mengerechir er a chad [malechub a omekerreu] el mo bekerurt er a klisichel. Eng di ng kmal, kirel el mo blak a rengul, meng mo sebechel nguu a ngkedel; le rokui, el tekoi a kirel mo oltirakl er a melemalt el blechebechel.”7

Tial tekoi a sebechel mo meringel sel sekum kede melasem el mesmechokl a rokui el mo tabesul el mo er sel tkul rebab el sebeched el olngeseu e dirrek el mengedmokl aikel kuk ngii a usbechelled me le sebeched el melemolem el ngarngii a klisiched el mesiou. Kom locha mesterir a rebebil el meringel er tir tial teletael. A ta er a okesiu a sel dolilt el mo mengedmokl er a chad el mochu er a kodall loba el mora blirir a remechuodel malechub e kede oba er a rekeblid el uchul e kede kmal mo mesaull.

A klemedengei er kau el kirel a uldasu er a diak a ulebengelel klengar a sebechel mekrolau er tial meringel el teletael. Tiaikid a ta er a uchul ea Lucy Mack Smith a dilu er a rodos el kmo te “melai a klubelir.”

Sel mesisiich el klaumerang a ngosukid er a moktek er a Rubak el mora dersta el ngelekel a Dios er tial meringel el beluulechad. Ngii a ulsisechakl aikel moktek er a uldasu er a diak a ulebengelel klengar el mora Profet Joseph er a taem el mle meringel er ngii el mo medengei ringel el ngii a mlara chelsel: A Rubak a dilu el kmo alsekum e ngii a mo ungil otekangel aikal ringel, ea Dios a mo odengesii er bab.”8

Sel domes okesiu er a rechad el olngeseu er a taem er a ringel, “Ngera bok rellii el ngoseuir a chad el betik a renguk er ngii e mo mesiou er ngii el mo ‘ungil otekangel’?” Ngercheled el rulterir el mo sebechir el dolemii a klaumerang er tir er a Kristo, lomes el bedul a diak a ulebengelel klengar, mo chotii a beltikelreng, el bliochel el beltikelreng er a Kristo, el mora ulebongel er a klengar tir.

Ak mla mesterir a rodos el mla kudmeklii tiang el mora Osobel me a moktek er Ngii. Ka momdasu er a taem el blom siseb er a delmerab er a Relief Society malechub a Primary malechub a Rengeasek el Redil.

A siasing er a Osobel malechub a Tekingel a locha diak a kmal ngera el rellii, eng di a olchotel a klaumerang me a moktek er a Tngakireng er Ngii a blo lolchesuar el uaia chelecha el kesus. Ng locha diak a siasing er a chedaol templo malechub a tekoi el “Families Can Be Forever,” eng di ke mesa sel oureng er ngii el mocholt er a osengir.

Kom mla mes, el uai ngak, el mellomes el oldingel e olisechakl el odos a mekdebechii a mesisiich el reng er a rengul a odos el ngara ringel el omesiungel el mora tang, a usbechall e klou a belkul. A rungil el merreder er a Relief Society a osiik a teletael el kirir tirkel odos el ousbech a ngesou el kuk mo olngeseu er a rebebil. Te remuul a techall el kirir a rodos el mo otekangel a ringel sel lomekerreu er a ta me a tang loba dmolech el beltikelreng er a Kristo. Tia uldimukl a ungil ongit el mora mesikang el olngeseu meng kuk ngmai a ngesou.

A rodos a kudmeklii tiang lokiu sel diak el mereched el merritel er tirkel ngara ringel. Oumesingd el chad el chellungel a berraod a mo oumededenger el kirel a belkrir. Kede sobechakl a berraod lolab lokiu a kllouelreng er a chelitecheterir e odengesterir er a ikel ungil el deues e kongei el olngeseu. A Rubak a uaisei. E sebeched el oltirakl er a okesiu er—Ngii el kmal mo mesisiich el olngeseu er a rengesool.

Kede blechoel mesaod er a klisichel a cheldebechel er a rodos er a Ikelesia er a Jesus Kristo. Ng mo sebeched el mo medengei el kmo a Osobel a blechoel mei er a delongeled sel de siotai er Ngii.

E merael el mo obdois, sel desterir a rengelekel a Dios el redil el siotai er a rodos el me teloi er tir. Me a rodos sel bel siseb er a miting e losiik a kingall, e te remenges a medemdemk el tekoi el kmo, “Mei e mdengchokl lobengkek.”

Kede mo remenges aikal tekoi er a ta er a klebesei el Lucy Mack Smith a milsang el rodos a mo “dmak el dengchokl.” Ng diak el sebeched el kudmeklii seikid el sils er a mereched el taem. Ng mei lokiu a bek el sils me a rak el domekerreu er a ta me a tang el dengai a tekingel a diak a ulebengelel klengar locha er a chelsel a rengud.

A nglunguchek a kmo bol betok er kid a mo dmak er sel klebokel el ta er a klebesei er kid. A kuuchais er a klaumerang er ngak el kmo a urunguliu a mo mekedmokl. A Rubak el Jesus Kristo, lokiu a cherrungel el Tngakireng a kildmeklii tiang el kirel a dersta er kemiu. A Chedam er a Babeluades a orrenges e onger a nglunguchiu er a klaumerang el kirel a ulekrael me a ngesou el outekangel el mesiou er Ngii.

A Chedaol Reng a modurokl lekor kau me tirkel molngeseu er tir. Ke mo mesisiich e dirrek el mukrael el mo medengelii sel telkelem me a duch er kau el mesiou. A Chedaol Reng a mo ongolodem sel bo molbedebek el kmo, “Ak rirull a sebechek?”

A kuuchais el kmo a Rubak a mo obengkem ea rolem a mo kldmokl e medangch er Ngii el kirel omesiou er kau el mo er tirkel betik er a rengul el ngara chelebuul me a ringel. El ngara chedaol ngklel a Jesus Kristo, amen.

Mosiik a Osisiu

  Uleklatk

 1.  

  1. Lucy Mack Smith, er a Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), 25.

 2.  

  2. Brigham Young, er a Daughters in My Kingdom, 36.

 3.  

  3. Lucy Meserve Smith, er a Daughters in My Kingdom, 37.

 4.  

  4. Lucy Meserve Smith, er a Daughters in My Kingdom, 37.

 5.  

  5.  Mateus 25:40.

 6.  

  6.  Mosiah 4:26.

 7.  

  7.  Mosiah 4:27.

 8.  

  8. Mesa Doctrine and Covenants 121:8.