Apne Vaadon ke Ashirwaadon ko Praapt Karo

Linda S. Reeves dwara

Sahayak Sanstha Maha Adhyakshta ki Dusri Salaahkaar


 
Jab hum apne vaadon ko dohrate aur aadar karte hai, hamare bhoj kam ho sakte hai aur hum puri tarah se saaf aur mazboot ho sakte hai.

Bahanon, kitna aschariyjanak nahi ek baar phir tumse milne mein.

Abhi jald hi main ek mahila se mili jo baptisma ke liye tayyaari kar rahi thi. Is Raviwaar ko wah girjaghar do (3 km) mil tak gambheer kichad mein chal kar aayi. Wah turant hi shochaalaye(restroom) mein gayi, apne kichad se bhare kapdon ko utara, snaan kiya, aur saaf Raviwaar ke kapdon ko pehnna. Sahayak Sanstha sabha mein usne apne parivartan ko batlaya. Mujh par uska pashchataap ke liye saaf aur sudh hone ki ichcha mein aur Uddhaarkarta ke mahaaan balidaan mein bahut zyaada prabhaao daala aur usko “purane jiwan” ko chodne ki ichcha hui taaki hamare Swarg ke Pita ke saath pavitra vaada ko bana sake. Wah apne premi se alag ho chuki thi, Gyaan ke Shabdh ke liye nashile pardaath chod rahi thi, Raviwaar ke kaam ko chodh rahi thi, aur doston ne usse dosti todh diya yah sun kar ki wah baptisma le rahi thi. Wah bahut hi utsukh thi apne sabhi paapion ko chodh kar taaki wah saaf ho sake aur Uddhaarkarta ke pyaar se mukti pa sake. Main us subha usko dono sharirik aur dhaarmik taur se saaf dekh kar prerit hui.

Hum jaante hai ki tum mein se kai ne bhi is tarah ke balidaan ko diya hai jab tumne Pavitra Aatma ke gawahi ko mehsoos kiya tha aur pashchaataap ki ichcha kiya tha, baptisma ko liya tha, aur saaf hui thi. Shayaad kisi bhi aur samay hum Uddhaarkarta ke pyaar ko itna zyaada nahi mehsoos karte hai jabki utna jab hum pashchaatap kartein hai aur Uske pyaar ke prabhaao ko apne liye mehsoos karte hai aur Uske pyaar aur swikriti ka bharosa paate hai.

Kuch Raviwaar pehle jab main prabhubhoj ke prarthna ko sunn rahi thi, maine bhaowik hokar har sabdh ko mahaan ahesaas ke saath sunna jo padri kaha rahe the. Baad mein maine us padri ko phone kiya dhanyewaad dene ke liye kyunki mujhe aur sabha ko prabhubhoj mein mahaan dhaarmikta ka anubhao ko laane ke liye. Wah ghar par nahi tha, magar uski maa ne jawaab diya, “Are, wah bahut khush hoga jaan kar ki tumne phone kiya tha! Yah uska pehla baar tha prabhubhoj ke prarthna ko kehne ke liye, aur hum saath mein tayyaari kar rahe the, prabhubhoj ke zarooraton ke bare mein batein karte hue aur laayak se apne Uddhaarkarta ke baptismal vaade ko dohrane par.” Main is mahaan maa ko itna pyaar karti hoon apne putra ko baptisma ke vaade ki sakti ke vishye mein batlaane ke liye aur kis tarah wah ward ke sadasyon ko is shakti ko mehsoos karane ki madad ko de kar.

Ek aur maa jis ke bare mein mujhe pata hai wah girjaghar mein kai saalon tak apne chaar jawaan bachchon ke saath akeli aati thi. Shayaad hi kabhi Uddhaarkarta ke prabhubhoj ke dauraan dhyaan laga paati thi, usne yojna banaya.Ab wah apne har Shaniwaar ko samay nikaalti yah jaanne ke liye ki usne safta bhar kya kiya aur apne vaadon ko sochti aur kis par usse pashchataap karna hai. “Phir,” wah kehti, “ chahe kuch bhi anubhao ho Raviwaar ko mere bachchon ke saath, main tayyaar hoon prabhubhoj ko lene ke liye, apne vaadon ko dohrane , aur saaf karne ke Praeschit ke shakti ko mehsoos kare.”

Kyun Uddhaarkarta prabhubhoj par itna mahatva dete hai, pyaari bahanon? Kya mahatva hamare jiwan mein har safta ka baptismal vaada ko dohrana rakhta hai? Kya hum Uddhaarkarta ke chamta ko jaante hai ki har safta puri tarah se hamein saaf kar sakta hai jab hum laayak se aur dayalupan se prabhubhoj ko lete hai? Pradhaan Boyd K. Packer ne gawahi diya ki, “Wah Ishu Masih ke susamachaar aur Praeschit ka vaada hai … [humare, jiwan ke] antim samay hum veil se [humare] paapion se pashchataap kar ke guzar sakte hai aur Masih ki laho se saaf ho kar.”1

Hamare adhyakshta mahaan khushi manate hai jab hamare bahanon aur unke parivaaron vaadon ko banatein aur nibhaatein hai, magar hamein dukh hota hai unke liye jo apne jiwan mein mahaan virodhi ka saamna kartein hai kyunki jinhein hum pyaar kartein hai weh vaadon ko todh dete hai. Bhavishyevakta Jacob, Nephi ka bhaai, ko Prabhu ne uske bhaai ko aagya diya tha is din ke sachche mahilaon aur bachchon se bate karne ko. Main gawahi deta hoon ki Uski batein khaaskar hamare din ke liye bacha kar rakha gaya tha. Wah humse ayese bate karta hai jayese ki Uddhaarkarta Khud humse bate karte ho. Jacob “bahut bhoj se tab gaya … chinta” mein jab wah pation aur pitaon se gawahi de raha tha:

“Isse bhi mujhe kasht ho raha hai ki tumse sambhandhit baaton ko … tumhari patniyon aur bachchon se kaha raha hoon, jismein se atiyant komal aur sathitavmay hai …

“… Unka rudan Parmeshwar ke pas upar jar aha hai. … Uske kaaran kai chat-vichat [hokar] mar chukein hai.”2

Uske aur hamare din ke vaadon ko rakhne waale mahilaaon aur bachchon ko, Jacob vaada karte hai ki:

“Budhi ki sthirta se Parmeshwar ko dekho, aur apne bhari vishwaas ke saath Usse prarthna karo, aur Wah tumhe tumhare kashton. …

“… Apne siron ko upar utaa kar Parmeshwar ke ananddaai vachanon ko garahan karo, aur Uske prem ka bhog lagaao.”3

Bahanon, main prarthna ki mazbooti aur shakti ka gawahi deta hoon ki jab hum Swarg ke Pita ko apne sachche peede aur chaahat ko batlate hai aur jo jawaab milta hai usse hum jiwit bhavishyevaktaon ke dharmshaastraon aur shabdon mein “paate hai”.

Lagbhag teen saal pehle gambheer aag ne Utah, Provo ke priye itihaasic tabernacle ke andar ko nasht kar diya tha. Uska mahaan ghatna ke kaaran se dono sangaton aur Girjaghar ke sadasyon ko bahut dukh hua. Kai sochte, “Kyo Prabhu ne ayesa hone diya? Weh is aag ko rukh ya jalne se bacha sakte the.”

Das mahine baad, October 2011 ke maha sammelan mein, waha halla hua jab Pradhaan Thomas Monson ne batlaya ki ghanist rup se jale tabernacle ko ek pavitra mandir bana diya jayega------Prabhu ka ghar! Achaanak hum dekh sakte the ki Prabhu kya chahate the! Usne aag nahi lagaya tha, magar Usne andar ke bhaag ko nuksaan kiya tha. Usne tabernacle ko ek mahaan mandir ki tarah dekha tha----- ek hamesha ka ghar pavitra, anant vaadon ko banne.4

Mere priye bahanon, Prabhu hamari paricha leta aur dekhta hai, kabhikabhi humari puri chamta tak. Humne pyaar karne waalon ke jiwan—aur humare apne bhi— mein tofaan ko aatey dekha hai aur sochtein hai ki priye aur dekhbhaal karne waale Swarg ke Pita ayesa kyo hone detein hai. Magar Wah hume bina madad ke nahi chodta ahi; Wah baha faelaye ghade rahatein hai, hume Apni oar nimantarn detey hue.Wah humari jiwan ko mahaan mandiron mein badal deta hai jaha Unki Aatma bheetar raha sakti hai.

Doctrine aur Covenants 58:3–4 mein, Prabhu hamein batlate hai:

“Hum apne prakritik ankhon se nahi dekh sakte hai, abhi ke samay, tumhare Parmeshwar ka rup un cheezon ko lekar jo uske baad aaya, aur mahima jo aayega bahut musibat ke baad.

“Kyunki bahut hi musibat ke baad ashirwaad milta hai. Isliye wah din ayega jab tumhe bahut mahima ki taaj milega.”

Bahanon, main gawahi deta hoon ki Prabhu ke paas hum sab ke jiwan ko lekar yojna hai. Kuch bhi jo hota hai wah Uske liye achaanak ya ek aschariye nahi hai. Wah sab-jaanta aur sab-ko-pyaar karta hai. Wah hamein madad karna, dilasa dena, aur hamare peede ko dur karna chahata hai jab hum Praeschit karte hai aur apne vaadon ko nibhaate hai. Musibatein aur kathinaaiyon ko jo hum jheltein hai wah hi cheezein hai jo hamein maargdarshan deta hai Uske paas jaane mein aur apne vaadon ka paalan karo taaki hum Uske paas laut sakein aur wah praapt karein jo sab kuch Pita ke paas hai.

Is beete saal mujhe Prabhu ke prem ki bahut zaroorat thi aur chahata tha, vyaktigat prakritikaram ko praapt karne ke liye, apne mandir ke vaadon ko aur achchie tarah se jaanna chaha hai, aur apne bhoj ko kam karne ke liye. Jabki maine is khaas ashirwaad ke liye prarthna kiya hai, mujhe mehsoos hua ki aatma mujhe mandir jaane ko kaha rahi hai aur mujhe praapt hue ashirwaad ke sabdon ko achchie tarah sunne ko kaha hai. Main gawahi deta hoon ki jab maine achchie tarah se sunna aur apne vishwaas se kiya, Prabhu mujh par maharbaan the aur mujhe madad kiya apne bhoj ko kam karne mein. Usne meri madad kiya prarthna ke mahaan shaanti ko mehsoos karne mein jiska abhi jawaab nahi mila hai. Hum Prabhu se jodtein hai Uske vaadon ko rakhne se jab hum apne vaadon ko rakhtein aur vishwaas se kartein hai.5 Mandir aao, pyaari bahanon, aur apne ashirwaad ko hassil karo!

Main ek aur tarike ko batlana chahata hoon jo hume nishchay aur vishwaas de sakta hai. Hum kabhikabhi, mahilaaon hone se, apne aap ko bahut ghambheer vyawasta mein daal detein hai. In samay mein hamein Aatma ko dhoondhana chahiye aur puchna chahiye ki, “Kya yahi hai jo Prabhu chahata hai ki main apne bare mein sochon, ya Shaaitaan mujhe niche girana chahata hai?” Hamare Swarg ke Pita ke prakriti ko yaad karo, jiska pyaar sachcha aur pura hai.6 Wah hamein mazboot karna chahata hai, naaki niche girana.

Girjaghar ke sadasyon ki tarah, hum kabhikabhi yah mehsoos karenge ki hamein “sahi LDS parivaar” ka bhaag hona zaroori hai Prabhu se swikaar hone ke liye. Hum aksar mein mehsoos kartein hai ki “hum us raajye ke laayak nahi hai aur waha ke nahi jab hum ayesa mehsoos kartein hai ki hum us sahi parivaar mein nahi hai. Pyaari bahanon, jab sab kuch kaha gaya aur hua, jo cheez Swarg ke Pita ko chahiye hai ki kis tarah humne apne vaadon ko rakha hai aur humne kitna koshish kiya hai hamare Uddhaarkarta, Ishu Masih ke uddhaaran par chalne ko.

Main gawahi deta hoon ki Ishu Masih hamare Uddhaarkarta aur Muktidata hai. Uske mahaan balidaan ke kaaran, hum har safta saaf ho sakte hai jab hum Uske prabhubhoj ko laayak se lete hai. Jab hum apne vaadon ko dohrate aur aadar karte hai, hamare bhoj kam ho sakte hai aur hum puri tarah se saaf aur mazboot ho sakte hai taaki hamare jiwan ke ant mein hum khushi aur anant jiwan ko laayak se praapt kar sakte hai. Main in cheezon ka gawahi hamare pyaare Uddhaarkarta, Ishu Masih ke naam se deta hoon, amen.

Sandharb Dikhlaae

  Vivran

 1.  

  1. Boyd K. Packer, “The Atonement,” Ensign or Liahona, Nov. 2012, 77.

 2.  

  2. Jacob 2:3, 7, 35.

 3.  

  3. Jacob 3:1–2.

 4.  

  4. Dekhiye Mosiah 23:21–22.

 5.  

  5. Dekhiye Doctrine and Covenants 82:10.

 6.  

  6. Dekhiye Russell M. Nelson, “Divine Love,” Ensign, Feb. 2003, 20–25; Liahona, Feb. 2003, 12–17.