Vaado ko Nibhaane ka Shakti, Anand, aur Prem

Linda K. Burton dwara

Sahayak Sanstha Maha Adhyaksh


 
Mai har ek ko amantrit karta hoon ki yeh jaanch karo kitna hum Uddhaarkarta se prem karte hai Unki aagyaaon ko maanne se.

Main ek kahani se shuruaat karna chahati hoon jo mujhe prerit karta hai.

Ek saanjh ko ek aadmi ne apne paanch bhedon ko raatri ke liye ghere mein bulaya. Uska parivaar dilchaspi se dekh raha tha jab woh saadgi se bula raha tha, “Aao chalo,” aur turant sab paanch sir uthe aur uske disha mein mude. Chaaron bhede uski or daudne lage. Badhe pyaar dulaar se usne har ek ke sir ko thapthapaya. Bhede uski aawaaz jaante the aur usse prem karte the.

Magar paanchwe bhed daudti nahin aayi. Woh ek bhaari bhedi thi jise haal hi mein uske maalik ne yahan diya tha, jisne kaha tha ki woh jangli, ziddi, aur hamesha anye bhed ko gumraah karti thi. Naya maalik ne bhedi ko swikaar kiya aur use apne hi khet mein baandh rakha tha taaki woh ek jagah rehna sikhe. Usne dhaerye se use us se aur anye bhedon se prem karna sikhaya ki uske gale mein sirf ek chota rassi ho aur woh bandhi na rahe.

Us shaam jab parivaar dekh raha tha, woh aadmi bhedi ke paas gaya, jo khet ke kinaare khadi thi, aur ek baar phir aahiste se kaha, “Aao chalo. Ab tum band nahin ho. Tum aazaad ho.” Phir pyaar se usne haath badaya, apna haath uske sir par rakha, aur usko aur anye bhedon ko lekar ghere ki or gaya.1

Is kahani ke sadbhaao mein, main prarthna karta hoon ki Pavitra Aatma hamein aaj raat ek saath vaado ko nibhaane ke baare mein sikhlaaega. Vaado ko banane aur nibhaane ka matlab hai Swarg ke Pita aur Ishu Masih ke saath judna. Uddhaarkarta ka jiwan jeena zimmedaari ka kaam hai. Iska matlab hai uspar bharosa karna aur ichcha karna ki tum Uske Praeshchit ke anant uphaar ka keemat ada karoge abhaar dikha kar.

Elder Jeffrey R. Holland ne batlaya ki “ek vaada ek dhaarmik samjhaota ka bandhan hai, ek pavitra vaada Parmeshwar ne hamare Pita ke saath kiya taaki hum ek ayse tarike se jiyenge aur sochenge aur rahenge—Uska Putra, Prabhu Ishu Masih ki tarah. Iske badle mein, Pita, Putra, aur Pavitra Aatma hamein anant jiwan ka sampurn mahima vaada karta hai.” 2 Is samjhaota ke bandhan mein, Prabhu kaanoon deta aur hum unka paalan karne ko swikaar karte hai. Apne vaadon ko banana aur nibhaana yeh dikhaata hai ki hum Uddhaarkarta jaisa banna chahate hai. 3 Lakshye hai koshish karke sabse achchi tarah is geet ke bol ko karna: “Main wahan jaaunga jahantum chahate ho. … Main woh karunga jo tum chahate ki mai kahun. … Main woh banunga jotum chahate ho ki mai banu.”4

Vaado ko Kyun Banaaun aur Nibhaaun?

1. Vaadon ko nibhaane se mazbooti, shakti, aur suraksha milti hai.

Nephi ne sapne mein dekha kaun se avashyak ashirvaad Prabhu vaada nibhaane waale ko deta hai. “Aur aysa hua ki mai, Nephi ne, Parmeshwar ke memne ke shakti ko dekha, ki woh…Prabhu ke shartnaama ke antargat aane waale logon ke upar aayi, … aur woh satyenishtha ke hathiyaar liye huwe aur Parmeshwar ke shobhaemaan mein saamarth ho rahe the.”5

Main haal hi mein ek naye priye dost se mila. Usne mandir ka endowment ke baad ki gawahi di, usne mazbooti mehsoos ki un behkaawon mein jisse woh sangharsh karti thi pehle.

Jab hum apne vaadon ko nibhaate hai, hamein himmat aur mazbooti bhi milti hai ek dusre ke bojh ko dhone ke liye. Ek dukhit bahan ka ek beta tha jo khatarnaak jaanlewa chunaoti se guzar raha tha. Kyunki uska vishwaas tha ki Sahayak Sanstha ki bahanein vaadon ko nibhaane waali hai, usne himmat ke saath unhe apne bete ke liye upwaas rakhne aur prarthna karne ko kaha. Ek aur bahan ne batlaya ki kaash usne bhi bahanon se aysa hi niwedan ki thi. Saalon pehle, uska apna bete bhi chunaoti ka saamna kar raha tha. Uski ichcha thi ki usne bhi unhe apne parivaar ka bojh halka karne ki madad ko kaha hota. Uddhaarkarta ne kaha, “yadi aapas mein prem rakhoge, to isi se sab jaanenge ki tum mere chele ho.”6

Bahanon, hum sab ke paas bojh hai dhoone aur baantne ke liye. Ek dusre ke bojh dhone ka nimantran ka matlab hai vaade ko nibhaane ka nimantran. Lucy Mack Smith ka salaah pehle Sahayak Sanstha ki bahanon se zyaada aaj ke liye hai na ki pehle tha: “Hamein ek dusre ko chahana hai, dekhbhaal karna, sahanubhuti dena aur uddeshye paana, taaki hum sab swarg mein ek saath baeth sake.” 7 Yeh vaade nibhaane aur shikshan bhent karne ka sabse behtar tarika hai!

Mormon Dharamshaastra hamein yaad dilaata hai ki bhavishyevakta Alma ko vidrohi bete ka bojh sehna pada. Magar Alma ko susamachaar ke vaada ko nibhaane waale bhaai aur bahan ka ka ashirwaad prapt hua tha jo Prabhu mein achchi tarah pariwartit the aur woh jaante the ek dusre ke bojh ko dhone ka matlab. Hum Mosiah ke verse se waakif hai jo Alma ke prarthnaaon ke bhaari vishwaas ko batlaata hai apne bete ke liye. Magar aysa likha hai ki “Prabhu ne … in logon ki aur apne us sewak, Alma ki prarthnaaon ko bhi suna.”8

Hum jaante hai ki Prabhu hamesha khush hota hai jab “ek insaan pashchataap karta hai,” 9 magar hum sabse zyaada chahate hai ki hamare bachche Pradhaan Henry B. Eyring ke salaah ka paalan kare jo kehta hai “jald shuruaat karo aur sthir raho” vaadon ko banane aur nibhaane mein.10Bahut din nahin huwe, purohiti aur sahayak netaaon ke ek parishad mein ek sochne-laayak aur sachcha sawaal uthaaya gaya: “kya hum chahate hai aath-saal-umar ke bachchein bhi vaadon ko nibhaae?” Jab hum ne saath mein salaah ki, sujhaao diya gaya ki ek tarah se bachcho ko tayyaar kar sakte hai pavitra baptisma ke vaado ko banane aur nibhaane ke liye hai ki hum unhe madad kare ek chote se vaade ko banane aur nibhaane mein.

Vishwaasi maata-pita ko jaanna chahiye ki kitni achchi tarah woh apne bachchon ke zarooraton ko pura kar sakte hai. Jab maata-pita niji praktikaran ko dhoondhenge aur aazmaaenge, milkar salaah karenge, susamachaar ke saadhaaran siddhaanton ko batlaaenge aur sikhlaenge, unke paas shakti hogi parivaaron ko mazboot aur surakshit rakhne ki. Anye parivaar sadasye bhi madad kar sakte hai. Mere akarshak aja ji ne vaadon ko nibhaane ki avashyakta ek saral geet se sikhlaya tha. Yah kuch aysa tha: “Vaada karne se pehle, yaad rakho woh avashyak hai. Phir jab karlo vaada, use apne dil par likhdo. Use apne dil par likh do.” Us choti se geet ko prem, sachchaai, aur shakti se sikhlaaya gaya tha kyunki Aja ji ne apne vaadon ko apne dil par likh diya tha.

Ek jaanimaani budhimaan maa zaroor se apne bachchon ko vaadon ko nibhaane waale apne koshishon mein shaamil karti hai. Woh padosiyon, doston, aur ward sadasyon ke bojh khushi se dhoti hai—aur unhe sahanubhuti deti hai jinhe uski zaroorat hai. Yeh ashcharye ki baat nahin jab uski jawaan beti haal hi mein apne maa ke paas aayi jaanne ke liye ki woh kaise apne dost ko sahanubhuti de sakti hai jiska pita haal hi mein guzar gaya tha. Yeh achcha mauka tha sikhlane ka ki uski aysi ichcha uske dost ko sahanubhuti dene ka ek raasta hai apna baptisma ke vaade ko rakhne ka. Hum kaise bachchon ka intazaar kar sakte hai mandir ke vaadon ko banane aur nibhaane mein agar hum unko unke pehle vaade ko nibhaana nahin dekhe—unka baptisma ka vaada?

Elder Richard G. Scott ne dekha, “Is duniya ko sabse achcha ashirvaad jo hum de sakte hai woh hai ek Masih-kendrit ghar jahan susamachaar sikhlaya jaata, vaade nibhaae jaate, aur prem bhara rehta.”11Hum kis tarah se aysa ghar bana sakte hai apne bachchon ko tayyaar karne ke liye ki woh mandir vaadon ko banaye aur nibhaae?

 1. Hum milkar pata laga sakte hai mandir sifaarish ke liye yogye hone ka matlab kya hai.
 2. Hum milkar Pavitra Aatma ko sunna seekh sakte hai. Kyunki mandir endowment praktikaran se haasil kiya jaata hai, hamein yeh zaroori gun seekh leni chahiye.
 3. Hum milkar chinho ka istemaal seekh sakte hai, baptisma aur prabhubojh ke chinho se shuruaat karke.
 4. Hum milkar seekh sakte hai ki shareer kyun shudh hai, kyun use kabhi kabhi mandir kaha jaata hai aur kaise kayde waale kapde aur sawarne se mandir ke kapde pavitra reh sakte hai.
 5. Hum khushyaali ki yojna ko dharamshaastra mein dhoondh sakte hai. Jitni achchi tarah se hum Swarg ke Pita ke yojna ko jaanenge aur dharamshaastra mein diye gaye uske Praeshchit ko, utna arthpurn hamara mandir jaana hoga.
 6. Hum apne purwajon ke kahaniyon ko milkar sun sakte hai, parivaar itihaas jaanjh, index, aur mandir kaarye mrit priyejanon ke liye kar sakte hai.
 7. Hum milkar ayse shabdon ke arth jaise endowment, dharamsiddhaant, sealing(bandhna), purohiti, chaabiyaan, aur anye shabdon ko jo mandir bhakti se juda hai ko samjhe.
 8. Hum sikhla sakte hai ki hum mandir jaayenge Swarg ke Pita se vaadon ko banane ke liye—hum ghar laute usko nibhaane ke liye!12

Hum sikhlate samay “achcha, behtar, aur sabse achcha” seekh ko yaad kar lein.13 Achcha hai apne bachchon ko mandir ke baare mein sikhlaana. Behtar hota hai tayyaari karna aur aasha karna ki woh vaadon ko banaenge aur nibhaaenge. Yeh sabse achcha hoga agar hum uddhaaran se unhe dikhlaaye ki hum khushi se apne baptisma aur madir ke vaadon mein lage rahenge! Bahanon, kya hum apne mahatvapurn kaarye ko jaante hai mukti ke kaarye mein jab hum bachchon ka poshan, seekhlate, aur tayyaar karte hai vaade ke maarg par aage badhne mein? Aysa karne ki shakti tab milegi jab hum apne vaadon ka aadar karenge aur unhe nibhaaenge.

2. Vaadon ko nibhaana zaroori hai sachche khushiyaali ke liye.

Pradhaan Thomas S. Monson ne sikhlaaya, “Pavitra vaadon ko hamein sammaan se nibhaane chahiye, aur khushiyaali ke liye unke prati vishwaasi rehna avashyak hai.” 14 2  Nephi mein hum padhatein hai, “Aur aysa hua ki hum khushiyaali mein jiye.” 15 Isi adhyaaye mein pehle hum seekhte hai ki Nephi aur unke logon ne haal hi ek mandir bananya tha. Who to hasmukh vaada nibhaane waale the! Aur Alma mein hum padhte hai, “Magar dekho Nephi ke logon mein isse khushaal samay nahin tha, Nephi ke samay se, Moroni ke dinon tak.”16 Kyun? Phir hum ek pehle verse mein seekhte hai ki who “vishwaasi the Prabhu ke aagyaaon ka paalan karne mein.”17 Vaada nibhaane waale aagyaa ka paalan karne waale hai!

Main is dharamshaastra ko pasand karta hoon jo kehta hai: “Aur ab jab logon ne in baton ko sunn liya tha [yaane ki baptisma ke vaade ke shabdon ko], unhonne tapodi bajaae khushi se, aur kaha: Yahi hamare hirdayon ki ichcha hai.”18 Mujhe unke mann ki ichcha pasand hai. Unhonne khushi se ichcha ki vaado ko banane aur nibhaane ki!

Ek Raviwaar ko ek jawaan bahan ne khushi se kaha, “Aaj main prabhubhoj le sakungi!” Pichle baar kab humne is saobhaagye mein anand manaya tha? Aur humne use izhaar kiya? Hum aysa karte hai hamesha Uddhaarkarta ko yaad karke aur hamesha Unke aagyaaon ka paalan karke, jismein shaamil hai Unke Raviwaar ko pavitra rakhna. Hamesha hum Unhe yaad rakh sakte hai jab hum humehsa niji aur paarivaarik prarthna karte, daenik dharamshaastra adhyyan karte, aur saaptaahik parivaarik shaam sabha karte hai. Aur jab hum in zaroori baaton se bahek jaate ya use aam samajh lete hai, hum pashchataap karke aur laut sakte hai.

Vaadon ko banane se aur khushi se nibhaane se pavitra aur bachane waale dharamsiddhaanton ko jaaezta aur jiwan milta hai jiski zaroorat hai “woh sab paane ke liye jo Pita ka hai.” 19 Dharamsiddhaant aur vaade “dhaarmik avashyakta”hai jispar Pradhaan Henry  B. Eyring ne sikhlaaya: Antim-din Sant vaade ke log hai. Baptisma ke din se hamare jiwan ke dhaarmik avashyaktaaon ko haasil karne tak, hum Parmeshwar se vaade karte hai aur Woh humse vaada karte. Woh hamesha Apne vaadon ko nibhaate hai Apne niyukt sewakon ke zariye, magar yeh hamare jiwan ka avashyak pariksha hai dekhne ke liye ki kya hum Unke saath apne vaadon ko banaaenge aur nibhaaenge.”20

3. Apne vaadon ko banana Uddhaarkarta aur Swarg ke Pita ke prati hamare prem ko dikhlaata hai.

Sabhi vajahon mein se hamein apne vaade ko nibhaane mein zyaada parishrami hona hai, yeh vajah anye sabhi se majboor karne waala hai—prem. Puraane Niyam ke ek verse mein jo mere hriday bha jaata hai jab main prem ke siddhaant ke baare mein sochta hoon. Hum mein se kaun Jacob aur Rachel ke prem kahani se prerit nahin hua hai jo yeh hai, “Aur Jacob ne Rachel ke liye saat varsh sewa ki; aur woh usko Rachel ki priti ke kaaran thode hi dinon ke barabar jaan pade”? 21 Bahanon, kya hum apne vaadon ko is tarah ke gehre aur priti bhare prem se nibhaate hai?

Kyun Uddhaarkarta Apne Pita ke saath kiye vaade ko nibhaana chahata tha aur Apna divye mission ko pura karna chahata tha duniya ke paapon ke praeshchit ke liye? Woh Unke Pita ke prati Uska prem tha hamare liye. Kyun Pita chahata tha ki Uska Eklauta aur sampurn Putra akhand peeda ko sahe taaki who duniya ke paapon, chintaaon, beemaariyon, aur khaamiyon ko seh sake aur woh sab bhi jo is jiwan mein galat hai? Hamein jawaab in shabdon mein milta hai: “Kyunki Parmeshwar ne jagat se aysa prem rakha ki usne apna eklauta putra de diya.”22

“Agar hum apne sabhi ashirvaadon ko apnaaenge jo hamein mukti ke dwara mila hai, aysa kuch nahin jo Prabhu humse maangega jise hum utsukta aur ichcha purwak nahin karenge.”23Bhavishyevakta Joseph Fielding Smith ke is waakye ke anusaar, vaada nibhaana ek tarika hai hamare Uddhaarkarta aur Muktidaata aur Swarg ke Pita ke liye sampurn prem ke prati na khatm hone waale prem ko dikhaane ke liye.

Elder Holland ne daya se sujhaao diya, “Mujhe nahin maalum hai Nyaye ke Din par hamara anubhav kya hoga, magar main bahot ashcharyechakit hounga agar kisi samay us baatcheet mein, Parmeshwar humse woh hi nahi puchega jo Masih ne Peter se pucha tha: ‘Kya tum mujhse prem karte ho? ’”24Aaj raat mai har ek ko amantrit karta hoon ki yeh jaanch karo kitna hum Uddhaarkarta se prem karte hai Unki aagyaaon ko maanne se. Uddhaarkarta ne kaha, “Jiske paas meri aagyaaen hai aur woh unhe maanta hai, wohi mujhse prem rakhta hai: aur jo mujhse prem rakhta hai usse mera Pita prem rakhega, aur mai usse prem rakhunga aur apne aap ko uspar pragat karunga.”25Hum sab ko kitni zaroorat hai har din Uddhaarkarta ke vishwarup ko paane ka!

Hum yeh yaad rakhe ki jo bahek gaye the pehle ya jo abhi sangharsh kar rahe hai Achche Charwaahe ke haath ko unke sir par mehsoos kare aur Unke aawaaz ko sune kehte huwe: “Aao chalo. Ab tum nahin bandhe ho. Tum mukt ho.” Uddhaarkarta ne kaha, “Achcha charwaaha mai hoon: achcha charwaaha bhedon ke liye apna praan deta hai.”26 Woh hi yeh keh sakta hai kyunki Unhonne hi Apne vaadon ko prem se nibhaaya. Sawaal tab hai, kya hum aysa karenge? Hum vishwaas se, khushaal hriday se, aur ek badhiya ichcha se aage badhe vaada nibhaane waale banne ke liye. Isi tarah hum Swarg ke Pita aur hamare Uddhaarkarta ke liye prem dikhaaenge, donon jinki gawahi main prem se deta hoon, Ishu Masih ke naam se, amen.

Sandharb Dikhlaae

  Vivran

 1.  

  1. Dekhiye D. Todd Christofferson, “You Are Free,” Ensign, Mar. 2013, 38, 40; ya Liahona, Mar. 2013, 16, 18.

 2.  

  2. Jeffrey R. Holland, “Keeping Covenants: A Message for Those Who Will Serve a Mission,” New Era, Jan. 2012, 3; or Liahona, Jan. 2012, 49.

 3.  

  3. Dekhiye “Understanding Our Covenants with God,” Ensign, July 2012, 25; ya Liahona, July 2012, 23.

 4.  

  4. “I’ll Go Where You Want Me to Go,” Hymns, no. 270; zor diya gaya.

 5.  

  5. 1 Nephi 14:14.

 6.  

  6. John 13:35.

 7.  

  7. Lucy Mack Smith, Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), 25 mein.

 8.  

  8. Mosiah 27:14; zor diya gaya.

 9.  

  9. Doctrine and Covenants 18:13.

 10.  

  10. Dekhiye Henry B. Eyring, “Spiritual Preparedness: Start Early aur Be Steady,” Ensign or Liahona, Nov. 2005, 37–40.

 11.  

  11. Richard G. Scott, “For Peace at Home,” Ensign ya Liahona, May 2013, 30.

 12.  

  12. Dekhiye D. Todd Christofferson, “The Gospel Answers Life’s Problems aur Challenges” (worldwide leadership training meeting, Feb. 2012); lds.org/broadcasts.

 13.  

  13. Dekhiye Dallin H. Oaks, “Good, Better, Best,” Ensign ya Liahona, Nov. 2007, 104.

 14.  

  14. Thomas S. Monson, “Happiness—the Universal Quest,” Ensign, Oct. 1993, 4; ya Liahona, Mar. 1996, 5.

 15.  

  15. 2 Nephi 5:27.

 16.  

  16. Alma 50:23.

 17.  

  17. Alma 50:22.

 18.  

  18. Mosiah 18:11.

 19.  

  19. Doctrine aur Covenants 84:38.

 20.  

  20. Henry B. Eyring, “Witnesses for God,” Ensign, Nov. 1996, 30; zor diya gaya.

 21.  

  21. Genesis 29:20.

 22.  

  22. John 3:16.

 23.  

  23. Joseph Fielding Smith, “Importance of the Sacrament Meeting,” Relief Society Magazine, Oct. 1943, 592.

 24.  

  24. Jeffrey R. Holland, “The First Great Commandment,” Ensign or Liahona, Nov. 2012, 84.

 25.  

  25. John 14:21.

 26.  

  26. John 10:11.