Humare Paas Mahaan Kaaran Hai Khushi Manane ke Liye

Carole M. Stephens dwara

Sahayak Sanstha Maha Adhyakshta ki Pratham Salaahkaar


 
Jab tum pyaar karo, surakhcha pradaan karo, aur chote aur sadhaaran tarikon se dusron ki sewa karo, tum sakriye taur se mukti ki kaarye mein bhaag le rahe ho.

Jab mere sasur -ji mar gaye, humare parivaar saath ikatha hue the sabhi afsos prakat karne aaye ki swaagat ke liye. Shaam tak, parivaar aur doston se bhent kartey hue, maine apne das-saal-umar ke naati Porter, ko dekha, mere saasu-ji -uske “naani” ke paas khada hua tha. Kabhikabhi wah uske piche khada hota tha, use dekhtey hue. Ek baar maine uski bhuja par ansoo dekha. Maine usko naani ki haaton ko sarhatey hue, gale laga kar, aur uske bagal mein khade hotey dekha.

Us anubhao ke kai din baad, main is drishye ko apni mann se alag nahi kar saka. Mujhe Porter ko ek patra likhne ki prerna mili, use batlatey hue jo maine dekha tha. Maine use email kiya aur batlayi jo maine dekha aur mahesoos kiya tha. Maine Porter ko wah vaada yaad dilaya jo usne baptisma par banaya tha, Alma ke shabdon ko Mosiah ke 18 bhaag se likha:

“Aur jabki tum Parmeshwar ke dal mein aana chahatey ho, aur Uske log kahalana chahatey ho aur tum ek dosre ke bhoj ko dhone mein sahayta dena chahatey ho ki jisse wah halka ho jaaye;

“Aur jo dukh se rotein hai unke dukh se dukhi hone ko taeyaar ho, aur jinko sahanubhuti ki awashyakta hai unhe sahanubhuti dein, aur sadeo sabhi baaton mein chahe jaaha bhi tum ho, mrityu tak bhi, … jisse ki tumhe anant jiwan praapt ho—

“… Agar tumhare hriday ki yahi ikcha hai, tab ek gawah ke rup mein tumne unke saath anubhandh kiya hai ki tum uski sewa karoge aur uski aagyaoun ka paalan karoge, jisse ki wah tumhare upar apni Aatma ko aur adhik undhel sakey tab Prabhu ke naam par baptisma lene ke virudh tumhare paas kya kaaran hai?”1

Maine Porter ko samjhaya ki Alma ne sikhlaya ki jo baptisma lena chahatein hai unhein dosron ki sewa karne se Prabhu ki sewa ko karna zaroori hai—tumhare puri jiwan tak! Mainne kaha: “Main nahi jaanti ki kya tum jaantey ho, magar jis tarah tumne Nani ke liye pyaar aur iszat dikhlaya tha mein apne vaadon ko nibha rahe the. Hum apne vaadon ko har din nibhaatein hai jab hum daya, pyaar dikhlatey, aur ek dosre ka khayal rakhne se. Main sirf tumhe yah batlana chahta hoon ki main tumhare ek vaade ko nibhaatey dekh kar khush hoon! Jab tum un vaadon ko nibhaatey ho jo tumne banaya tha jab baptisma ko liya tha, tum purohiti ke niyukti ke liye taeyaar rahoge.Yah aur vaada tumhe aosarein pradaan karega dosron ko ashirwaad aur sewa karne mein aur tumhe madad karega mandir mein banaye hue vaadon ko nibhaane mein. Dhanyewaad muhje itna achcha uddhaaran dene ke liye! Dhanyewaad mujhe yah dikhlane ke liye ki ek vaade ko nibhaane waala kaesa hota hai!”

Porter ne jawaab diya: “Nani, sandeshe ke liye dhanyewaad. Jab main humesha naani ko gale lagata tha, mujhe pata nahi tha ki main apne vaadon ko nibha raha tha, magar maine apne hriday mein khushi mahesoos kiya aur bahot achcha mahesoos kiya. Mujhe pata tha ki wah Pavitra Aatma tha mere hriday mein.”

Maine apne hriday mein khushi ko us samay bhi mahesoos kiya tha jab maine jaana tha ki Porter ne apne vaade ko nibhaana jaan liya tha “[humare] saath humesha Aatma ko rakhtey hue”2—ek vaada jo Pavitra Aatma ke uphaar ko prapt karne se milta hai.

Bahanon, jabki maine duniya bhar ko saer kiya hai, maine dekha ki tum mein se kai Porter ki tarah ho. Tum chup-chaap Parmeshwar ki tarah khade rahatey ho, unke saath dukhi hotey ho jo dukh mein hai, aur unhein dilaasa detey ho jinhe dilaasa ki zaroorat hai bina jaane ki tum apne vaade—baptisma ke paani aur mandir mein banaye hue vaade ko nibha rahe ho. Jab tum pyaar karo, surakhcha pradaan karo, aur chote aur sadhaaran tarikon se dosron ki sewa karo, tum sakriye taur se mukti ki kaarye mein bhaag le rahe ho, Parmeshwar ka kaarye “ insaan ko maranshilta aur anant jiwan dene ke liye.”3

“[Prabhu ke] raajye mein putriyon,”4hone ke naate, humne pavitra vaadon ko banaya hai. Hum us par chal rahein hai jise Nephi ne “sakriye raastey par chalke anant jiwan tak le jaayega.”5 kaha tha. Hum sab maarg par alag sthaanon par hai. Magar hum ek saath kaam kar saktein hai ek dusre ko madad karne ke liye “Masih mein dhird vishwaas rakhte hue asha ki akhandh joti mein aur Parmeshwar aur sabhi manushyon se prem rakhtey hue, sadeo aage badhate chalo.”6

Jeanne Jawaan Mahilaon mein ek salahaakar ki tarah sewa karti hai. Kai mahine pahale usne ward ke yuva ke liye ubharti hui gatividhi ko sikha: upar tak chadhana jis sthaan ko Malan ka Peak kahatein hai. Wah utsuk thi kyunki usne abhihaal hi yah lakshye liya tha waha jaane ke liye.

Jab wah raastey ke shuruwaat par pahunchi, uski achchie dost Ashley bhi us tak pahunchi. Jeanne ke haathon mein haath daalte hue, usne uske saath chadhne ka prastaao rakha, kahatey hue, “Main tumhare saath jaaungi.” Ashley, jo 16 saal ki thi us samay, ke paas kuch sharirik samasiyaein thi jis musibat ke kaaran wah bahot jald chadh na saki. To wah aur Jeanne dhire dhire chali, Swarg ke Pita ke banawaton ko dekhtey hue: unke aage ke pahaad ke choti ke pattar aur unke ird-gird ke phoolein. Jeanne ne baad mein kaha, “Mujhe bahot der nahi laga yah bhulne mein ki mera lakshye tha choti tak chadhna, jald hi dosre tarah ki sahasik kaam ban gayi—ek sahasik kaam jismein raastey bhar ke sundarta ko dekha, unmein se kai ko main khabhi dekh nahi paati agar main sirf Malan ki choti par chadhne ki lakshye rakhti.”

Jabki Jeanne aur Ashley chadh rahe the , baaki dalon se bahot hi piche, unke saath Emma judh gayi, ward ki ek dosri jawaan mahila, jisne thamkar aur unke saath chalne ko socha. Emma ne unko aur khushi di. Usne unko ek gaana sikhlaya aur ziyada shakti aur himmat pradaan kiya. Jeanne ko yaad aaya: “Humne baethkar araam kiya tha, gaana gaya, baatein kiya, aur hasse the. Maine Ashley aur Emma ko itni achchie tarah se jana tha kisi aur tarah se jaan nahi paati. Us raat pahaad sabse badi samasya nahi thi—wah us se bhi aur ziyada tha.Yah ek dosre ko raastey mein madad karne ke baare mein tha, kadam kadam par.

Jabki Jeanne, Ashley, aur Emma ek saath chadhe, gaaye aur araam kiye aur hasse, weh yah nahi jaantey the ki , “Are, weh apne vaadon ko us samay nibha rahe the.” Magar weh apne vaadon ko nibha rahe the. Weh ek dosre ki sewa pyaar, daya aur vishwaasniyata se kar rahe the. Weh ek dosre ki vishwaas ko mazboot kar rahe the jab weh ek dosre ko protsaahit kar rahe the aur dekhrekh kar rahe the.

Elder Russell M. Nelson ne sikhlaya ki : “Jab hum yah jaan jaatein hai ki hum vachan diye gaye logon ki santaan hai, hum yah jaan jaatein hai ki hum kyun hai aur Parmeshwar humse kya chahata hai. Uska niyam humare hriday mein likha hua hai.”7

Mara Kuzina Parmeshwar ki ek vachan badh putri hai jo jaanti hai ki wah kyun hai aur Parmeshwar usse kya chahta hai. Jab usne meri swaagat apne ghar Omsk, Russia, mein kiya tha, maine socha tha ki main uski sewa mein gaya tha, magar baad mein maine jaana ki maine use sikha tha. Wah Girjaghar ki ek parivarthit thi, Maria Luke 22 mein praapt hue maargdarshan par chalti haiLuke 22: “Jab tu parivartit ho, to apne bhaaiyon ko mazboot karna.”8Uske paas humare jiwit bhavishyevakta Pradhaan Thomas S. Monson ke vaani mein vishwaas hai, jisne kaha:

“Yahi samay hai sadasyon aur prachaarakon ko saath milkar , kaarye karne ka, Prabhu ke angoor ke baag mein kaam karke aatmaon ko Uske paas laane ka. …

“…Jab hum vishwaas se kaam kartey hai Prabhu humein dikhlaega ki kis tarah Uski Girjaghar ke wards aur shakaon jismein hum rahatein hai ko mazboot kiya ja sakta hai. Wah humare saath hoga aur sakriye saathi hoga humare parchaar kaaryon mein.

“…Anpe vishwaas se karo … jab tum prarthnashilta se jaano ki tumhare kis parivaar, tumhare doston, tumhare padosiyon, aur tumhare jaankaariyon ko tum apne ghar bula saktey ho prachaarakon se milne ke liye, ki weh Punaharsthaapit ke sandesh ko sunn sakein.”9

Maria is salaah ko bahanon ki dekhbhaal aur dekhrekh karke karti hai usse bhent shikshan aur is kaam se zyaada bhi karti hai. Uske paas kai dost hai jo kam sakriye hain ya jinhone abhi Ishu Masih ke punaharsthapit susamachaar ke vishay mein suna nahi hai. Har din wah apne vishwaas ko pura karti aur prarthna karti hai yah jaanne ke liye ki kise madad ki zaroorat hai, aur phir wah us prerna par kaarye karti hai jo use milta hai. Wah phone karti pyaar baatti, aur aur apne doston ko batlati ki, “Humein tumhari zaroorat hai.” Uske imaarat mein har safta parivaar gharelu shaam sabha hoti hai aur padosiyon, sadasyon, aur prachaarakon ko aane ke liye amantrit karti hai—aur wah unhein bhojan deti hai. Wah unhein Girjaghar ki nimantaran deti hai, unka intazaar karti hai, aur unke saath baethti hai jab weh aatein hai.

Maria Elder Jeffrey R. Holland ke abhi jald ke chetaaoni ko samajhti hai jo yeh hai “ek nimanrataran jo dusron ke liye humare aur Prabhu Ishu Masih …ke liye pyaar ko kabhi bhi dukhdaai ya nyaye dilane jaisa nahin dikhega.”10Wah un logon ke naam ki suchi rakhti hai jo kahatein hai ki unhein krodhit kiya gaya hai; wah unki dekhrekh karti rahati hai. Kyunki weh jaantein hai ki wah unhein pyaar karti hai, wah unse keh sakti hai ki, “Krodhit mat ho. Yah kaarye behuda hai!”

Maria Ishu Masih ke ek vachan-badh chela hai. Bhale uske ghar mein koi purohiti ko rakhne waala nahi hai, wah har din Parmeshwar ke shakti ko apne mandir ke vaadon ko pura karne mein mahesoos karti hai jab wah ant tak karne mein, maranshil bani nahi rahati aur dosron ko madad karti hai mukti ke kaarye mein aage badhane mein.

Jab maine in anubhauon ko tumse batlaya, kya tumne apneaap ko mukti ke kaarye mein dekha? Ek shan ke liye Parmeshwar ke us putri ke vishay mein socho jise waapis vaada ke raastey par aane ke liye protsaahan ki zaroori hai ya jise thodi madad ki zaroorat hai us maarg par rahane ke liye. Apne Swarg ke Pita se uske baare mein pucho. Wah Uski putri hai. Wah use uske naam se jaanta hai. Wah tumhe bhi jaanta hai, aur Wah tumhe batlayega ki use kya zaroorat hai. Shaanti rakho aur uske liye vishwaas aur prarthna kartey raho, aur us prerna par kaarye karo jo tumhe mile. Jab tum is prerna par kaarye karo, Aatma tumhe batlayega ki Prabhu ne tumhare balidaan ko swikaar kiya hai

“Bahan Eliza R. Snow…abhaarta se bahanon ko batlaya ki’ ek dusre ko mazboot karne ki koshish mein. …Usne unhe batlaya ki baale Girjaghar ke paas koi bhi lekh nahi hai unke bare mein jo madad tumne un zaroorat mandon ko diya tha, Prabhu unke sahi lekh rakhta hai unke bachaane waale kaarye ke:

“‘… Pradhaan Joseph Smith na kaha ki yah sangaton aatmaon ko bachaane ke liye samilt hui thi.[Hum kya kar rahen] hai unhe waapis laane ke liye jo gumrah ho gaye hai?—unke dilon ko jagane ke liye jo susamachaar ko bhol chukein hai?—Ek aur kitaab mein tumhare vishwaas, tumhare dayalupan, tumhare achche kaarye, aur [tumhare] vaani ko likha gaya hai.Dusra lekh rakha gaya hai. Kuch bhi khoya nahi hai.’”11

Mormon ki Dharamshaastra mein, Ammonus mahaan kaaran ko batlatein hai jis par humein khushi manani hai. Woh kehta hai: “Aur ab, main tumse puchta hoon, ki kaun se mahaan ashirwaad [Parmeshwar] ne hume diya hai? Kya tum batla sakte ho?”

Uske josh mein, Ammon ne jawaab ka intazaar nahi kiya. Usne kaha, “Suno, main tumhare liye uttar deta hoon; … aur yahi wah ashirwaad hai jo hume praapt hua hai ki is mahaan kaarye ko karne ke liye Parmeshwar ke haath mein hum saadhan banaaye gaye.”12

Hum Prabhu ke raajye mein vachanbadh putriyaan hai aur humare paas aozaar hai Uske haathon ke aozaar banne ka. Jab hum har din mukti ke kaarye ko chote aur saral tarikon se karte hai—dekhbhaal se, mazboot karne se, aur ek dusre ko sikhlaane ke kaarye mein bhaag letein hai—hum Ammon ke saath jodh saktein hai, jisne batlaya:

“Suno, mera anand paripurn hai, ha, mera hriday anand se bhar utha hai aur main apne Parmeshwar mein anand manaunga.

“Ha, main jaanta hoon ki main kuch bhi nahin hoon; jaha tak bal ka prashan hai main to nirbal hoon; isliye main swaye par ahankaar nahi karunga, lekin main Parmeshwar par ahankaar karunga, kyunki usi ke bal par main sab kuch kar sakta hoon.”13

Is ka main bayaan deta hoon Ishu Masih ke naam se, amen.

Sandharb Dikhlaae

  Vivran

 1.  

  1. Mosiah 18:8–10.

 2.  

  2. Doctrine and Covenants 20:77.

 3.  

  3. Moses 1:39.

 4.  

  4. Doctrine and Covenants 25:1.

 5.  

  5. 2 Nephi 31:18.

 6.  

  6. 2 Nephi 31:20.

 7.  

  7. Russell M. Nelson, “Covenants,” Ensign ya Liahona, Nov. 2011, 88.

 8.  

  8. Luke 22:32.

 9.  

  9. Thomas S. Monson, “Faith in the Work of Salvation” (worldwide leadership training broadcast, June 2013), lds.org/broadcasts.

 10.  

  10. Jeffrey R. Holland, “Our Responsibility to Invite” (worldwide leadership training broadcast, June 2013), lds.org/broadcasts.

 11.  

  11. Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), 83.

 12.  

  12. Alma 26:2–3.

 13.  

  13. Alma 26:11–12.