Hum Kabhi Akele Nahi Hai

Pradhaan Thomas S. Monson dwara


 
Tum apne jiwan ko sochoge aur apne musibaton ke dinon ko yaad karoge, aur tum jaanoge ki Wah humesha tumhare saath tha.

Meri pyari bahanon, is shaam hum jo aatma ko mahesoos kar rahein hai wah tumhari shakti, bhakti, aur tumhari achchaai se hai. Swaami ne batlaya: “Tum prithivi ke namak ho. … Tum jagat ki jyoti ho.”1

Jabki mujhe aosar mila hai tumse baatein karne ko, mujhe apni patni, Frances, ki yaad aati hai ki use Sahayak Sanstha se kitna pyaar tha. Apne jiwan mein usne Sahayak Sanstha mein kai pad par sewa kiya tha. Jab wah aur main dono sirf 31 saal ke the, mujhe Canadian Mission pradhaan ki niyukti mili thi. Us kaarye ke teen saalon tak, Frances ne wahan ke sabhi Sahayak Sansthaon ka sanchaalan kiya, jismein Ontario aur Quebec ke jila bhi shaamil the. Us kaarye ke parinaam mein uske kuch nazdeek ke dost ban gaye, aur bhi niyuktiyon ke kaaran baad mein usne humare ward ke Sahayak Sanstha mein bhi thi sewa ki. Wah humare Swarg ke Pita ki ek vishwaasi putri thi, mere pyari saathi, aur meri sab se achchie dost. Main use itna miss kar raha hoon ki shabdon se batla nahi sakta.

Main bhi Sahayak Sanstha se pyaar karta hoon. Main tumse gawahi deta hoon ki yah prerna se sangatith hui thi aur yaha dharti par Prabhu ke Girjaghar ka ek mukhye bhaag hai. Yah asaan nahi hai ki is sangathan se kiye hue sabhi achaai ko aur sabhi jiwanon ko jinhein uske kaaran ashirwaad ko praapt hua hai ko naapna.

Sahayak Sanstha bahut tarah ke mahilaon se bani hui hai. Yaha par weh hai jo shaadi-shuda nahi hai—shaayad skool mein, shaayad kaam karti ho—phirbhi achchie aur khushaal jiwan ko bita rahi ho. Tum mein se kuch badhte hue bachchon ki vyast maa ho. Aur kuch ne apne patiyon ko kho diya hai talaakh ya mrityu ke kaaran aur apne bachchon ko paal rahi ho bina hi pati aur pita ke madad se. Tum mein se kuch ne apne bachchon ko bada kar liya hai magar jaana ki unko abhi bhi tumhari zaroorat hai. Yaha par tum mein se kai ke paas budhe maat-pitaein hai jinhein wah pyaar ki zaroorat hai jo sirf tum de sakte ho.

Jahan kahi bhi hum jiwan mein ho, yaha samay hai jab hum sab ke musibatein aur chunaotiyaen hotein hai. Chahe wah ham sab ke liye alag ho, uske baare mein sab jaante hai.

Hamari chunaotiyon ka kaaran hai yeh maransheel duniya mein rehna, kai tarah ke logon ke sang. Kuch samay hum niraasha se puchtein hai, “Kis tarah main is telestial duniya mein rah kar celestial duniya par sthir dhyaan rakh sakti hoon?”

Yahan par samay hoga jab hum musibaton aur chunaotiyon ka saamna karenge. Yahan par samay hoga jab tum alag mahesoos karoge—akela bhi—achche uphaar ko Denewaale se. Tum chinta karoge ki tum akele ho. Dar vishwaas ki jagah leta hai.

Jab tum apneaap ko in stithiyon mein dekho, main tumse kahta hoon ki prarthna karo. Main Pradhaan Ezra Taft Benson ke prarthna ke in shabdon se pyaar karta hoon:Usne kaha:

“Mere pure jiwan mein prarthna par nirbhar rahana sabhi salaah mein sabse zaroori tha … praapt hua hai. Yah mera ek zaroori bhaag ban chuka hai—ek aasra, ek mazbooti ka zariya, aur mere divye cheezon ke gyaan ka buniyaad. …

“… Bhale hi anchaahe cheezein hoti hai, prarthna mein hum madad paatein hai, kyunki Parmeshwar humari raksha karega. Woh shaanti, khaamoshi ki aatma, jiwan ka sabse bada ashirwaad hai.”2

Devdut Paul ne salaah diya:

“Tumhare maange Parmeshwar ke sanmukh upastith kiye jaaye.

“Tab Parmeshwar ki shaanti, jo saari samjh se pare hai, tumhare hriday aur tumhare vichaaron ko Masih Ishu mein surakhchit rakhega.”3

Kitna mahaan vaada hai! Shaanti hai jo hum dhoondhtein hai, jo hum bahot chahatein hai.

Hum is dharti par akele rahane ke liye nahi hai. Kitni mahaan shakti, bal, aur daya ka mul humein mila hai. Wah humein utni achchie tarah se jaanta hai jo hum khudh apne baare mein nahi jaantey, Uske paas zyada samjh hai aur Wah sab kuch jaanta hai, ne hume nishchint kiya hai ki Wah humare paas hoga hume madad pradaan karne ke liye agar hum chaahenge to. Hume vaada diya gaya hai ki: “Humesha prarthna karo, aur vishwaas rakho, aur sabhi kuch achcha hoga tumhare liye.”4

Jab hum Prabhu se prarthna kartein hai, hume yaad karna chahiye Uddhaarkarta se sikhlaye hue shabdon ko. Jab Usne Gethsemane aur krus ke peede ko saha tha, Usne Pita se prarthna kiya tha, “ To bhi meri nahi parantu teri hi ichcha puri ho.”5 Shaayad kuch samay par mushkil ho, yah humari zimmedari hai ki hum humare Swarg ke Pita par vishwaas karein jo sabse zyada jaanta hai kab aur kis tarah ke madad ko hume dhoondhne ki zaroorat hai.

Mujhe shaayar ki shaaeri pasand hai:

Mujhe pata nahi kis tarah,
Magar mujhe pata hai ki, Parmeshwar prarthna ka jawaab detein hai.
Mujhe pata hai ki Usne Apna Vachan diya hai,
Ki prarthna humesha suna jaata hai,
Aur jawaab, turant ya baad mein milega.
Aur main prarthna karta aur shaant se intazaar karta hoon.
Mujhe pata nahi hai ashirwaad ka jo main dhoondhta hoon
Usi tarah se praapt honge jaesa maine socha tha;
Magar main sirf Use prarthna karta hoon,
Jiski aagya mujhe se achcha hai,
Aur main jaanta hoon ki Wah meri prarthna sunega,
Ya kuch jawaab dega jo mere liye aur achcha ashirwaad hoga.6

Sahi mein, prarthna sirf musibat ke samay nahi karni chahiye. Hume dharamshaastra mein humesha batlaya gaya hai ki “humesha prarthna karo”7 aur apne hridayon mein prarthna karo.8 Ek shayari jo humein pata hai aur mujhe pasand hai ke shabdon mein hai hum sab ko khudh se humesha puchna chahiye: “Kya tumne prarthna karne ko socha hai?”9

Prarthna aur dharamshaastra adhyan ek saath hamein madad karta hai hamare kathin duniya mein. Sachchaai aur prerna ke shabdon jo dharamshaastra mein paaya jaata hai mere liye kimti cheezein hai. Main unhein padhne se thakta nahi. Meri dhaarmikta badhti hai jab main dharamshaastra ka adhyan karta hoon. Yeh sachche aur pyare shabd ne mere jiwan ko maargdarshan diya hai aur anant sachchaai ki or mujhe moda hai.

Jab hum dharmshaastra ko padhte aur sikhtein hai, hum anubhao karenge wah achchie maargdarshan jo Aatma humein deta hai. Hum apne sawaalon ke jawaab pa saktein hai. Hum Parmeshwar ke aagyaon ka paalan karke ashirwaadon ko praapt karna sikhtein hai. Hum Swarg ke Pita aur humare Uddhaarkarta, Ishu Masih, aur Unke humare liye prem ko sachche gawahi ki tarah praapt kartein hai. Jab humare prarthna ke saath dharamshaastra ko sikhtein hai, hum jaan jaatein hai ki Ishu Masih ka susamachaar sachcha hai.

Pradhaan Gordon B. Hinckley ne kaha, “Prabhu hum sab ko ashirwaad de uski pavitra [shabdon] ko sikhne mein aur [unse] us shakti, us shaanti, aur us gyaan ko praapt karein, ‘jo sabhi samajh se pare hai’ ( Philip. 4:7).”10

Jab hum prarthna ko yaad rakhtein aur dharamshaastra ko padhne mein samay bitaate hai, humare jiwan ko zaroor ashirwaad praapt hoga aur humari musibatein aasani se sahan hoga.

Main tumhare saath yah kahani ko baatna chahata hoon ki kis tarah humare Swarg ke Pita ne ek mahila ke prarthna aur bahas ka jawaab diya aur use wah shaanti aur vishwaas diya jo use bahot zaroori tha?

Tiffany ke musibatein pichle saal shuru hui jab uske ghar par mahemaan aaye “Thanksgiving” aur phir Badedin ke liye. Uska pati dactor banne ki skool ja raha tha aur ab dactari ke shikshan mein do saal ho raha tha. Kyunki use kai ghanton tak kaam karna padta tha, wah use madad nahi kar pata tha jitna weh dono chahtein the, aur jo sab kuch is chuttiyon ke mausam ke dauraan karna zaroori tha, unke chaar jawaan bachchon ke dekhrekh ke saath, Tiffany ki zimmedari hui. Wah khush thi, aur phir usne sikha ki jise wah bahot pyaar karti thi ko cancer ki bimari ho gayi thi. Is bhaar aur chinta ka us par bahot asar pada, aur wah niraash aur udaas ho gayi. Usne dactor dikhaya aur kuch badlaao nahi hua. Uski bhookh mar chuki thi, aur wah kamzor ho gayi, jo uske chote shareer ke liye swasth nahi tha. Usne dharamshaastra mein shaanti ko dhoonda aur udaasi ko khushi mein badalne ke liye prarthna kiya. Jab na to shaanti ya madad praapt hui, Usne Parmeshwar se alag mahesoos kiya. Uske parivaar aur doston ne uske liye prarthna kiye aur uski bahot madad karni chahi. Unhonne uske pasandida bhojan ko use diya taaki wah sharirik taur se swasth ho sakey, magar wah kuch niwaale hi kha paati aur khatam na kar pati.

Ek khaas musibat ke din, ek dost usko wah bhojan nahi de sakta jo use pasand tha. Jab kisi cheez kaam nahi aaya, dost ne kaha, “Yahakuch hai jo tumhe sunne mein achcha lage.”

Tiffany ne kuch pal socha aur kaha, “Wah cheez jo sirf main sochti hoon ki mujhe achcha lagega hai ghar ka bana hua bread.”

Magar waha ghar ka bana kuch nahi tha.

Us shaam ke baad Tiffany ki darwaze ki ghanti baji. Uska pati ghar par tha aur darwaze ko khola. Jab wah waapis aaya, wah ek ghar ka bana hua bread liye hue tha. Tiffany ashchariye mein pad gayi jab usne batlaya ki yah ek Sherrie, naam ke mahila ne diya tha jise weh achchie tarah se nahi jaante the. Wah Tiffany ki bahan Nicole ki dost thi, jo Denver, Colorado mein rahati thi. Sherrie aur uske pati ko kai saal pahale usse milaya gaya tha jab Nicole aur uske parivaar Tiffany ke ghar par the thanksgiving ke samay. Sherrie, jo Omaha mein rahati thi, Tiffany ke ghar aayi thi Nicole se milne.

Ab, kai mahine baad, haathon mein swaadisht bread ko liye hue, Tiffany ne apni bahan ko phone kiya aur batlaya ki Sherrie ko dhanyewaad kare use daya ka bhent dene ke liye. Balki, usne jana ki Nicole ne Sherrie ko prerit na kiya tha Tiffany ko bhent ke liye aur use pata bhi nahi tha.

Tiffany ne baaki kahani Nicole se jaani jab usne apne dost Sherrie se pucha ki kaese usne us bread ko waha pahuchane ki prerna praapt hui thi. Jo kuch Nicole ne seekha uske liye prerna tha,Tiffany, aur Sherrie ke liye bhi—aur yah mere liye prerna hai.

Us bread milne ke khaas subha, Sherrie ko do bread banane ki prerna praapt hui thi naaki ek jo usne socha tha. Usne batlaya ki use us din ehsaas hua ki wah us dosre bread ko apne saath caar mein rakh le, bhale use pata nahi tha kyun. Ek dost ke ghar par barah baje ke bhojan ke baad, uski ek-saal-umar ki putri rone lagi aur use ghar sone ke liye le jana pada. Sherrie hichkichaai jab use achanak ehsaas hua ki use wah dosri bread Nicole ki bahan Tiffany ko dena zaroori hai, jo 30 minat dur shahar ki dosri or rahati thi aur jise woh bahot kam jaanti thi. Usne prerna ko bholne ki koshish kiya, apne bahot thake putri ko ghar le jana chahti thi aur sharminda mehsoos kiya logon tak bread ko pahunchane mein jise wah bahot kam jaanti thi. Phirbhi, Tiffany ke ghar jaane ki prerna mazboot thi, to usne prerna ko sunna.

Jab wah pahunchi, Tiffany ke pati ne darwaze ko khola tha. Sherrie ne usko yaad dilaya ki wah Nicole ki dost hai jise usne Thanksgiving par mila tha, use bread diya aur chali gayi.

Aur aysa hua ki Prabhu ne ek ajnabi ko bheja tha naaki sirf ghar par bane bread ko de balki Tiffany ko pyaar ka sandesh bhi praapt ho. Jo use hua tha kisi bhi tarike se batlaya nahi ja sakta hai. Use bahot zaroori tha us ehsaas ko mahesoos karna ki wah akeli nahi thi—ki Parmeshwar uske baare mein jaanta tha aur use akela nahi choda tha. Us bread—wahi cheez jo use chahiye tha —uske pass pahunchaya usne jise wah khaas taur se jaanti nahi thi, jise uske zaroorat ka pata nahi tha magar jisne Aatma ke prerna ko sunna tha aur us prerna par chali thi. Yah Tiffany ke liye prakat hua ki Swarg ke Pita uske zarooraton ko jaanta tha aur usse utna prem karta tha madad dene ke liye. Usne uske pukaar par use madad pradaan kiya.

Meri pyari bahanon, tumhare Swarg ke Pita tumse pyaar kartey hai—tum sab se. Ki pyaar kabhi nahi badalta. Yah tumhare dikhawat se, yah tumhare cheezon, ya kitne bhi payese tumhare bank mein ho se nahi prabhaawit hota hai. Yah tumhare chamtaon aur gunon se badalta nahi hai. Yah humesha tumhare paas hai.Yah tumhare liye Parmeshwar ka pyaar hai chahe tum udaas ya khush ho, niraash ya ashawadi mahesoos karo. Parmeshwar ka pyaar tumhare liye hai chaahe tum uske laayak ho ya nahin. Yah humesha tumhare paas hai.

Jab hum apne Swarg ke Pita ko sachchaai se dhoondhtein hai, sachche prarthna aur sachchaai se, samarpit dharamshaastra ko sikhne se, humare gawahi mazboot honge aur mazboot duniya honge. Hum Parmeshwar ke pyaar ko apne liye jaanenge. Hum yah jaanenge ki hum kabhi bhi akele nahi hai. Main tumse vaada karta hoon ki ek din tum apne jiwan ko sochoge aur apne musibaton ke dinon ko yaad karoge, aur tum jaanoge ki Wah humesha tumhare saath tha. Main ne apne anant saathi ke guzarne par jaana ki yah sachcha hai— Frances Beverly Johnson Monson.

Main tumhe apna ashirwaad deta hoon. Main tumhe sabhi achche kaam aur jo jiwan tum bita rahe ho ke liye dhanyewaad deta hoon. Main prarthna karta hoon ki tumhe sabhi achche uphaar praapt ho humare Uddhaarkarta aur Muktidaata ke naam se, amen.

Sandharb Dikhlaae

  Vivran

 1.  

  1. Matthew 5:13–14.

 2.  

  2. Ezra Taft Benson, “Pray Always,” Ensign, Feb. 1990, 4–5; ya Tambuli, June 1990, 4–5, 6.

 3.  

  3. Philippians 4:6–7

 4.  

  4. Doctrine and Covenants 90:24.

 5.  

  5. Luke 22:42.

 6.  

  6. Eliza M. Hickok, “Prayer,” in James Gilchrist Lawson, ed., The Best Loved Religious Poems (1933), 160.

 7.  

  7. Luke 21:36; 2 Nephi 32:9 bhi dekhiye; 3 Nephi 18:15; Doctrine and Covenants 10:5; 19:38; 20:33; 31:12; 61:39; 88:126; 93:49.

 8.  

  8. Dekhiye 3 Nephi 20:1.

 9.  

  9. “Did You Think to Pray?” Hymns, no. 140.

 10.  

  10. Gordon B. Hinckley, “Feasting upon the Scriptures,” Ensign, Dec. 1985, 45; ya Tambuli, June 1986, 4.