Pa kite moun deplase nou!

Pa Elaine S. Dalton

Prezidant Jeneral Jènfi yo


 
Kanpe djanm. Rete fèm. “Defann laverite ak lajistis.” Kanpe kòm temwen. Rete yon limyè pou mond lan. Rete an kote ki sen.

Aswè a, mwen kanpe nan yon kote ki sen pandan m kanpe sou chè sa a, nan prezans pwofèt, vwayan, ak revelatè yo ak pitit fi wayal Bondye yo. Se yon tan mayifik pou nou sou tè a e pou nou se yon jènfi. Nou se pitit fi chwazi Senyè a. Li renmen nou chak e mwen renmen nou tou. Mwen espere ke n ap konprann idantite nou ak konbyen Pè Selès la renmen nou. Li renmen nou chak e mwen renmen nou tou.

Sou biwo mwen, m gen replik yon ti estati anbwonz ki montre yon jènfi ki rele Kristina. Orijinal estati Kristina a kanpe sou yon pò nan Copenhage, Danemark; li plase nan yon pozisyon pou l ka gade lanmè a, nan direksyon Siyon. Desizyon li pou l te antre nan Legliz la ak pou kite fwaye li a se pa t yon desizyon ki te fasil, e nou ka wè ke van kontrè yo k ap soufle fò kont li. Li kanpe fèm, pou l fè yon bagay trè difisil men ke l konnen ki bon. Desandan li plase estati sa a kote sa a pou rann Kristina omaj, paske desizyon sa a li te pran jou sa a te gen siyifikasyon etènèl pou anpil jenerasyon.

Pou mwen menm, estati Kristina sa a reprezante nou chak. Menmjan ak Kristina, nou kanpe devan anpil desizyon enpòtan e nou fè chwa chak jou, kèk nan yo trè difisil, chwa sa yo ap fòme non sèlman avni nou men destine dè jenerasyon tou. Nou menm tou, n ap afwonte van vyolan opozisyon, advèsite, presyon zanmi, ak kontaminasyon moral. Men, nou kanpe fèm e n ap viv levanjil la malgre tanpèt vyolan sa yo nan sosyete nou an. Tankou Kristina, nou dirije pa Sentespri a. N ap pran desizyon kòrèk. Nou lwayal e nou wayal.

Mwen pa ka panse a okenn lòt konsèy ki pi enpòtan nou resevwa nan men yon Pè Selès eman pase konsèy li bay nou chak pou nou “rete ... nan kote ki sen e pa kite moun deplase nou” an.”1 Mwen kwè ke Li vle nou an sekirite ak pwoteje---antoure pa zanj--- pandan n ap navige nan mitan ajitasyon mond lan e akonpli misyon nou te resevwa divinman an. Li di: “Kanpe fèm. Inebranlab.2 Defann laverite ak lajistis.”3 Kanpe kòm temwen witness.4 Se pou nou rete yon etanda pou mond lan. Kanpe nan kote ki sen. Epi konsa, mesaj mwen pou nou chak se yon senp mesaj---“Pa kite moun deplase nou.”

Pa kite moun deplase nou nan chwazi sa ki byen. Nan dènye jou sa yo, pa gen desizyon ki piti. Chwa n ap fè yo kounyeya gen enpòtans kapital. Libabit, oswa kapasite pou nou chwazi a, se youn nan pi gwo don Bondye bay pitit li yo. Li fè pati plan bonè a oumenm avèk mwen te chwazi ak defann nan egzistans premòtèl la. Viv lavi nou yon fason pou nou ka koute ak tande Sentespri a e L ap ede nou pran desizyon ki kòrèk. L ap “di nou tout bagay nou dwe fè.”5

Sa gen kèk semèn mwen te retounen nan ansyen lekòl segondè m nan pou lapremyè fwa depi dèzane. Mwen te ale nan yon konferans pye yo t ap fè nan oditoryòm lekòl la. Pandan m t ap mache nan koulwa yo, yon pakèt souvni te kòmanse vide nan lespri mwen. Mwen te santi m egzakteman jan m te santi m lè m te konn vin lekòl la pandan m te yon jènfi a---timid, konplekse, san asirans nan tèt li, ki te si anvi entegre l. M te antre nan oditoryòm nan. La ankò, yon pakèt souvni te vini nan lespri mwen. Mwen te konn tout detay oditoryòm nan. Yon sèl bagay te chanje---sete mwen menm.

Jou sa a, m te gen opòtinite pou m te kanpe sou chè a jan m te konn fè nan lekòl la anpil fwa kòm ofisye etidyan. Mwen te menm wè kèk nan ansyen kanmarad klas mwen yo nan asanble a---kèk mwen te konn soti avèk yo! Men fwa sa a, olye m t ap dirije yon asanble, mwen te gen privilèj---la a nan oditoryòm lekòl mwen an---pou m te “kanpe kòm temwen”6 pou rann temwayaj mwen konsènan Sovè a, Jezikri.

Jènfi, asire ou ke relasyon ou avèk lòt moun se yon relasyon ki nan karantan apati jodi a, pa pral anbarase ou. Okenn presyon zanmi, okenn akseptans, okenn popilarite pa vo lapèn pou w fè konpwomi. Enfliyans ou sou jènjan yo ap ede yo rete diy pou pouvwa prètriz yo a, pou alyans tanp ak pou sèvi misyon. Epi, sa k konnen? Petèt, nan karantan, gen dwa gen youn nan yo ki mache vin jwenn ou, nan oditoryòm lekòl ou a, pou remèsye ou dèske ou te ede yo rete diy pou akonpli devwa prètriz yo pou sèvi yon misyon onorab. Epi, kiyès ki konnen? Ou gen dwa menm resevwa yon lèt nan men madanm youn nan jènjan sa yo, pou remèsye ou pou enfliyans ou te genyen sou mari li ak fiti fanmi li, nan epòk nou te nan lekòl segondè ansanm yo. Chwa ou gen repèkisyon. Chwa ou kounyeya ap non sèlman afekte ou menm, men yo afekte lòt moun tou. Yo se chwa ki gen siyifikasyon etènèl. Rete nan kote ki sen e pa kite moun deplase ou!

Pa kite moun deplase nou nan dezi nou ak angajman nou pou n rete vètye ak seksyèlman pi. Apresye vèti. Pite pèsonèl nou se youn nan pi gwo sous pouvwa nou. Lè nou te vin sou tè a yo te banou don presye kò nou. Pwofèt Joseph Smith di: “Nou te vin sou tè sa a pou nou kapab gen yon kò e prezante l pi devan Bondye nan wayòm selès la. Gwo prensip bonè a chita nan posede yon kò. Kò nou se enstriman lespri nou ak yon don diven pou nou egzèse libabit nou. Sa se yon kado Satan pa genyen, epi konsa, li dirije prèske tout atak li sou kò nou. Li vle nou meprize, mal itilize, ak abize kò nou. Endesans, pònografi, imoralite, tatwaj ak pèse kò, abize dwòg, ak depandans tout kalite, tout se efò l ap fè pou pran posesyon don presye sa a oubyen pou ranni enposib pou nou egzèse libabit nou. Pòl mande: “Èske nou pa konnen se tanp Bondye nou ye, epi Lespri Bondye a abite nan nou??”7

Kò nou se yon tanp. Poukisa? Paske li gen kapasite pou l abrite non sèlman espri etènèl nou men espri etènèl lòt ki ap vini sou tè a kòm pati fanmi etènèl nou. Èldè Dallin H. Oaks te anseye: “Pouvwa pou kreye lavi mòtèl la se [yon] pouvwa egzalte.”8 Wòl nou se yon wòl egzalte. Bondye ba nou yon depo sakre! N ap prepare pou nou vin fiti manman jenerasyon k ap vini an. Kenbe tèt nou pi ak diy epi kenbe bagay ki “pi chè ak pi presye nou te kapab posede a”---ki se chastete nou ak vèti nou.9 Antanke pitit fi chwazi Papa nou ki nan Syèl la, konsèy saj Li ba ou pèsonèlman se “mache nan chemen vèti devan mwen.”10

Vèti se faktè esansyèl pou ale nan tanp. Se poutèt sa, pa kite moun deplase nou nan rete diy pou nou fè ak kenbe alyans sakre. Si nou kenbe alyans batèm nou an, n ap parèt diferan, n ap abiye diferan, e n ap aji diferan de mond lan. Alyans nou fè nan batèm nan ap kenbe nou sou chemen vèti ak bonè a pandan n ap nou renouvle li chak semèn lè nou pran Sentsèn. Kenbe alyans sa a ap pèmèt nou jwi gidans Sentespri a. Rete nan kote ki sen, epi pa menm ale nan anviwonman sa yo oubyen nan mizik, medya, oswa asosyasyon ki ka lakoz nou pèdi konpayi Sentespri a.11 Epi si nou kenbe alyans nou yo, n ap vin diy e prepare pou nou antre nan tanp sakre Senyè a.

Finalman, pa kite moun deplase nou nan aksepte Ekspyasyon Sovè a. Ekspyasyon an se pou nou menm ak pou mwen menm. Li se yon pouvwa pirifyan ak redanmtè. Si nou pa santi nou diy pou nou kanpe nan kote ki sen, se pou nou asire ke Sovè a renmen nou sitèlman ke Li rann posib pou nou chanje epi repanti si nou fè yon erè. Pa pote fado sa a yon jou anplis ankò. Nan mòtalite a, nou tout ap fè erè. Satan pa vle nou panse nou ka chanje.12 L ap eseye konvenk nou ke tout bagay pèdi. Sa se manti. Nou ka retounen. Nou ka repanti. Nou ka vin pi ak diy gras avèk Ekspyasyon enfini Sovè a.

Kounyeya kite m fini avèk youn nan pi gwo istwa damou yo janm rakonte. Nou gen dwa mande: “Kisa yon istwa damou gen pou l wè avèk kanpe nan kote ki sen?” Li gen tout bagay pou wè avèk rete nan kote ki sen. Se istwa yon jènfi ki te rele Rebekah.13

Nan istwa sa a, Abraram te bay sèvitè l la tach pou l te jwenn yon jènfi ki diy pou l vin madanm pitit gason li Isaac. Li te dwe yon moun ki kalifye pou yon maryaj alyans---vètye, pi ak diy. Epi konsa, Abraram te voye sèvitè l la nan yon gwo vwayaj danjere pou ale yon kote yo te rele Haran. Rezon k fè l te ale la a klè---gason ki sen bezwen fi ki sen pou kanpe bòkote yo. Lè sèvitè a te prèske rive nan Haran, li te rete bò yon pi pou l te bay chamo l yo bwè dlo e li te priye pou l te dirije vè jènfi egzak la e siy ki t ap fè l rekonèt li sete lè l ofri l dlo pou li menm ak pou 10 chamo l yo. Mwen deja kondi yon chamo, e sa m konnen sèke---chamo bwè anpil dlo!

Nan Jenèz nou li ke Rebeka te non sèlman desann nan pi a pou al chèche dlo, men li te “prese,”14 oswa kouri, pou akonpli tach sa a. Apresa sèvitè a te mete braslè nan bra Rebeka e l te ba l bijou epi li te mande l si te gen plas lakay papa l pou li pou l te desann. Mwen si ke bijou yo te ede! Ekriti a di: “Epi jènfi a kouri al kay manman l, pou rakonte l tout sa ki te rive.”15 Siman Rebeka te konn fè marathon!

Sèvitè a te di fanmi Rebeka bi gwo vwayaj li te fè a, epi Rebeka te dakò pou l te vin madanm Isaac. Sèvitè a te vle pati nan demen avèk Rebeka, men fanmi an te mande l pu l te rete avèk yo omwen dis jou ankò. Yo te mande Rebeka sa l te vle fè, epi repons li te senp: “Mwen prale.”16 Èske repons sa a pa sonnen familye ak repons dè milye moun ki te reponn avèk asirans: “mwen prale; m ap fè”17 lè pwofèt nou, Prezidan Thomas S. Monson, te anonse ke jènjan yo ak jènfi yo te ka gen opòtinite kounyeya pou yo sèvi misyon yo pi bonè a?

Kounyeya moral istwa damou sa a ak fen li: Rebeka te prepare e l te diy pou fè ak kenbe alyans sakre ak pou l te vin yon madanm alyans pou Isaac. Li pa t oblije tann ak prepare tèt li. Anvan l te pati kite fanmi li, yo te ba l yon benediksyon e pawòl yo frape mwen, paske yo te pwomèt li li t ap vin “manman dè miltitid moun.”18 Men pi bèl pati istwa a se lè Rebeka te premye wè Isaac epi Isaac te premye wè li. Yo pa di sa nan Bib la, m panse ke sete lanmou nan premye rega! Paske “vèti renmen vèti; [epi] limyè atache a limyè.”19 Lè Isaac te soti pou al rankontre karavàn nan, li te “fè [Rebeka] desann chamo a.”20 Epi yo di: “Epi li te renmen li.”21 Se la a m soupire!

Pou Rebecak ak Kristina, rete nan kote ki sen pa t fasil. Pa kite moun deplase yo a pa t fasil. Van yo te soufle fewòsman, dlo nan pi a te lou pou pran, e pati kite lakay li an ansyen lavi li a te siman pa t fasil. Men yo te fè chwa kòrèk. Yo te gide pa Sentespri a. Yo te gen vèti, epi yo te prepare tèt yo pou fè ak kenbe alyans sakre. Sovè a soti nan lineyaj Rebeka. Èske l te konnen bagay sa t ap rive lè sa a? Non! Èske chwa n ap fè kounyeya yo konte? Wi!

Jènfi m yo, dè jenerasyon ap depann de chwa nou fè, de pite nou, ak diyite nou. Pa kite moun deplase nou. Nou gen yon gwo destine devan nou. Sa se moman pa nou! Mwen kwè vrèman ke yon jènfi ki gen vèti, dirije pa Lespri a, kapab chanje mond lan!

Mwen temwaye ke Sovè a vivan! L ap avèk nou. L ap asiste nou. Epi nan moman difisil yo, “zanj [Li] yo ap alantou nou pou pote nou anlè.”22 Nan non Jezikri, amèn.

Montre referans

  Nòt

 1.  

  1. Doktrin ak Alyans 87:8.

 2.  

  2. Gade Mozya 5:15.

 3.  

  3. Deviz jènfi yo, nan Pwogrè Pèsonèl mwen (liv, 2009), 2.

 4.  

  4. GadeMozya 18:9.

 5.  

  5. 2 Nefi 32:5.

 6.  

  6. Gade Mozya 18:9.

 7.  

  7. 1 Korentyen 3:16.

 8.  

  8. Dallin H. Oaks, “The Great Plan of Happiness,” Ensign, Nov. 1993, 74.

 9.  

  9. Mowoni 9:9.

 10.  

  10. Doktrin ak Alyans 25:2.

 11.  

  11. Gade 1 Korentyen 6:9; 1 Tesalonisyen 5:22; 2 Timote 2:22; Doktrin ak Alyans 9:13.

 12.  

  12. Gade Pou fòs jèn yo (booklet, 2011), 28–29.

 13.  

  13. Gade Jenèz 24.

 14.  

  14. Jenèz 24:20.

 15.  

  15. Jenèz 24:28.

 16.  

  16. Jenèz 24:58.

 17.  

  17. Gade 1 Nefi 3:7.

 18.  

  18. Jenèz 24:60.

 19.  

  19. Doktrin ak Alyans 88:40.

 20.  

  20. Jenèz 24:64.

 21.  

  21. Jenèz 24:67.

 22.  

  22. Doktrin ak Alyans 84:88.