Nesitraukite!

Eleinė Š. Dalton

Merginų organizacijos visuotinė prezidentė


Eleinė Š. Dalton
Būkite tvirtos. Būkite nepajudinamos. Būkite už tiesą ir dorą. Būkite liudytojos. Būkite vėliava pasauliui. Stovėkite šventose vietose.

Šį vakarą stoviu šventoje vietoje prie šios sakyklos pranašų, regėtojų ir apreiškėjų bei mano mylimų karališko kraujo Dievo dukterų akivaizdoje. Tai nuostabus metas būti žemėje ir būti mergina. Esate rinktinės savo Dangiškojo Tėvo dukterys. Tikiuosi, kad suvokiate savo tapatybę ir kaip mūsų Dangiškasis Tėvas jus myli. Jis myli kiekvieną iš jūsų, ir aš jus myliu.

Mano biure ant stalo stovi bronzinė merginos, vardu Kristina, skulptūrėlė. Tikroji, žmogaus dydžio Kristinos skulptūra stovi Danijoje, Kopenhagos prieplaukoje ir atrodo, kad ji žiūri per jūrą Sionės kryptimi. Jai nebuvo lengva nuspręsti prisidėti prie Bažnyčios ir išvykti iš gimtųjų namų, matome, kaip priešpriešiniai vėjai siausdami pučia tiesiai į ją. Darydama tai, kas be galo sunku, ji stovi tvirtai, nes žino, kad tai teisinga. Norėdami pagerbti Kristiną, jos palikuonys prieplaukoje pastatė šią skulptūrą, nes jos tuometinis sprendimas visai amžinybei paveikė vėlesnes kartas.

Ši Kristinos skulptūra man primena kiekvieną iš jūsų. Kaip ir Kristinos, jūsų laukia daug svarbių sprendimų, kasdienių, kartais sunkių pasirinkimų, kurie nulems ne tik jūsų ateitį, bet ir ateinančių kartų likimą. Jūs taip pat grumiatės su štorminiais priešpriešos, negandų, bendraamžių spaudimo ir moralės užterštumo vėjais. Nepaisant to, jūs esate nepajudinamos ir gyvenate pagal Evangeliją visuomenėje, kurioje siautėja audros. Kaip ir Kristina, jūs esate vedamos Šventosios Dvasios. Jūs priimate teisingus sprendimus. Jūs esate ištikimos ir karališkos prigimties.

Mano manymu nė vienas patarimas neprilygsta šiam mylinčio Dangiškojo Tėvo raginimui „stovėkite šventose vietose ir nesitraukite“.1 Jis sako: „Būkite tvirtos.“2 „Būkite nepajudinamos.“3 „Būkite už tiesą ir dorą.“4 Būkite liudytojos. Būkite vėliava pasauliui. Stovėkite šventose vietose. Taigi mano žinia kiekvienai iš jūsų yra paprasta – nesitraukite.

Pirmiausia, nesitraukite, kai reikia pasirinkti tiesą. Šiomis pastarosiomis dienomis kiekvienas sprendimas yra svarbus. Dabartiniai jūsų sprendimai yra be galo svarbūs. Valios laisvė, arba gebėjimas rinktis, yra viena didžiausių Dievo dovanų Jo vaikams. Ji yra dalis laimės plano, kurį tiek aš, tiek jūs pasirinkome ir gynėme mūsų ikimirtingajame gyvenime. Gyvenkite taip, kad galėtumėte klausyti Šventosios Dvasios ir ją išgirsti. Ji padės jums priimti teisingus sprendimus. Ji „pasakys jums viską, ką turėtumėte daryti.“5

Prieš kelias savaites pirmą kartą po daug metų apsilankiau savo mokykloje. Dalyvavau kuolo konferencijoje, kuri vyko mokyklos auditorijoje. Vaikščiojant po koridorius mane užplūdo prisiminimų banga. Prisiminiau, kaip jaučiausi, kai būdama mergina lankiau vidurinę mokyklą – buvau baikšti, nepasitikinti savimi, drovi ir be galo trokštanti pritapti. Nuėjau į auditoriją. Mane vėl užplūdo prisiminimų banga. Žinojau apie visus tos auditorijos mažmožius. Tik aš buvau jau kitokia.

Tądien galėjau stovėti ant pakylos, kaip tai daug kartų dariau mokykloje būdama mokinių tarybos nare. Auditorijoje pamačiau net keletą buvusių klasiokų, su kai kuriais iš jų eidavome į pasimatymus! Tačiau šįkart nevedžiau susirinkimo, šįkart man teko privilegija – mano mokyklos auditorijoje – „būti liudytoja“6 ir dalintis žinia apie mūsų Gelbėtoją Jėzų Kristų.

Merginos, žiūrėkite, kad jūsų santykiai su aplinkiniais būtų tokie, kad po 40 metų jums netektų prieš juos raudonuoti. Joks bendraamžių spaudimas, joks priėmimas į ratą, joks populiarumas nėra vertas kompromiso. Jūsų vaikinams daroma įtaka padės jiems išlikti vertiems turimos kunigystės galios, šventyklos sandorų ir tarnavimo misijoje. Kas žino, gal po 40 metų vienas iš jų net prieis prie jūsų, jūsų mokyklos auditorijoje, ir padėkos už tai, kad padėjote jam išlikti vertam vykdyti kunigystės pareigą tarnaujant garbingoje misijoje. Kas žino, gal net gausite laiškus nuo tų vaikinų žmonų, kuriuose jos dėkos jums už vyrui ir jo būsimai šeimai mokyklos laikais padarytą įtaką. Ką renkatės yra svarbu. Dabartiniai jūsų sprendimai daro įtaką ne tik jums, bet ir kitiems. Jie yra lemtingi. Nesitraukite!

Antra, nesitraukite nuo troškimo ir pasiryžimo išlikti dora ir skaisčia. Branginkite dorybę. Jūsų asmeninis tyrumas yra vienas iš didžiausių galios šaltinių. Kai atėjote į žemę, gavote brangią kūno dovaną. Jūsų kūnas yra jūsų proto įrankis bei dieviška dovana, per kurią galite naudoti savo valios laisvę. Tai dovana, kurios negavo Šėtonas. Būtent dėl to beveik visi jo antpuoliai susiję su jūsų kūnu. Jis nori, kad jūs niekintumėte, netinkamai elgtumėtės ir skriaustumėte savo kūnus. Nekuklumas, pornografija, amoralumas, tatuiruotės ir kūno varstymas, narkotikai ir visos kitos priklausomybės – tai pastangos užvaldyti šią brangią dovaną – jūsų kūną – ir sukelti sunkumų vėlesniam jūsų laisvos valios naudojimui. Paulius klausia: „Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir jumyse gyvena Dievo Dvasia?“7

Jūsų kūnas – tai šventykla. Kodėl? Nes jame gali būti ne tik jūsų amžinoji dvasia, bet taip pat ir kitų amžinosios dvasios, kurios ateis į žemę, kad taptų jūsų amžinosios šeimos dalimi. Vyresnysis Dalinas H. Ouksas mokė: „Galia kurti mirtingą gyvenimą yra išaukštinta galia.“8 Jums teko išaukštintas vaidmuo. Dievas jums patikėjo šventą galią! Dabar jūs ruošiatės tapti būsimų kartų motinomis. Išlikite tyros ir vertos bei saugokite tai, kas yra „brangiausia ir vertingiausia“, – jūsų dorybę ir skaistybę.9 Dangiškasis Tėvas išmintingai sako asmeniškai jums, savo rinktinei dukrai: „Vaikščiosi priešais mane doros takais.“10

Dorybė – auksinis šventyklos raktas. Taigi trečia, nesitraukite nuo vertumo sudaryti šventas sandoras ir jų laikytis. Jūsų krikšto sandora, kurią atnaujinate kiekvieną savaitę priimdamos sakramentą, įtvirtins jus doros ir laimės take. Jei laikysitės savo krikšto sandoros, jūsų išvaizda, apranga ir veiksmai skirsis nuo pasaulio. Jei laikysitės tos sandoros, galėsite būti vedamos Šventosios Dvasios. Stovėkite šventose vietose ir net nesiartinkite prie tokios aplinkos ar muzikos, žiniasklaidos ar draugysčių, dėl kurių netektumėte Šventosios Dvasios bendrystės.11 Jei laikysitės savo sandorų, išliksite vertos ir pasiruošusios įžengti į šventas Viešpaties šventyklas.

Galiausiai nesitraukdamos priimkite Gelbėtojo Apmokėjimą. Apmokėjimas skirtas tiek jums, tiek man. Tai įgalinanti ir išperkanti galia. Jei jaučiatės neverta stovėti šventose vietose, nė dienos daugiau nenešiokite šios naštos. Mirtingame gyvenime klystame visi. Žinokite, kad Gelbėtojas jus taip myli, jog suteikė galimybę pasikeisti ir atgailauti suklydus. Šėtonas nenori, kad manytumėte, jog galite pasikeisti.12 Jis stengsis jus įtikinti, kad viskas bergždžia. Tai melas. Jūs galite sugrįžti. Jūs galite atgailauti. Dėl beribio Gelbėtojo Apmokėjimo jūs galite būti tyros ir šventos.

Leiskite pabaigti nuostabiausiu pasakojimu apie meilę. Tikriausiai jums kilo klausimas „Ką meilės istorija turi bendro su stovėjimu šventose vietose?“ Viskas joje susiję su stovėjimu šventose vietose. Tai istorija apie merginą, vardu Rebeka.13

Šioje istorijoje pasakojama, kaip Abraomas liepia savo tarnui surasti merginą, vertą tapti jo sūnaus Izaoko žmona. Ji turėjo būti pasiruošusi santuokos sandorai, dorybinga, tyra ir verta. Taigi Abraomas išsiunčia savo tarną ilgon ir pavojingon kelionėn į Nahoro vietovę. Buvo aišku, kodėl jis turėjo ten vykti – šventiems vyrams reikia, kad šalia jų būtų šventos moterys. Tarnui priartėjus prie Nahoro miesto, jis sustojo prie šulinio pagirdyti savo kupranugarius. Jis meldėsi, kad rastų tinkamą merginą ir kad atpažintų ją šiai pasiūlius atnešti vandens jam ir 10 jo kupranugarių. Paminėsiu, kad esu jojusi kupranugariu, ir tikrai žinau, jog kupranugariai geria daugvandens!

Pradžios knygoje mes skaitome, kad Rebeka ne tik nuėjo pasemti vandens į šulinį, bet ji darė tai „skubiai“14, tai yra stengdamasi atlikti darbą. Tai pamatęs tarnas Rebekai uždėjo apyrankes bei papuošalą ir paklausė, ar jos tėvo namuose neatsirastų vietos jam pernakvoti. Esu tikra, kad papuošalai padėjo! Raštai moko: „Tuomet mergaitė nubėgo ir visa papasakojo savo motinos šeimynai.“15 Panašu, kad Rebeka buvo bėgikė!

Tarnas papasakojo Rebekos šeimai apie savo ilgos kelionės tikslą ir Rebeka sutiko tapti Izaoko žmona. Tarnas norėjo išvykti su Rebeka jau kitą dieną, tačiau jos šeima įtikino ją pasilikti dar 10 dienų. Jie klausė Rebekos, ką ji nori daryti. Jos atsakymas buvo paprastas: „Eisiu.“16 Ar tas atsakymas nepanašus į tūkstančius atsakymų „Aš eisiu ir padarysiu“, kai prezidentas Tomas S. Monsonas pranešė, kad nuo šiol tarnauti misijoje galės jaunesnio amžiaus vaikinai ir merginos?17

Štai šios meilės istorijos pamokymas ir pabaiga. Rebeka buvo pasiruošusi ir verta sudaryti šventas sandoras bei jų laikytis, ir tapti Izaoko sandoros žmona. Jai nereikėjo laukti ir ruoštis. Prieš paliekant savo šeimą jai buvo suteiktas palaiminimas. Jo žodžiai man sukelia daug emocijų, nes jai buvo pažadėta, kad taps „nesuskaitomų tūkstančių motina“.18 Bet geriausia šios meilės istorijos dalis prasideda, kai Rebeka pirmą kartą pamatė Izaoką, o jis ją. Tai neparašyta Biblijoje, bet manau, kad tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio! Nes „dora myli dorą; [ir] šviesa glaudžiasi prie šviesos.“19 Kai Izaokas išėjo pasitikti karavano, Rebeka „skubiai [nulipo] nuo [savo] kupranugario.“20Kiek toliau parašyta: „Ir Izaokas mylėjo ją.“21 Šioje vietoje visada atsidūstu!

Nei Rebekai, nei Kristinai nebuvo lengva stovėti šventose vietose. Nebuvo lengva ir nesitraukti. Smarkiai pūtė vėjai, šulinio vanduo buvo sunkus, buvo tikrai sunku išvykti iš gimtųjų namų ir visko atsisakyti. Tačiau jos priėmė teisingus sprendimus. Jas vedė Šventoji Dvasia. Jos buvo dorybingos ir pasiruošusios sudaryti ir laikytis šventų sandorų. Gelbėtojas atėjo per Rebekos genealoginę liniją. Ar ji apie tai žinojo? Ne! Ar jūsų dabartiniai pasirinkimai svarbūs? Taip!

Merginos, kartų kartos priklauso nuo jūsų tyrumo, jūsų paklusnumo ir jūsų deramo gyvenimo. Nesitraukite. Jūsų laukia nuostabus likimas. Tai jūsų akimirka! Tikrai tikiu, kad viena dora mergina, vedama Dvasios, gali pakeisti pasaulį!

Liudiju, kad Gelbėtojas gyvas! Jis bus su jumis. Jis jums padės. Ir sunkiomis akimirkomis „[Jo] angelai [bus] aplink jus, kad jus palaikytų“.22 Jėzaus Kristaus vardu, amen.

Rodyti nuorodas

  Išnašos

 1.  

  1. Doktrinos ir Sandorų 87:8.

 2.  

  2. Žr. Mozijo 5:15.

 3.  

  3. Merginų devizas, Merginų Asmeninis Tobulėjimas (knygelė, 2009 m.), p. 2.

 4.  

  4. Žr. Mozijo 5:15.

 5.  

  5. 2 Nefio 32:5.

 6.  

  6. Žr. Mozijo 18:9.

 7.  

  7. 1 Korintiečiams 3:16.

 8.  

  8. Dallin H. Oaks, „The Great Plan of Happiness“, Ensign, Nov. 1993, 74.

 9.  

  9. Moronio 9:9.

 10.  

  10. Doktrinos ir Sandorų 25:2.

 11.  

  11. Žr. 1 Korintiečiams 6:9; 1 Tesalonikiečiams 5:22; 2 Timotiejui 2:22; Doktrinos ir Sandorų 9:13.

 12.  

  12. Žr. Jaunimo stiprybės vardan (knygelė, 2011 m.), p. 28–29.

 13.  

  13. Žr. Pradžios 24.

 14.  

  14. Pradžios 24:20.

 15.  

  15. Pradžios 24:28.

 16.  

  16. Pradžios 24:58.

 17.  

  17. Žr. 1 Nefio 3:7.

 18.  

  18. Pradžios 24:60.

 19.  

  19. Doktrinos ir Sandorų 88:40.

 20.  

  20. Pradžios 24:64.

 21.  

  21. Pradžios 24:67.

 22.  

  22. Doktrinos ir Sandorų 84:88.