• Home
 • Ngkana Ko Kamaiua te Ataeinaine, Ko Kamaiua te Roro

Ngkana Ko Kamaiua te Ataeinaine, Ko Kamaiua te Roro

Iroun Mary N. Cook

Moan Kauntira n te Beretitenti ni Kabuta ibukia Kairake n Ataeinaine


Mary N. Cook
Maium ae tamaroa e na kakabwaia am bakatibu, am utu ngkai, ao kain am utu n taai aika a na roko.

I kakatonga n taetae nakoimi ataeinainen te Ekaretia aika kam kakaonimaki. Ti nora aron rikirakemi inanon kawaia nake a karinei aia berita, ao ti atai raoiroin maiumi bwa a kona ni kakabwaiaia ami bakatibu, ami utu, ao ami kariki n tai aika a na roko, bwa n aron ae taekinna Beretitenti Gordon B. Hinckley, “Ngkana ko kamaiua te ataeinaine, ko kamaiuia rooro.”1

Maiumi kanga ai aron te aomata are bwabetitoaki ao n anganaki ana bwai n tituaraoi te Tamnei ae Raoiroi. E reitinako ni katoa wiiki n te Botaki n Toa, te tabo ike kam kaboua iai ami berita n te bwabetito. Ngkai aei ami tai ni katauraoi ngkami ni karaoi berita n te tembora. Taian “otenanti aika tabu ao berita ake a tauraoi n te tembora ake a kona ni karekea okira nakon mweengan te Atua ao ibukin [ara] utu n ikotaki n aki toki.”2

Tei n tabo aika tabu ibukia ami bakatibu. “Aomata ake a roko n te aonaaba aei bon kanoaia rooro mairouia ara karo. Iai ingaingan nanora ni kan reitaki ma ara bakatibu.”3 N irakin waki iaon rongorongon te utu ao te mwakuri n te tembora, kam karikirakea te reitaki ae kaan ma maiuia ami bakatibu ni katauraoan taian otenanti ibukiia.

Tei n tabo aika tabu ibukimi ao ami utu ake a kaan. Raoiroin ami katoto a na riki bwa buokan te kimwareirei ae bati, n aki tarai taian kaangaanga inanon ami utu. Ami rinerine ae raoiroi e na kamatoa karaoan ao kawakinan berita aika tabu ake a na kabaei ngkami ma am utu n aki toki.

Tei n tabo aika tabu ibukia ami utu n taai aika a na roko. Iangoa kabaeakimi ma buumi man te nakoanibonga ae tabu n te tembora ngkai kam moana katean ami utu ae akea tokina. Natimi a na kakabwaiaki ma te koaua ngkai kam mwakuria ami katoto ae raoiroi ma ami koaua ae matoatoa ni karikia bwa mwakoron mauia ni kaota kawain te berita nakoia.

I nori reirei aika kaotaki n ana Kabo ni Korobanna te Aonaaba ae nako ibukia Kairake. Megan Warner Taylor are e karaoi mwakuri ni Korobanna, e karaoa te kabotau n ana kaikonaki Kristo ibukia kibono ake tengaun.”4 Ngke I kaitibo ma Megan, e kamatata tamneia kibono aikai, are e kabwarabwara bwa ngaia te ataeinaine ae raoiroi ao man ana onimaki e a katauraoia ni karaoi ao ni kawakin ana berita inanon te tembora. N aroia kibono ake a wanawana, tauraoina i bon irouna e oti ngke e kamwaita bwaan ana taura, te timna imwiin te timna, man teimatoan maiuakinan te raoiroi. I nora bibiran irana ae koro tikiraoina. E kamatata Megan bwa te bibiri e tei ibukin teimatoan tamaroan maiuna nakon maiuia rooro aika mwaiti. Te bibiri are teuana e tei ibukin ana tangira te ataeinaine aei ao ni karineaia ana bakatibu, te kauoua kateimatoan maiuna ae raoiroi iaoia ana utu ae ngkai, ao te kateniua ni bibiri, reitan maiuna ae tatauraoi nakon maiuia rooro ake imwiina.

I kaitibo ma temanna te ataeinaine are e moantaai ana katauraoi n te maiu n tamnein n tia ni karikirakea maiuna ae raoiroi inanon rooro aika mwaiti.

Ni bwakatain te namakaina ae Tebetemba, Ngai ma buu ti tataninga ara tai n rin inanon te tembora n ira karaoan taian otenanti. Raoraora ae Chris, e rinnako n te ruu. Ai kakukureira norakin te ataeinimwaane aei, are e a tibwa oki ni mitinare mai Rutia.

Ngke e nang waki te tetere, iai temanna te ataeinaine ae tekateka irarikiu. E takiakia taraakina, e momoangare, ao ni kaonaki n te oota. I rang kan kinaa, ngaia are I a kabwarabwaraai nakoina. E wirikirikia arana, Kate, ao I kinaa aran ana utu are a tia ni maeka i Michigan ngke a maeka ngkoa iai au utu. Kate bon natia te aine, are e a tibwa oki nimaua te wiiki n nako imwiin okina ni mitinare mai Tiaman.

N tain te tetere e teimatoa n tiku te iango aei inanou, “Kabwarabwara Kate nakon Chris.” I kararoa te wirikiriki aei man au iango, “N ningai, iaa, ni kanga?” Ngke ti a tauraoi bwa ti nang nako, e a roko Chris bwa e na kaboo nakoira ao e rangin reke au tai. I katika Kate ao ni wirikiriki, “Ngkami kairake aika kam raoiroi kam riai ni kinai ngkami.” I kitana te tembora ma te kukurei bwa I ira nanon te wirikiriki.

N okiran mwengau, Ngai ma buu ti maroroakina ara ururing ni kakaewenako ake a rootaki iai ana utu Kate. I a rangin kinaa riki Kate, ao e a tia ni buokai n ota ibukin tarakin moana are I noria inanon te tembora n te bong arei.

Kate e tiku n ana berita n tainako n ukoran tabo aika tabu. E ikawai n te mweenga ike e karaoaki iai te bootaki n utu, te kaai n tataro, ao ni kamatebwai booki aika tabu ni karaoa mwengana bwa te tabo ae tabu. Ngke e uarereke, e reiakina te tembora, ao te anene, “I Love to See the Temple” bon mamaten nanoia n aia botaki n utu. 5 Ngke e a ataeinaine, e tara aia katoto ana karo n ukoran te tabo ae tabu n nanakoia nakon te tembora n tairikin te wiikente n aki nako n tamnei ke ni katairiki n te tabo teuana.

E rangin tatangira tamana, ao e kabongana mwaakana n nakoanibonga ni buokia ni karaoa ana berita n te bwabetito. E karaoaki te katokabai iaon atuna ao n anganaki te Tamnei ae Raoiroi. E taku Kate, “I kukurei ni karekea te Tamnei ae Raoiroi, ao I ataia bwa e na buoka kawaiu nakon te maiu are e aki toki.”

E teimatoa ni kakabwaiaki ao ni kakukurei maiun Kate. Ngke 14 ana ririki, e moana ana reirei n te kauarinan ao e tatangira te tieminari, te tabo ae tabu n reiakina te euangkerio. N te bong teuana ao ana tia reirei e maroroakini kakatai ao ni kakoaua bwa ti na bae ni kaitarai. E taku i bon irouna, “I aki tangiri kataaki; I aki kan ongo aei.”

Bon inanon tabeua te wiiki imwina ngke tamana e uti n rangin mamara n Tabatin te Itita. E taku Kate: “Tamau bon te aomata ae rangin marurung, te tia biri n ae ananau. Tinau e tabeaianga bwa e kanga ni mamaara ngaia are e a uotia nakon te onaoraki. Inanon 36 te aoa e korakora boona n te aro are e aki namakinaba rabwatana. E aki kona n rube matana, ma rabwatana e aki kona ni kakamwakuri. I uringa noorakina ao n taku, ‘O e aera, e a bon riki aei. E eti au tia reirei n te tieminari. I a rinanon te kataaki.”’ Tabeua te wiiki e a motirawa taman Kate.

N reitianko, e taku Kate: “E boni matoatoa. Ko aki kan kabua te aomata ae totokanikai mai inanon maium. I ataia bwa te tia buokai ni karikirakea arou ke n aki rikirake. I aki tangiria bwa e na uruana maiu kioina ngkai ai tibwa 14 au ririki. I kataia ni kaaniai ma te Uea n aron au konaa. I kabatia warekan booki aika tabu. Aramwa mwakoro 40 e kaotia bwa te Mangauti e boni koaua ao rinanon ana Mwakuri ni Kamaiu Kristo I kona ni kaitiboaki ma Tamau. I tataro mwaaka. I korea rongorongou n au tienoro n angin te tai n aron ae I kona. I kateimatoa maiuakinan au koaua ni korea rongorongona. I nako n taromauri ao I nakoia Ataeinaine ni katoa wiiki. I raonaki irouia raoraou aika tamaroa. I kaan ma au utu aika akoi ao riki tinau, are boni ngaia buroon ara utu. I ukora ana kakabwaia te nakoanibonga mairoun tibu ao tabeman kaain te nakoanibonga.”

Rinerine aika teimatoa aikai, n aroia kibono ake a wanawana, a kamwaita riki bwaan ana taura Kate. E kaungaaki n ana iangon ni kan kaitiboakina riki ma tamana. Kate e ataia bwa tamana e atai ana rinerine ao e aki tangiria bwa e na nanokawaki. E tangira te reitaki ma ngaia n aki toki, ao e ota bwa tikuna iaon ana berita e na kateimatoa riki reitakin maiuna ma ngaia.

E ngae n anne, kakatai aki kona n toki. Ngke 21 ana ririki Kate ao ni kanakoan ana beebwa ni mitinare, e kuneaki bwa e kaentia tinana. Kate e na karaoa ana babaire ae kakawaki inanon maiuna. .E na tiku ni mweengana ni boutoka tinana ke e na nako ni mitinare? E kakabwaiaaki tinana ni mwaakan te nakoanibonga ao ni beritanaki bwa e na marurung. Ni koauan te kakabwaia aei, e waki nako Kate ma te onimaki ao n teimatoa n ana babaire ae e na nako ni mitinare.

E taku Kate: “I waki inanon au onimaki n aki ataa te bae e na riki, ma ngke I a mitinare, e a nako te roo, ao I a kaongoaki bwa e a korobukin ana kakabwaia tinau. I kukurei bwa I aki taona nanou ni kan beku ibukin te Uea. Ngkana a kaoti bwai aika kanganga, I taku bwa e kai toki am waki ao n aki kan reitia nako, ma ngkana ko karimoa moa te Uea, kakatai a na kairiko nakon kakabwaia aika tamaroa. Ko kona n nori baina ao ni kakoauai taian kakai.” Kate e namakina koauan raoi ana taeka Beretitenti Thomas. S. Monson: “Ara tai aika a rangin kakawaki a na kuneaki inanon tai aika kabanea ni kanganga.” 6

Kate iai ana onimaki n aron aei ibukina bwa e ota n te babaire ni kamaiu. E ataia bwa ti maiu mai imwaina, te aonaaba aio bon te tai ni kataki, ao ti na manga maiu riki. Iai ana onimaki bwa tinana e na kakabwaiaki, ma man ana namakin iroun tamana, e ataia bwa ngkana arona bwa e anaki tinana, a na akea te kanganga. E taku: “I a tia n tokanikai ni maten tamau, e riki bwa mwakoron kinakiu ae raoiroi, ao ngkana e anaki tinau, e na karaoaki naba n ae ti te arona. E na kakorakora au koaua ae matoatoa inanon maiu.” 7

E ukora te tabo ae tabu Kate te tairiki are I kaitibo iai ma ngaia n te tembora. Nanona ni kan kamatoa te reitaki ae aki toki are e roko rinanon te mwakuri n te tembora, e ira aia katoto ana karo n te nako n te tembora ni katoa tai.

E karako te bwai ae e riki n te tairiki arei I kabwarabwara Kate nakon Chris, ma ukoran te tabo ae tabu n te Tabati are imwiina, Kate e nora Chris ibuakoia 100 kairake aika tuai n iein n tain aia taromauri kain te intitiute. Ikanne are a kinaiia riki i bon imarenaia. Tabeua te wiiki imwina, Chris e kaoa Kate bwa e na mataku ma ngaia n te maungatabu ni kabuta. A teimatoa n ukori tabo are a na kaoa iai te Tamnei rinanon aia kareke tangira ao n tokina a kabaeaki inanon te tembora, te tabo are a kaitiboaki iai. Ngaia ake kauoman a karaoa raoi mwiokoaia ni karo, n reita aia koaua n te babaire ni kamaiu nako nanon maiuia natiia mwaane aika teniman, ni kaota nakoia kawain te berita.

“Ngkana ko kamaiua te ataeinaine, ko kamaiuia rooro.”7 Ana babaire Kate ngkai 14 ana ririki n tiku n te kawai ae tabu , e teimatoa ni kamwaita bwaan ana taura, ao n teina n tabo aika tabu e a tia ao ni kona ni kamaiuia roro. N ukoriia ana bakatibu ao ni beku inanon te tembora e a tia n kabaea nanona ma nanoia. Irakin te waki iaon rongorongon te utu ao te mwakuri n te tembora e na kabaei nanomi ao n anganiia ami bakatibu aia tai ibukin te maiu ae akea tokina.

Maiuakinan te euangkerio ni mwengami e na kamwaita bwaan ami taura ao n reita te korakora n te maiu n tamnei ngkai ao ni kakabwaiaki iai ami utu ae e na roko ni kawai aika a bati. Ao iaona riki, n aron ae e taku Robert D. Hales, “Ngkana ti karekei katoto aika a aki raraoi mairouia ara karo, ao bon tabera bwa ti riai ni bitaki … ao n reiakin katei aika eti ibukia roro ake imwiina.” 8

Baireia man ngkai ni kataa ami kona ni kaoni ami taura, bwa ami koaua e na matoatoa ao ami katoto e na reitaki ma maiuia rooro aika mwaiti, ngkoa, ngkai, ao rimwi. I kakoaua bwa maiumi ae raoiroi e na aki ti kamaiuia rooro, ma e na kamanoa maiumi ae akea tokina, bwa ti te kawai n okira Tamara are i Karawa ao ni kunea te kimwareirei ae koaua ngkai ao n aki toki. N aran Iesu Kristo, amen.

Kaota te Tabo are e kawakinaki iai

  Bwaai aika a na taraaki

 1.  

  1. Gordon B. Hinckley, “Standing Strong and Immovable,” Worldwide Leadership Training Meeting, Tianuare 10, 2004, 20; tara naba Gordon B. Hinckley, “Our Responsibility to Our Young Women,” Ensign, Tebetembwa 1988, 10.

 2.  

  2. “Te Utu: Te Katanoata nakon te Aonaaba,” Ensign or Liahona, Nobembwa 2010, 129.

 3.  

  3. Russell M. Nelson, “Generations Linked in Love,” Ensign ke Riaona, Meei 2010, 92.

 4.  

  4. Tara Mataio 25:1–13.

 5.  

  5. Tara “I Love to See the Temple,” Children’s Songbook, 95.

 6.  

  6. Thomas S. Monson, “Meeting Your Goliath,” New Era, Tuun 2008, 7.

 7.  

  7. Personal interview with author, 2013.

 8.  

  8. Robert D. Hales, “How Will Our Children Remember Us?” Ensign, Nobembwa 1993, 10.