Jab Tum ek Ladki ko Bachaate ho, Tum Peediyon ko Bachaate Ho

Mary N. Cook dwara

Jawaan Mahilaon Maha Adhyakshta ki Pahali Salahkaar


 
Tumhare shuddh jiwan tumhare purwajon, tumhare abhi ke parivaaron, aur tumhare aanewaale parivaarin ko aashirwaad dega.

Yah mere liye sammaan ki baat hai Girjaghar ke vishwaasi jawaan mahilaon se baatein karne mein. Hum tumhe jiwan mein aage badhte hue dekhte hai jab tum apne vaadon ko nibhaate ho, aur hum jaante hai ki tumhare shuddh jiwan tumhare purwajon, tumhare abhi ke parivaaron, aur tumhare aanewaale parivaarin ko aashirwaad dega, jis tarah Pradhaan Gordon B. Hinckley ne batlaaya hai, “Jab Tum Ek Ladki Ko Bachate Ho, Tum Peediyon Ko Bachate Ho.”1

Tumhara vaada karne ka jiwan us samay shuru hua jab tumne baptisma ko liya aur Pavitra Aatma ke uphaar ko praapt kiya tha. Yah har saptaah ki prabhubhoj sabha mein jaari rahata hai, ek pavitra sthaan jaha tum apne baptisma ke vaade ko dohrate ho. Abhi samay hai tumhe apne baptsima ke vaadon ko banane ka. Woh “pavitra dharamvidhi aur vaadein jo mandiron mein banaae jaate hai [humein] madad karte hai Parmeshwar ke upasthiti mein lautne mein aur [humare] parivaaron ko anantta ke liye jude rehne ke liye.”2

Apne purwajon ke liye pavitra sthaanon mein khade raho. “Sabhi insaan jo is dharti par aatein hai weh peediyon ke maata-pitaon ke parinaam hai. Hamare paas apne peediyon ke saath milne ki prakritik ichcha hai.”3 Jab tum parivaar itihaas aur mandir ke kaarye mein bhaag lete ho, apne purwajon ke saath nazdeeki sambhandh ko banatey ho unke liye bachane waale dharam vidhiyon ko pradaan karne se.

Apne aur apne nazdeeki parivaar ke liye pavitra sthaanon par khade raho. Tumhara sahi uddhaaran mahaan khushi ka kaaran hoga, tumhare parivaar paristhitiyon ke bawajud. Tumhare sahi chunaao pavitra vaadon ko banane aur nibhaane mein madad karenge jo tumhare parivaar ko anantta tak saath mein bhaandhenge.

Apne bhavishye ke parivaaron ke liye pavitra sthaanon par khade raho. Apne pati ke saath mandir mein pavitra purohiti se bandhne ka nirnay karlo jab tum anant parivaar dal shuru kartey ho. Tumhare bachchon ko sachchaai ka ashirwaad milega jab tum unhe shudh uddhaaran doge aur ek mazboot gawahi unke jiwan mein aur unhe vaada ke maarg ka raasta dikhaaoge.

Maine in anant siddhaanton ko abhi haal ke International Art Competition jo yuva ke liye tha mein dekha. Megan Warner Taylor ne dijital kriya se fotografi ka kala dikhlaya, Masih ke das kuwaariyon ke niti katha ka modan nazariya lete hue. 4 Main Megan se mila, aur usne daswe kuwaari ka matlab batlaya, jinhe usne ek sadgun aur vishwaas se bhare jawaan mahila ki tarah batlaya jo taeyaar thi pavitra mandir ke vaadon ko banane aur nibhaane ke liye. Anye samajhdaar kuwaariyon ki tarah, uski apni vyaktigat taeyaari hui jab usne tel ko apne mashaal mein dala, ek bundh ek samay par, sachchaai se jiwan ko bitaatey hue. Mainne uske baalon ko sundar choti se bandeh hue dekha. Megan ne batlaya ki wah sundar choti yah dikhlata hai ki jawaan mahilaaen ka shudh jiwan anginit peediyon ki bunaai ki tarah hai. Ek lat uske pyaar ke bunaai ko dikhlata hai aur uske purwajon se aadar ko, dosra tha uske abhi ke parivaar par dhaarmik prabhao daalna, aur teesra tha uski taeyaari bhari jiwan ko aanewaali peediyon mein daalna.

Maine ek dosre jawaan mahila ko bhent kiya tha jo jald ka dhaarmik taeyaari ne kai peediyon ke jiwan mein sachchaai bhar diya tha.

Ek sundar September ki shaam ko, main aur mere pati mandir mein the mandir dharamvidhiyon mein shaamil hone ke liye. Chris, humara ek dost, kamre mein daakhil hua. Is jawaan purush ko dekh kar khushi hui, jo abhi haal hi mein Russia ke mission se waapis aaya tha.

Jab sabha shuru hone hi waali thi, ek pyaari jawaan mahila mere bagal mein baeth gayi. Wah ujwal, muskuraati, aur roshni se bhari hui thi. Main use jaanna chahati thi, to maine apne aap ko dhire se usse parichay karaya. Usne dhire se apna naam, Kate batlaya, aur maine uske aakhri naam ko pehchaana tha ki woh Michigan mein rehne waale parivaar ki hai, jahan mera parivaar kabhi rehta tha. Kate unki badi-hui putri thi, jo paanch hafte pehle Germany mission se waapis aayi thi.

Sabha ke daoraan mere mann mein ek baat dohrati rahi: “Kate ko Chris se milaao.” Maine is prerna ko nazarandaaz kiya, yeh soch kar, “Kab, kahan, kaese?” Jab hum jaane ke liye taeyaar ho rahe the, Chris humse alvida kehne aaya aur maine us aosar ka istemaal kiya. Maine Kate ko apni or laaya aur dhire se kaha, “Tum dono shuddh jawaan log ho jinhe ek dosre ko jaanna chahiye.” Main mandir se santusht hokar nikli ki maine apne prerna par kaam kar liya.

Ghar jaate samay, mere pati aur main ne Kate ke parivaar par bite chunaotiyon ko yaad kiya. Us samay ke baad maine Kate ko achchi tarah se pehchaana, aur usne mujhe madad kiya tha us din mandir mein ujwal chehre ke wajah ko samajhne mein.

Kate ne humesha apne vaadon ke maarg par rehne ki koshish kiya hai pavitra sthaanon ko dhoondhte hue. Wah us ghar par badi hui jaha gharelu shaam sabha, saath mein prarthna, aur dharamshastra ka adhyan karne se uska ghar pavitra sthaan banta tha. Jab woh bachchi thi, usne mandir ke baare mein sikha tha, aur “I Love to See the Temple” ke geet parivaar gharelu shaam sabha mein gaana pasand karti thi.5 Bachpan mein hi, usne apne maata-pita ko ek pavitra sthaan dhoondhne ke uddhaaran ke rup mein dekha tha jabki woh saftaah-ant mein mandir ko jaate the naaki pikchar ya khana khaane.

Wah apne pita se bahot pyaar karti thi, aur usne apne purohiti adhikaar ka istemaal kiya use apna baptisma ka pehla vaada pura karne mein madad karne mein. Uske sir par phir haat ko rakhne se use Pavitra Aatma diya gaya. Kate ne kaha, “Main Pavitra Aatma ko praapt karne ke liye utaaoli thi, aur main jaanti thi yeh mujhe anant jiwan ke maarg par rehne mein madad karega.”

Kate ke liye jiwan bahot hi ashirwaad aur khushi se beet rahi thi. Jab wah 14 saal ki thi, wah high skool gayi aur seminary ko pasand karti thi, ek dusra pavitra sthaan jaha susamachaar ke vishye mein sikh saktein hai. Ek din uske shikshak ne musibaton ke baare mein baatein karna shuru kiya aur batlaya ki hum sab use jhelenge. Usne khud se kaha ki, “main musibaton ko nahi chahati hoon; main is ke baare mein sunna nahi chahati hoon.”

Uske kuch hi safta baad uske pita Easter Raviwaar ko bahot hi bimaar pade. Kate ne kaha: “Mere pitaji bahot hi swasth vyakti the; wah ek lambi daud ke khilaadi the. Meri maa bahot hi dukhi hui yah dekh kar ki wah itne bimaar the ki woh use aspataal le gai. 36 ghanton mein hi use bahot gambheer lakwa mara jismein uske sharer ke kai ang naakaam ho gaye. Wah ankh jhapak sakta tha, magar uske ke ang kaam nahi kar rahe the. Mujhe yaad hai use dekhna aur sochna, ‘Are nahi, yah hone laga hai. Meri seminary shikshak sahi thi. Main musibat mein hoon.’” Kuch hi din mein Kate ke pitaji guzar gaye.

Aur kehte hue, Kate ne kaha: “Yah kitna mushkil tha. Tum apne jiwan ke hero ko khona nahi chahoge. Main jaanti thi ki main use anumati de sakti thi mujhe badhaane mein ya mere badhanti ko taalne deti. Main use apne jiwan ko barbaad nahi karne dena chahati thi, kyunki main sirf 14-saal ki thi. Mujh se jitna bhi ho saka main Prabhu ke kareeb hi rahi. Maine apne dharamshaastra ko bahot padha. Alma adhyaaye 40 ne mujhe aashwasan diya ki punharjiwan sahi hai aur Masih ke Praeshchit, se main apne pita ke saath dobara rah sakti hoon. Maine bahot prarthna kiya. Maine apne jernal mein likha jitni bhi baar main sakti thi. Main apne gawahi ko likhti rahi aur use khone nahin diya. Main Girjaghar aur Jawaan Mahilaon mein sabhi saptah gayi. Maine apne aap ko achche mitron ke saath rakha. Main dekhrekh karne waale sambandhiyon aur khaaskar apne maa ke kareeb rahi, jo humare parivaar ka shakti ka wajah thi. Maine apne nana aur dosre purohiti ke rakhne waalon se purohiti ka ashirwaad liya.”

Is tarah ke chunaao ne, un samjhdaar kuwaariyon ki tarah, Kate ke mashaal mein tel dala. Use uske pita ke saath dobara hone ki ichcha ne use prerit kiya. Kate jaanti thi ki uske pita uski chunaao ko jaantey the, aur wah use niraash nahi karna chahati thi. Wah uske saath ant tak ka sambhandh chahati thi, aur wah jaanti thi ki vaade ko nibhaane se apne jiwan ko uske saath ban sakti thi.

Phirbhi, musibatein khatam nahi hui thi. Jab Kate 21 ki thi aur apne mission ke peparon ko bhar rahi thi, uski maa ka kensar se ilaaj ho raha tha. Kate ko apni jiwan mein zaroori nirnay ko lena tha. Kya use ghar par rah kar apni maa ka dekhbhaal karna chahiye ya mission par jana chahiye? Uski maa ko purohiti ka ashirwaad vaada diya gaya ki wah usse bach jayegi. Is ashirwaad se nishchint hokar, Kate vishwaas se aage badhi aur mission ke sewa ko karne ka nirnay kiya.

Kate ne kaha: “Main vishwaas se aage badhti rahi yah na jaante hue ki kya ho sakta tha, magar jab main apne mission par thi, dhaarmik andhera dur hua jab mujhe maalum hua ki meri maa ka ashirwaad sampadith hua tha. Main itna khush hua ki mainne Prabhu ki sewa mein der nahi kiya. Jab badi musibatein aati hai, hum aage badh nahi paatein hai aur aage badhna nahi chahatey hai, magar jab tum Prabhu ko pehle rakhoge, durbhaagye aashirwaad mein badal jayega. Tum Unki madad paoge aur chamatkaar bayaan karoge.” Kate ne Pradhaan Thomas S. Monson ke shabdon ke sachchaai ko anubhao kiya tha: “Hamare sab se mahatvapurn aosarein badi musibaton ke samay par milega.”6

Kate ke paas is tarah ka vishwaas tha kyunki usne mukti ke yojna ko samajh liya tha. Wah jaanti thi ki hum pehale bhi jeete the, ki dharti par pariksha ka samay hai, aur hum dobara jiyenge. Uske paas vishwaas tha ki uski maa ko ashirwaad milega, magar usko uske pita ke saath ke anubhao se, wah jaanti thi ki agar uski maa ko marna tha, wah theek hoga. Usne kaha: “Maine sirf apne pita ke maut ko nahin jhela; yah mere bhaag ka ek achcha pehchaan bana, aur mere maa ko marne par, wahi hota. Yah mere jiwan mein ek aur mahaan gawahi ko de deti.”7

Kate ek pavitra sthaan ko dhoondh rahi thi us raat jab main use mandir mein mili. Anant sambandhon ko baandhne ki ichcha se woh mandir sewa mein aayi, usne apne maata-pita ke humesha mandir jaane ke akaar ko banaye rakha.

Bahot kuch nahi hua tha us raat Kate aur Chris ko milane ke baad, magar agle Raviwaar ko dosre pavitra sthaan ki khoj mein, Kate ne Chris ko hazron jawaan aviwahit buzurgon ke beech ek institute bhakti mein dekh liya tha. Unhonne ek dosre ke baare mein aur zyaada jaan liya tha. Kuch saptaah baad, Chris ne use apne saath maha sammelan ko dekhne ke liye amantrith kiya tha. Unhonne pavitra sthaan ki khoj jaari rakha jaha weh Aatma ko amantrit kar sakte the apne milne ke liye aur jabtak ki weh mandir mein bandh nahi gaye, wah pavitra sthaan jaha weh mile the. Dono ab maata-pita ki pavitra zimmedariyon ko nibha rahein hai, apne teen chote beton ki jiwan mein mukti ki yojna ke gawahiyon ko bana rahe hai, unko vaade ke maarg ka raasta dikhlatey hue.

Jab tum ek ladki ko bachaate ho, tum peediyon ko bachaate ho.” Kate ka nirnay ek 14 saal ke umar mein maarg par rehna, ki uske mashaal mein lagataar tel daale, aur pavitra sthaan par khade rahepeediyon ko bachaya hai aur bachayega. Apne purwajon ko dhoondhne se aur mandir mein sewa karne se usko unke hriday se jodh diya tha. Parivaar itihaas aur mandir kaarye mein kaam karne se tumhare hriday ko saath jodega aur tumhare purwajon ko anant jiwan ka aosar dega.

Apne ghar par susamachaar jeene se tumhare mashaal mein tel milega aur tabhi tumhare ghar par dhaarmik shakti praapt hogi aur tumhare aanewaali parivaaron ko anginit tarikon se ashirwaad milega. Aur aage, jayse Elder Robert D. Hales ne kaha hai, “Agar jo uddhaaran humne apne maata-pitaon se paaya tha achcha nahi tha, yah humari zimmedari hai ki hum badal dein … aur anewaali peediyon ke liye sahi parampara ko sikhlaein.”8

Abhi nirnay lo apne mashaal ko tel se bharne ke liye, ki tumhare shaktishaaly gawahi aur uddhaaran kai pichle, abhi ke, aur anewaale peediyon—ke jiwan mein rahega. Main gawahi deti hoon ki tumhare shudh jiwan sirf peediyon ko nahin bachchaegi, balki yah tumhare anant jiwan ko bhi bachaegi, ki yah hi ek raasta hai Swarg ke Pita ke paas waapis jaane ke liye aur abhi aur anant tak sachchi khushi ko paane ke liye. Ishu Masih ke naam se, amen.

Sandharb Dikhlaae

  Vivran

 1.  

  1. Gordon B. Hinckley, “Standing Strong and Immovable,” Worldwide Leadership Training Meeting, Jan. 10, 2004, 20; Gordon B. Hinckley, “Our Responsibility to Our Young Women,” Ensign, Sept. 1988 bhi dekhiye.

 2.  

  2. “The Family: A Proclamation to the World,” Ensign or Liahona, Nov. 2010, 129.

 3.  

  3. Russell M. Nelson, “Generations Linked in Love,” Ensign or Liahona, May 2010, 92.

 4.  

  4. Dekhiye Matthew 25:1–13.

 5.  

  5. Dekhiye “I Love to See the Temple,” Children’s Songbook, 95.

 6.  

  6. Thomas S. Monson, “Meeting Your Goliath,” New Era, June 2008, 7.

 7.  

  7. Lekhak ke saath niji bhentwaarta. 2013.

 8.  

  8. Robert D. Hales, “How Will Our Children Remember Us?” Ensign, Nov. 1993, 10.