Tumhare Pavitra Sthaanein

Ann M. Dibb dwara

Jawaan Mahilaaon ke Maha Adhyakshta mein Dusre Salaahkaar


 
Chahe [tumhare sthaanein] ilaake ke hisaab se ho ya samay ke chan ke hisaab se, woh tab bhi pavitra aur shakti dene ke laayak hai.

Ann M. Dibb dwara

Hamara 2013 Mutual vishay Doctrine and Covenants ke 87th bhaag mein milta hai. Yeh aadesh teen alag alag bhaagon mein paaya jaata hai; spashtta se yeh aadesh mahatvapurn hai. Yeh batlata hai kaise hum musibat ke samay mein suraksha, taaqat, aur shaanti paa sakte hai. Prerit aadesh hai “pavitra sthaanon pe khade raho, aur hatna nahin.”1

Is vishay par jab mainne socha, mujhe khud se puchna pada, “Kaun se ‘pavitra sthaanon’ ki Swarg ke Pita baate kar raha hai?” Pradhaan Ezra Taft Benson ne salaah diya, “Pavitra sthaanon mein hamare mandir, hamare chapel, hamare ghar, aur Zion ke stakes shaamil hai jo … ‘ek bachaao, aur ek suraksha ke liye hai.’”2 In ke atirikt, main vishwaas karta hoon ki hum kai aur pavitra sthaanon ko dhoondh sakte hai. Hum shaayad sabse sochenge yeh shabd sthaan ka matlab hoga ek aas-paas ka vaatavaran ya ek ilaaka. Haalaanki, ek sthaan “ek alag stithi, pad, ya manostithi ho sakta hai.”3 Iska matlab hai pavitra sthaanein samay ke kuch pal bhi ho sakte hai—woh pal jab Pavitra Aatma hamein gawahi deta hai, woh pal jab hum Swarg ke Pita ka prem ko mehsoos karte hai, ya woh pal jab hum apne prarthnaaon ke jawaab praapt karte hai. Is arth se aage, main vishwaas karta hoon kisi bhi samay jab tumhare paas himmat ho sachchaai ke liye ladna, khaaskar un stithiyon mein jab koi aur aysa karne ko tayyaar nahin hota, tab tum ek pavitra sthaan utpann karte ho.

Joseph Smith ke chote magar vishaal jiwan mein, woh sach mein “pavitra sthaanon mein [khade rahein]” aur hatein nahin. Ek jawaan yuvak hone ke kaaran, woh apne samaaj ke dhaarmik uthal-puthal ko lekar pareshaan the aur jaanna chahate the ki kaun sa girjaghar sachcha hai. Uske ghar ke paas ka jangal uske liye ek pavitra sthaan ban gaya jab woh pedon ke beech ghutno par hua aur apna pehla zubaani prarthna kaha. Uska prarthna ka jawaab mila tha, aur aaj Antim-din Sant in jangalon ko Sacred Grove (Pavitra Jangal) kehte hai.

Duniya bhar ki jawaan mahilaaen baahar pavitra sthaanon mein khadi hoti hai Jawaan Mahilaaon ke camp mein. Ek neta ne mere saath yeh kahani baanti ek jawaan mahila ke anubhav ke baare mein. Yeh ladki kam sakriye thi aur woh thodi shakki thi jangalon mein dhaarmik anubhav paane ke baare mein. Pehle din ke baad, usne neta se kaha, “Mujhe bahut maza aa raha hai, magar kripya kya hum Aatma ke baare mein woh sab bhaashan band kar sakte hai? Main yahan camp ke liye aayi hoon, khule hawa ka anand lene, apne saheliyon ke saath rehne, aur mauj manaane ke liye!” Haanlaanki, antim gawahi sabha par, usi ladki ne aankh mein aansu liye swikaar kiya, “Main ghar nahin jaana chahati. Kaise main jis Aatma ko abhi mehsoos kar rahi hoon, mere saath hamesha rakhungi?” Usne pavitra sthaan paa liya tha.

Ek aur pavitra sthaan Joseph Smith ke jiwan mein uska kamra tha. Yeh vishwaas karna kathin hoga kyunki, aap sab ki tarah, woh apne bhaaiyon ke saath rehta tha ek kamre mein. Woh uske liye ek pavitra sthaan ban jaata tha jab woh bahut vishwaas se, vinamrata se, aur zaroorat hone par prarthna karti waha par. Usne samjhaya, “Raatri ke liye khaat par jaane ke baad, mainne Sarvashaktimaan Parmeshwar se prarthna kiya mere sabhi paapon aur galtiyon ke chama ke liye.”4 Joseph ke Pavitra Jangal ke anubhav ke baad ke teen saal aasaan nahin the. 17-saal ke Joseph ka nirantar mazaak udaya, hasi udaya, aur sataya jaata. Magar us raat ko Joseph ke kamre mein, farishta Moroni dikhaai diya uske prarthna ke jawaab mein. Joseph ne gyaan aur sahanubhuti praapt kiya. Us raat ko, uska kamra ek pavitra sthaan ban gaya.

Yuva ke liye ek Mormon Message, mainne ek aur kamra dekha jo ek pavitra sthaan ban gaya tha. Video mein Ingrid Delgado dikhti hai, ek jawaan mahila El Salvador ki, jo mandir ke baare mein apna ehsaas batla rahi thi. Woh kehti hai, “Yeh jaanna achcha hai ki ek sthaan hai jahan hum duniya daari ki cheezon se dur ho sakte hai aur pavitra dharamvidhiyaan praapt kar sakte hai aur unhe madad kar sakte hai jo unhe is jiwan mein nahin praapt kar sakein.” Woh baate karti hai, aur video mein Ingrid ko apne dharamshaastra padhte dekha jaata hai, Mormon Vigyapanon, koteshan, Personal Progress ka kitaab, uske parivaar aur mandir ke chitra, aur haan, uske pasandida khelne waale jaanwaro se ghiri hui.5 Shaayad yeh ehsaas kiye bina, usne apna pavitra sthaan banaya hai duniya ke cheezon se door. Main jaanna chahati hoon ki Ingrid ne kitni baar dharamshaastra padha hai, Aatma ko mehsoos kiya, aur prarthna ke jawaab paaye apne pavitra sthaan mein.

Phir bhi ek aur kalpana na ki gayi pavitra sthaan Joseph Smith ke jiwan mein Liberty Jel tha. Elder Jeffrey R. Holland ne kaha, “Joseph ke jiwan mein isse adhik bhari samay nahin tha is crur, gaerkanooni, aur anuchit kaed ki tulna mein.” Elder Holland ne batlaya ki Liberty Jel ko ek “kaed-ka mandir” kaha jaata hai un pavitra anubhavon ke kaaran jo Bhavishyevakta Joseph Smith ko hue jabtak woh wahan the.6

Aap mein se kuch jawaan mahilaaen apna khud ka Liberty Jel anubhav kar rahi hai, ek jagah jahan tumhara apmaan kiya jaata ho, ek jagah jahan koi pyaar-daya nahin hai, ek jagah jahan tumhara mazaak udaya jaata, tang kiya jaata, ya shaaririk rup se nuksaan pahunchaya jaata. Aap jawaan mahilaaon ke liye main Elder Holland ke shabdon ko pradaan karta hoon: “Aapko pavitra, praktikaran praapt karne waale, aur gehri shiksha paane waale anubhavein hongi Prabhu ke saath tumhare jiwan ke sabse dardnaak anubhavon mein … , dard bhare anyaaye ko sehte hue, jab ki tum apne jiwan ka sabse bura virodh ka saamna kar rahe ho.”7 Anye shabdon mein, Bhavishyevakta Joseph Smith ki tarah, tumpavitra sthaanon ko bana sakte aur unmein khade ho sakte ho sabse kathin samay mein bhi.

Ek jawaan baalig, Kirsten, ne apna ek dukhad anubhav mujhe bataya. High skool uska Liberty Jel tha. Saobhaagye se, sangeet ka kamra use sahayta pahunchata. Usne kaha: “Jab main is kamre mein jaati, aysa lagta ki main ek surakshit sthaan mein aa gayi hoon. Yahan koi apmaanjanak ya nicha dikhane waale tippaniyan nahin thi, koi gaali nahin. Iske bajae, humne protsaahan aur pyaar ke shabd sune. Humne daya ka abhyaas kiya. Yeh ek khushaal jagah tha. Sangeet ke kamre mein bahutaais se Aatma maujood thi jab hum abhyaas karte aur sangeet bajate. Kamra aysa tha hamare prashikshak ke vajah se. Woh ek achcha Isaai aadmi tha. Piche mudkar dekhe to, paathshaala ek seekhne ki jagah thi. Mushkil tha, lekin mainne sikha hai stithi ke anukul badalna. Main hamesha abhaari rahungi mere sharan, mere pavitra sthaan, sangeet ke kamre ke liye.”8

Aaj raat, kya tum apne pavitra sthaanon par gaur kar rahe the? Mainne kai jawaan mahilaaon se kaha hai ki woh apne pavitra sthaanon ko mere saath baatein. Chahe woh ilaake ke hisaab se ho ya samay ke chan ke hisaab se, woh tab bhi pavitra aur shakti dene ke laayak hai. Yeh hai unke nao snehi jawaab:

 1. Pehla: “Main aspataal mein thi, apne abhi paeda hue bhaai ko liye hue.”
 2. Dusra: “Har baar main apni kulpati ka ashirvaad padhti hoon, main mehsoos karti hoon ki Swarg ke Pita mujhe jaante aur mujhse prem karte hai.”
 3. Teesra: “Jis din main 12 ki hui, ward ki jawaan mahilaaon ne mere darwaze ko kagaz ke dilon se saja diya.9 Mainne prem, apnapan, aur khushi mehsoos kiya!”
 4. Chautha: “Jab main apna dharamshaastra padh rahi thi ek din, ek waakye mere or ‘baahar nikla.’ Mainne apne prarthnaaon ke jawaab paa liye the.”
 5. Paanchwa: “Main ek parti mein gaya jahan log sharaab pi rahe the aur anye bekaaeda ki gatividhiyon mein bhaag le rahe the. Aatma ne mujhse kaha piche mudo aur ghar jaao. Mainne waisa hi kiya aur uske ‘samaajik parinaam’ the. Haalaanki, us samay se mujhe himmat mila yeh jaankar ki main susamachaar ko ji sakti hoon.”
 6. Chata: “Prabhubojh ke daoraan, main Praeshchit ke baare mein soch rahi thi. Mujhe yaad aaya ki mujhe kisi ko maaf karna hai jisse main krodhit hoon. Mera maaf karne ka chunaao ek achcha kaarye tha jisse Praeshchit mere daenik jiwan ka bhaag banega.”
 7. Saatwa: “Apni maa ke saath New Beginnings ke kaksha mein jaane ke baad, usne mere gaal par chumma diya aur mujhse kaha ki woh mujhse pyaar karti hai. Meri yaaddaash ke anusaar yeh pehli baar tha ki usne aysa kiya tha.”
 8. Aathwa: “Mere bishop ke ashwaasan se, mainne jaana ki dharamshaastra ke pradaan hue vaade sachche hai: ‘Bhale hi tumhare paap laal kyun na ho, use barf ki tarah safed kiya jaaega.’10 Mainne aasha mehsoos kiya aur jaan gayi main pashchataap ka apna lamba kriya shuru kar sakti thi.”
 9. Ant mein: “Ek shaam, mainne himmat baandha ki main susamachaar aur Mormon Dharamshaastra ke baare mein apne ehsaas ko apne sabse achche dost se bataaun. Baad mein, mera saobhaagye hua uski baptisma mein jaane ka. Ab hum girjaghar ek hi jagah jaate hai.”

Kya main apna ek pavitra sthaan ke baare mein aapko batlaau? Ek baar, may utsuk, ghabraai hui, aur bilkul akeli mehsoos kar rahi thi. Bina awaaz kiye, mainne prarthna kiya: “Swarg ke Pita, main nahin jaanti kaise karna hai. Kripya, kripya, meri madad karein!” Thodi der mein, koi aage aaya, apna haath mere kandhe par rakha, aur protsaahan bhare shabd kahe. Us samay, mainne shaanti mehsoos kiya. Mainne abhaar mehsoos kiya. Sabkuch badal gaya tha. Pradhaan Spencer W. Kimball ke shabd mujhe yaad aaye: “Parmeshwar zaroor hamein dekhta hai, aur hamari parwaah karta hai. Magar zyaadatar woh kisi aur ke zariye hamare zarooraton ko pura karta hai.”11 Mere liye, us samay, woh sthaan, pavitra ho gaya tha.

Priye jawaan mahilaaon, kai anye pavitra sthaanein hai jiski mujhe ichcha hai hum ek dusre se baant sakte hai. Jab tum aaj raat ghar lautoge, main kehta hoon ki tum apne jernal mein un sthaanon ke baare mein likhna jo tum pehchaan rahe ho aur yaad kar rahe ho. Mere liye saaf hai ki tum mein se kai mahilaaen pavitra sthaanon mein khade hai. Yeh sthaanein tumhe suraksha, taaqat, aur shaanti de rahi hai musibat ke samay mein. Tumhare gawahiyaan mazboot ho rahi hai kyunki tum sachchaai aur dhaarmikta ke liye khade hoti ho mahimamay tarikon se.

Haan, Girjaghar ke shaandaar yuva, mere hero hai. Main tumse prem karta hoon. Main Swarg ke Pita ka beshumaar prem ko tumhare liye mehsoos karta hoon, aur main apni gawahi deti hoon ki Ishu Masih ka susamachaar sachcha hai. Woh intazaar kar raha hai, tumhe sahara dene ke liye tayyaar hai jab tum “pavitra sthaanon … mein khade hoge, aur hiloge nahin.” Main Pradhaan Thomas S. Monson ko pyaar aur swikaar karti hoon, hamare sachche aur protsaahan dene waale bhavishyevakta. Mai yeh sab baatein Ishu Masih ke naam se kehti hoon, amen.

Sandharb Dikhlaae

  Vivran

 1.  

  1. Doctrine and Covenants 87:8; Doctrine and Covenants 45:32; 101:22bhi dekhiye.

 2.  

  2. Ezra Taft Benson, “Prepare Yourself for the Great Day of the Lord,” New Era, May 1982, 50; Doctrine and Covenants 115:6 bhi dekhiye.

 3.  

  3. Merriam-Webster Online, “place,” merriam-webster.com/dictionary/place.

 4.  

  4. Joseph Smith—History 1:29.

 5.  

  5. Dekhiye “Practice, Celebration, Dedication: Temple Blessings in El Salvador,” lds.org/youth/vid

 6.  

  6. Jeffrey R. Holland, “Lessons from Liberty Jail,” Ensign, Sept. 2009, 26, 28.

 7.  

  7. Jeffrey R. Holland, “Lessons from Liberty Jail,” 28.

 8.  

  8. Lekhak ke saath niji bhentvaarta.

 9.  

  9. Kabhi kabhi United States mein ise “heart attack” kehte hai.

 10.  

  10. Isaiah 1:18.

 11.  

  11. Spencer W. Kimball, “The Abundant Life,” Ensign, July 1978, 4;Tambuli, June 1979, 3.