Tumhara Ghar Tak ka Ashcharyejanak Safar

President Dieter F. Uchtdorf dwara

Pratham Adhyakshta mein dosre Salaahkaar


 
Jab tum apne pyare Pita ke nakshe ko khushi se istemaal karo jo usne tumhare safar ke liye taeyaar kiya hai, yah tumhe pavitra sthaanon tak pahunchaega aur tum apne anant sambhaavna tak pahunchoge.

Hum is shaam ko Pradhaan Thomas S.Monson ke saath hone ke liye abhaari hai, humare pyare bhavishyevakta. Pradhaan, hum humesha tumhare liye prarthna kartey hai.

Meri pyari bahanon, sangeet aur bole hue shadon ke liye dhanyewaad. Sab bhaashan bahot hi prerit karne waale the aur Easter ke liye uchit bhi, wah pavitra utsao jo hum is safta manatey hai.

Tum sab anmol jawaan bahanon aur tumhare maataaon aur tumhare ashchariye netaon ke saath yahan hone mein main anandit hota hai. Tumhare paas roshan aatma aur muskaane hai. Vaastav mein, Prabhu tumhe pehchaanta hai aur swarg se pyaar se dekhta hai.

Main Zwickau mein bada hua, pahale ke Purab Germany mein. Jab main 11 saal ka tha, mere pitaji raajniti mein virodhi dal mein the, aur mere maata-pita ne socha ki humare parivaar ke liye Pakshim Germany jana hi surakhchit chunao ho sakta tha. Yah faesla kiya gaya tha ki alag alag samay par safar karna surakshit hoga aur dosre raaston se Pakshim pahunchna, humare saare cheezon ko chod kar.

Jabki mere pita sabse khatre mein the, usne sabse jald Berlin ke raaste ke safar kiya. Mere bade bhaaiyon ne uttar se safar kiya, aur har ek ne pakchim tak ka apna khud ka raasta tae kiya. Meri bahan—jo aap mein se kisi ki umra ki thi us samay—Helga Fassmann ke saath thi, uski Jawaan Mahilaaon ki shikshak, aur kuch dosron ne relgaadi ko pakda jo Pakshim Germany se guzarta tha. Unhonne ek darwaaze ko kholnewaale ko paesa diya unke liye darwaaze ko kholne ke liye, aur jab relgaadi Pakshim German sima se baahar nikal gayi, weh chalti hui relgaai se azaadi ke liye kud pade. Kis tarah mainne apni choti bahan ki prashansa kiya uske himmat ke liye.

Main sabse chota bachcha tha, aur meri maa ne faesla kiya ki woh aur main ek pahaadi ilaake se chalte hue jaaenge jo do deshon ko alag karta tha. Mujhe yaad hai ki usne barah baje ka bhojan bhara tha jab ki hum saer par ya pahaad par picnic ke liye ja rahe the.

Hum relgaadi se waha tak gaye jaha tak hum ja saktey the aur phir baad mein ghanton tak chale, Pakshim German ki sima ke nazdeeki tak pahuchte hue. Sima par kadi nigraani thi, magar humare paas naksha thi aur pata tha ki kis samay aur sthaan se guzarna surakhchit ho sakta tha. Main apni maa ki chinta ko mehsoos kar sakta tha. Usne us sthaan ko bahut dhyaan se dekha ki koi unhe picha to nahi kar raha tha. Ek kadam ke baad, uski paeron aur ghutnein kamzoor ho rahi thi. Mainne uski madad kiya uske wazandar beg jo bhojan ke samaanon, khaas dastawez, aur parivaar ke tasveero se bhara tha ko dhone mein ek aakhri, unche pahad tak. Sach mein, usne socha, humne sima ko ab paar kar diya hoga. Jab usne surakshit mehsoos kiya tab, hum baeth gaye aur apne picnic ke bhojan ko kiya. Pahali baar us din, Main jaanta hoon, usne chain ki saas li thi.

Usi samay humne sima ke chin ko dekha tha. Wah ab bhi hum se dur tha! Hum sima ki galat or picnic mana rahe the. Hum abhi bhi Purab Germany mein the!

Kisi bhi samay sima pehredaar aa saktey the!

Meri maa ne jaldbaazi mein humare dopahar ki bhojan ko bhara, aur hum turant hi pahaad ke upar chadhe jitna jald ho sakta tha. Is baar hum ruke nahi jab tak ki hum sima ke uspaar nahi chale gaye the.

Is prakaar humare parivaaron ke sadasyon ne chahe alag alag raaston ko chuna tha aur bahot hi taklifon ko raastey bhar mehsoos kiya tha, anth mein hum sab surakhshit pahunche. Ant mein hum ek parivaar ki tarah ikattha hue. Kitna mahimamay din tha woh!

Safar ki Kahaania

Jo mainne tumhe abhi batlaya hai wah ek anubhao hai jo mere liye ek mahaan safar hai. Ab main waapis apne jiwan ke us pal ko yaad karta hoon aur us tarah ke kuch “safar” ko yaad kar sakta hoon jo mainne kiye hai. Un sabhi mein pahaadon ya raajnitik simaaon ko paar karna nahin shaamil tha; kuch mein zyaada musibaton se baahar nikalna tha ya dharmikta mein badhna. Magar, weh sab safar the. Main vishwaas karta hoon ki har ek jiwan “safar ki kahania” se bhari hui hai.

Main jaanta hoon ki sabhi sanskritik parampara safar ke kahania se bharpur hai. Uddhaaran swarup, tum Dorothy aur uske kutte Toto, ke safar ko jaantey hoge, The Wizard of Ozke. Dorothy aur Toto ek tufaan mein beh jaatey hai aur Oz ke ilaake par chale jaate hai. Waha, Dorothy us vishesh peele-ita ke raastey ko paati hai jo safar ke maarg ko batlata hai jo use ghar le jata hai.

Phir yaha par Charles Dickens ki Ebenezer Scrooge hai, jiska safar use sthaan se sthaan par nahi le gaya balki samay se samay tak. Yah uske hriday ke andar ka safar hai, jisne uski madad kiya hai samjhne mein ki kyun wah us tarah bana aur yah dekhne mein ki use kya hoga agar woh swaarthipan aur abhari nahi hone ke raastey par chalta raha.1

Chinese vidya ki ek mahaan uttam kahani Journey to the West hai.16th sadi mein likhi hui, yah sundarta se khatron ki kahani ko batlata hai aur ek sadhu ki yatra jo, chaar milansaar swabhaao ke logon ke madad se hua tha, dhaarmik gyaan paane ke safar mein.

Aur haa yahan par Bilbo Baggins hai, chota sa, vinamrata bhara hobbit jo ghar par rah kar aur apne soup ko khana pasand karta tha. Magar apne darwaaze par ek khatkhataahat ke baad, wah mahaan anjaan niyukti par chal padhata hai aur duniya mein dhoondhta hai, baone aadmiyon ke dal ke saath, khatarnaak magar mahatvapurn mission ko pura karne ke liye.2

Ek Saarwajanik Kahani

Kya hum is safar ke kahani ko pasand nahin kartey hai kyunki hum apne aap ko musaafir ki tarah dekhte hai? Unke safalta aur asafalta hamein madad kar saktey hai hamare khud ke jiwan ke raastey ko dhoondhne mein. Wah video jo humne kuch hi pal pahale dekha tha wah bhi ek sundar safar ke kahani ko batlata hai. Shaayad yeh kahaniyaan hamein ek safar ka bhi yaad dilaaega jo hum sab jaantey hai—ek safar ka kahani jismein hum sab ek zaroori bhumika nibhaate hai.

Yeh kahani bahot samay pahale shuru hui, duniya ke rachna se bahot pahale, suraj ki garmi thandi sthaan par padne se bahot pahale, bade aur chote jeevjantu se humare dharti ko bharne se pahale. Is kahani ke shurwaat se pahale, tum dur, sundar sthaan par rahatey the.

Hum maranshil jeev se purva ke kai baatein nahin jaante, magar hum kuch cheezon ko jaantey hai. Humare Swarg ke Pita ne hume praktikaran diya hai Apne pehchaan ke baare mein, hum kaun hai, aur hum kya ban saktey hai.

Beete samay ke us pahali avastha mein, tumhe woh gyaan tha ki Parmeshwar hai kyunki tumne Use dekha aur suna tha. Tum Ishu Masih ko jaantey the, jo Parmeshwar ka Memna banne waala tha. Tumhe Us par vishwaas tha. Aur tum jaantey the ki tumhare kismet maranshil jeev se purva ke ghar ki suraksha mein rehna nahi tha. Jitna hi tum us anant maahol ko pyaar karte the, tum jaantey the aur chahatey the ki tum safar par jaao. Tumhe apne Pita se dur jaana hoga, bhulne ki parde se guzarna padega, maranshil sharir praapt karna padega, aur sikhna aur anubhao karna padega un cheezon ko jo tumhe aur bhi ziyaada Swarg ke Pita ki tarah banne mein madad karega aur Uske paas waapas jaane mein.

Us pavitra sthaan par, unke ird-gird jinhe tum jaantey aur pyaar kartey the, mahaan sawaal jo tumhare paas ho aur soch saktey ho hona chahiye ki “Kya main Swarg ke Pita ke paas surakshit taur se pahunch sakunga?”

Yaha par bahot kuch ho sakta hai jo tum na kar sako. Maranshil jiwan kabhi kabhi mushkil ho sakta hai, anjaan anubhavon se bhare hue: bimaariyon, dil ka tutna, durghatnaaye, jhagde.

Bina tumhare pahale jiwan ke yaad ke—bina yaad kiye ki tum kabhi Swarg ke Pita ke saath rahatey the—kya tum Uski awaaz ko abhi bhi maranshil jeev ke saare shor aur dosri or ke rukawaton mein pehchaan sakoge?

Aage ka safar bahot lamba aur anischit dikhta hai—khatra se bhara hua.

Yah saral nahi hoga, magar tum jaantey the har koshish ke laayak tha.

To, yaha tumhe apne anant safar ke shuruwaat mein, avarnaniye halchal aur asha se dekhtey hue—aur, main kuch chinta aur dar ke saath kalpana karta hoon.

Ant mein, tum jaantey ho ki Parmeshwar nyaye karega—ki Uski achchaai ki jeet hogi. Tumne mahaan swarg ke baethakon mein bhaag liya tha aur tum jaantey ho ki tumhare Uddhaarkarta tumhare liye paap se saaf hone ke liye raasta banaega aur shaaririk maut se bachaega. Tumhare paas vishwaas hai jo, ant mein, tum apni khushi aur prastut awaaz se swargiye geet ko Uske pavitra naam ko chilla kar prasansha karoge.

Aur isliye, tumne gehri saans li …

Aur ek bada kadam aage…

Aur yaha tum ho!

Tumhare paas hai, tum mein se har ek ke paas, apne ashcharyejanak safar ko tae kar chuke ho waapas apne swargiye ghar ke liye!

Tumhara Naksha

Ab jab tum dharti par ho, yah hoshiyari hogi ki apne aap se pucho ki kis tarah tumhara safar beet raha hai. Kya tum sahi raastey par ho? Kya tum woh ban rahe ho jo tumhe banne ko chuna gaya tha aur jo tum banna chahtey the? Kya tum woh chunao kar rahe ho jo tumhe Swarg ke Pita ke paas waapas le ja sakta hai?

Usne tumhe sirf is safar mein akele bina matlab ke chalne ko nahi bheja hai. Wah chahata hai ki tum Uske paas waapas ghar jaao. Unhone tumhe pyare maata-pitaen aur vishwaasi Girjaghar ke netaon ko diya hai, ek naksha ke saath jo dharti ko dikhlata aur khatre ka pata lagata hai; naksha dikhlata hai ki kaha par shaanti aur khushi ko pa saktey hai aur tumhe waapas ghar aane mein madad karega.

Ab, tum kaha is nakshe ko paa saktey ho?

 1. Pavitra dharamshaastron mein.
 2. Bhavishyevaktaon aur devduton ke shabdon mein.
 3. Aur Pavitra Aatma se vyaktigat praktikaran dwara.

Yah naksha Ishu Masih ka susamachaar hai, woh achcha samachaar, aur Masih ke chele ke liye khushaal raasta hai. Yah vaada aur uddhaaran hai hamare liye hamare Madadgaar aur Shikshak se, jo raasta ko jaanta hai kyunki Wah hiraasta hai.3

Vaastav mein, sirf ek naksha ko rakhne se kuch acha nahi hota jab tak ki tum uska adhyan na karo-jabtak ki tum apne jiwan mein uska istemaal nahi kartey. Main tumhe amantrit karta hoon ki Parmeshwar ke shabdon ka istemaal karna aur sikhne ko hi mukhye sthaan dena chahiye. Pavitra Aatma ke liye apne hriday ko kholo taaki Wah tumhe apne pure jiwan ke safar mein maargdarshan de.

Tumhara naksha Swarg ke Pita aur Uske Putra Ishu Masih se protsaahan aur sikhlane waale sandeshon se bhare pade hai. Aaj main tumhare saath un mein se teen sandeshon ko baatunga jo tumhe safalta se ghar ki safar tak madad karega.

Pehla sandesh: “Hume darna nahi chahiye, ki Prabhu hamare saath hai, aur hamare saath rahega.”4

Tum is safar mein akele nahi ho. Tumhare Swarg ke Pita tumhe jaantey hai. Us samay bhi jab koi bhi tumhe nahi sunta, Woh tumhe sunta hai. Jab tum sachchaai mein khushi manate ho, Woh tumhare saath khush hota hai. Jab tum musibat mein hote ho, Woh tumhare saath dukhi hota hai.

Swarg ke Pita ka dilchaspi tum mein, dhani ya sundar ya swasth ya hoshiyaar hone par nirbhar nahi hota hai. Wah tumhe duniya ki tarah nahi dekhta hai; Wah yah dekhta hai jo tum sahi mein ho. Wah tumhare hriday ko dekhta hai.5 Aur Wah tumhe pyaar karta hai6 kyunki tum Uske bachche ho.

Pyari bahanon, Use gambheerta se dhoondho, aur tum Use paoge.7

Main tumse vaada karta hoon ki, tum akele nahi ho.

Abhi, ek shan nikaalo aur apne ird-gird ke logon ko dekho. Kuch tumhare netaon, mitron, ya parivaaron ke sadasye ho saktey hai. Dosron ko tumne kabhi bhi nahi dekha hoga. Phir bhi, tum apne ird-gird jinhe dekhtey ho—is sabha mein ya dosre sthaan par, aaj ya kisi bhi dosre samay—maranshil duniya se purva himmati tha. Usi tarah ka vinamrata aur saadhaaran-dikhnewaala aadmi tumhare paas baetha hua ho sakta hai jisse tumne aatmaon ke chetra mein ek mahaan bhaag ke taur par pyaar kiya aur izzat diya hai. Tum apne liye khud hi sahi uddharan rahe honge!

Ek cheeze jiska tumhe yakeen hai: sabhi insaan jise tum dekhtey ho—chahe kisi bhi jaati, vishwaas, raajnitik vishwaas, sharir ka banawat, ya kaisa dikhta ho—parivaar hai. Woh jawaan mahila jise tum dekhtey ho uske paas bhi wahi Swarg ka Pita hai tumhari tarah, aur usne bhi tumhari tarah Uska pyaar bhare sangat ko choda hai, is dharti par aane ke liye aur jeeta hai ki ek din tum Uske paas waapis jaaoge.

Phir bhi, wah shaayad akeli mehsoos kare, usi tarah jaese tum kabhi kabhi kartey ho. Wah shaayad apne safar ke mahatav ko bhi bhool jaye. Kripa use yaad dilaae apne shabdon aur apne kaarye se ki woh akeli nahi hai. Hum yaha ek dosre ke madad ke liye hai.

Jiwan mein mushkilein ho sakti hai, aur weh hridayon ko us had tak kathor bana saktein hai jaha tak kuch log pahunch nahi paatey hai. Kuch ko gussa aa sakta hai. Dosre mazaak uda saktey hai aur has saktey hai unpar jo pyare Parmeshwar mein vishwaas kartey hai. Magar dhyaan rahe: chahe unhe yaad naho, unhonne bhi waapas Swarg ke Pita ke paas jaane ke liye haami bhara tha.

Yah tumhari zimmedari nahi hai ki kisi ko badlo. Yah Pavitra Aatma ka kaarye hai. Tumhara kaarye hai ki apne siddhaanton ko baato aur darna mat. Sabhi ke dost bano, magar apne star ko kabhi kam mat karo. Apne siddhaanton aur vishwaas par atal raho. Sidhe khade raho, kyunki tum Parmeshwar ke putri ho, aur Wah tumhare saath khada hai!

Dosri sandesh: “Jaesa maine tumse prem rakha, waesa hi tum bhi ek dosre se prem rakho.”8

Kya tum, ne kabhi socha hai ki kis bhaasha men hum baatein kartein the jab hum Parmeshwar ke saath the? Mujhe yah lagta hai ki German mein tha, magar mujhe pata hai ki kisi ko bhi sahi taur se pata nahi hai. Magar mujhe pata hai ki hamare maranshil jeev mein humne sidhe, hamare aatma ke Pita se, ek saarwajanik bhaasha—ek jiske paas shakti hai bhauk, sharirik, aur aatmik rup se jhelne ki.

Yah bhasha Ishu Masih ka sachcha pyaar hai.

Yah duniya ka sabse shaktishaaly bhasha hai.

Masih ka pyaar banaaoti nahi hai. Yah us tarah ka pyaar nahi jo sirf badhaai-patra par likhi ho. Yah us tarah ka pyaar nahi jo jaanemaane sangeet aur picharon mein dikhlaya jaata hai.

Yah pyaar charitra mein sahi badlaao laati hai. Yah nafrat ko badalta aur jalan kam karta hai. Yah krodh ko theek karta aur kadwe ehsaas ko hataata hai. Yah chamatkaar kar sakta hai.

Humne apna “pahela paath”9 is pyaar ke bhaasha mein Parmeshwar ke saamne aaatma ki tarah paya tha, aur yaha dharti par humare paas aosarein hai ise karne ka aur nipunn banne ka. Tum jaan saktey ho ki kya tum is pyaar ke bhaasha ko seekh rahe ho apne soch aur kaarye ki badhanti ko dekh kar.

Jab tumhare mukhye soch us par hoga ki kis tarah wah tumhe laabh pahunchaega, tumhare prerna swaarthi aur kam ho saktey hai. Yah wah bhaasha nahi hai jo tum sikhna chahatey ho.

Magar jab tumhare mukhye soch aur kaarye Parmeshwar aur dosron ki sewa par gaur karti hai—jab tum sach mein apne ird-gird ke logon ko aashirwaad dena aur upar uthana chahoge—phir Masih ka sacha prem ki Shakti tumhare hriday aur jiwan mein kaarye kar sakti hai. Yeh wah bhaasha hai jo tum sikhna chahatey ho.

Jab tum is bhaasha ko sikh jaao aur dosron se waartalaabh mein istemaal karo, weh tum mein kuch dekhenge jo unke soye hue ehsaas ko jaga dega waapas swarg ke pita ke ghar mein jaane ke liye sahi raastey ko dhoondhtey hue. Kyunki, pyaar ki bhaasha unke sahi paedaeshi bhaasha bhi hai.

Yah gambheer aur ant tak ka prabhaao ek bhaasha hai jo sahi aatma tak pahunch jaati hai. Yah ek samajhne ki bhaasha, ek sewa ki bhaasha, ek upar uthne aur khushiyon aur daya dene ki bhaasha hai.

Masih ke pyaar ka sarwaajanik bhaasha ko seekho.

Aur teesra sandesh: “Hume prasann rehna chahiye.”10

Kya hum, kabhi kabhi besabra nahin ho jaate hai ki hum apne safar mein kaha ja rahein hai? Agar tum 12 saal ke ho, tum yah asha karoge ki tum 14 ke hote. 14 ke umra mein, tum asha kartey ki tum 18 ke hote. Aur 18 ke umra mein, shaayad tum yah asha kartey ki tum 12 ke phir ho jaatey aur sabhi kuch dobara shuru kartey.

Tumhare paas hamesha cheezein hai shikaayat ke liye—cheezein jo tum chaaho ki tumhari tarah ho. Tum apne dinon ko udaas, akele, nasamjhi, ya unchahi ki tarah bita saktey ho. Magar yah wah safar nahi hai jiska tumne ichcha kiya tha, aur yah wah safar nahi hai jismein hume Swarg ke Pita ne bhaag lene bheja tha. Yaad rakho, tum sahi mein Swarg ke Pita ke putri ho!

Yah jaantey hue, main tumhe amantrit karta hoon ki tum sahi aur khushiyali se chalo. Ha, raastey mein gaddhe aur badlaao hai aur kuch khatrein bhi. Magar us par dhyaan mat do. Us khushiyaali ko dekho jo Swarg ke Pita ne hamare liye taeyaar kiya hai hamare sahi safar ke kadam par. Khushiyaali hi ant hai, magar yah maarg bhi hai. “Is duniya mein shaanti, aur duniya mein anant jiwan aane ko hai yah hi Wah vaada karta hai.”11Yah hi hai ki kyun Wah hume aagya deta hai ki “prasann raho.”

Jab tum apne pyare Pita ke nakshe ko khushi se istemaal karo jo usne tumhare safar ke liye taeyaar kiya hai, yah tumhe pavitra sthaanon tak pahunchaega aur tum apne anant sambhaavna tak pahunchoge. Tum Parmeshwar ki putri ki tarah bade hoge jo tumne banne ko asha kiya tha.

Priye bahanon, Girjaghar ki priye jawaan mahilaon, pyari jawaan mitron, Prabhu ki Devdut ki tarah may tumhe aashirwaad deta hoon ki tum apne is safar mein waapas ghar lautne mein raasta dhoondh sakoge aur tum apne saath safar karne waalon ko prerit karoge. Yah bhi mera vaada aur prarthna hai ki agar tum vaada ko achchaai se aadar karoge aur jiwan bitaaoge, siddhaanton, aur Ishu Masih ke susamachaar ke mul ko jaanoge, tumhare safar ke ant mein Swarg ke Pita waha honge. Wah tumhe thaamega, aur tum ek baar phir jaanoge ki tum ghar par ek baar phir surakshit dhang se pahunch gaye. Ishu Masih ke naam se, amen.

Sandharb Dikhlaae

  Vivran

 1.  

  1. Dekhiye Charles Dickens, A Christmas Carol.

 2.  

  2. Dekhiye J. R. R. Tolkien, The Hobbit.

 3.  

  3. Dekhiye John 14:6.

 4.  

  4. Doctrine and Covenants 68:6; Isaiah 41:10; John 14:18 bhi dekhiye.

 5.  

  5. Dekhiye 1 Samuel 16:7.

 6.  

  6. Dekhiye 1 Peter 5:6–7.

 7.  

  7. Dekhiye Jeremiah 29:13.

 8.  

  8. John 15:12; John 13:34; Moroni 7:45–48 bhi dekhiye.

 9.  

  9. Doctrine and Covenants 138:56.

 10.  

  10. Doctrine and Covenants 78:18; John 16:33; 3 Nephi 1:13 bhi dekhiye.

 11.  

  11. Doctrine and Covenants 59:23.