Nte Ekpesede


Nkpo-utom Etop eke LDS (Ndise Video)

Nso nkpo-utom ke eyom man ese ndise video ye Mkpo-utom Etop eke LDS?

Mbufo enyene ndinyene kiet kotu mme Internet browsers ye Flash versions emi ndidu ke computer mbufo.

Kpeme: Edieke flash fo esisopde ndokokoho, mbok suan nkpo-usop hardware oro. Ndinam oro eyetre edikokoho oro ndien ayak ndifiak mbre ndise video oro ndika iso. Mbok se mme item ke usung nte edinamde emi.

Windows PC

Mac

Browser

 • Chrome
 • Firefox 3.0.1mme akande oro
 • Internet Explorer 6 SP1
 • Internet Explorer 7
 • Internet Explorer 8
 • Safari 3.2.2 mme akande oro
 • Safari 4 mme akande oro
 • Chrome
 • Firefox 3.0.1 mme akande oro
 • Safari 3.2.1 mme akande oro
 • Safari 4 mme akande oro

Flash

 • Flash Player 10
 • Mkpo-mbre eke Flash 10

Kpeme: Odu mme mfine emi edide ndaha Flash eke 10.1.85.3. Mbok upgrade kesim ndaha flash idahaemi edieke mbufo enyenede mme mfina nte esede ndise video ye Mkpo-utom Etop eke LDS.

Nnyin nko imekut mfina kiet ye Ios 4.3x. Ke ama ekefik okop ndibre okure, mbok bet ke ata esesit ini nte enye ebengede –idem ndien enye eyebre. Ini emi enye ebengede-idem, mbok kufik okop edibre emi odude ke ufot oro aba mme enye emi ediwutde idiongo ke itung oro. Emi eyesop otibe ye 4.3x.


Ubak ini nsidi ntak emi ndise video esikekde mme editre ke ini efiakde ebre?

Ndise video ekeme ndikek mme editre ke ini efiakde ebre edieke uyiri eke Internet fo imitimke isop mme computer fo enyene processor mme ekpri RAM (ibuot uti nkpo) eke misisopke usop. Ukem nte uyir eke broadband, ediwak nkpo-nduoho ke usung ofim Internet ekeme ndifiak nti mbre kini-kini.

Didie ke ami ndibuana nyiri man nse ndise video eke ami nyomde?

Mek ndida Edibuana Ndise Video mme Tiene Yiri ke mme oruk okop rollover ekedude ke mkpo-utom mbre. Afo emekeme ndiwet uyiri oro ndien adian enye ke etop eke e-mail mme web page.

Nso ke “Get Code” esinam?

Ndimek Get Code anwam fi man ewet HTML embed code ono mkpo-utom mbre onyung adian enye esin ke web page fo. Afo emekeme ndida usung emi man anam Mkpo-utom Etop eke LDS edi kiet ke web page fo.

Mkpo-utom Etop eke LDS owut ikpan emi etingde ete ke imo imoyom edemere Mkpo-mbre eke Flash. Didie ke ami ndidemere?

Mkpo-utom eyewut etop eke etiede ntem:

Afo emekeme ndifik ke idem etop oro man obo oruk Flash Player eke ata idahaemi oto Adope.

Mkpo-utom Etop eke LDS iditimke iwut eti mme ndiwut ndise video eke mifonke. Didie ke ami ndikeme nditum emi?

Ekeme ndidi web browser fo owut cached (mme akani) etop. Man osoho browser cache fo onyung okut page eke ata idahaemi eke afo odude, fik CTRL + F5 nno Windows mme COMMAND + SHIFT + R nno Mac.

Windows Media Player (Ndise Video ye Uyo Kpot)

LDS.org ada Mkpo-utom Etop eke Windows otode Microsoft man ono udim ndise video ye uyo. Man ese mme ndikop udim ndise video ye uyo, afo enyene ndisin Mkpo-utom Etop eke Windows ke computer fo edieke afo munyenekeor kanga.

Man ese mme afo emenyene Mkpo-utom Etop eke Windows ke computer fo mme unyeneke, fik Domo Mkpo-utom Etop eke Windows se. Edieke ekpri windowowutde iso ndien afo mokop uyo, oworo ke afo emenyene mkpo-utom oro. Edieke browser fo owutde ete ke afo unyeneke plug-in mme helper application, ndien afo emekeme ndibo Mkpo-utom Etop eke Windows ke mfon