Yuav Ua Li Cas Saib Tau


LDS Media Player (Vidi-aus)

Koj lub computer yuav tsum muaj li cas kom thiaj siv tau qhov LDS Media Player saib tej zaj vidi-aus?

Koj yuav tsum muaj ib qho Internet browser ntawm cov nram qab no thiab tej qhov Flash nruab rau hauv koj lub computer.

Ceeb toom: Yog tias koj qhov flash pheej tuag, muab qhov uas ua rau koj qhov flash khiav ceev zog (flash hardware acceleration) tua. Ua li no yuav ua rau koj qhov flash tsis tuag ntxiv thiab cia zaj vidi-aus rov qab mus dua ntxiv. Thov saib cov lus qhia kev kom saib yuav ua li cas.

 

Windows PC

Mac

Browser

 • Chrome
 • Firefox 3.0.1 los sis siab dua
 • Internet Explorer 6 SP1
 • Internet Explorer 7
 • Internet Explorer 8
 • Safari 3.2.2 los sis siab dua
 • Safari 4 los sis siab dua
 • Chrome
 • Firefox 3.0.1 los sis siab dua
 • Safari 3.2.1 los sis siab dua
 • Safari 4 los sis siab dua

 

 

Flash

 • Flash Player 10
 • Flash Player 10

Ceeb toom: Peb twb paub lawm hais tias muaj teeb meem nrog rau qhov Flash thib 10.1.85.3. Thov hloov (upgrade) rau qhov Flash uas nyuam qhuav ua tawm tshiab tsis ntev tas los no yog tias koj muaj teeb meem dab tsi thaum nej saib tej zaj vidi-aus siv lub tshuab LDS Media Player.

Peb kuj pom tias muaj teeb meem nrog rau iOS 4.3x. Tom qab uas koj nias lub khawm kom qhib zaj vidi-aus, thov tos ob peb vib na this kom nws qhib tau ces nws mam li khiav nws. Thaum zaj vidi-aus tseem tab tom qhib, tsis txhob nias lub khawm dua thiab tsis txhob nias lub khawm uas tshwm rau ntawm ces kaum. Qhov teeb meem no tsuas muaj hauv 4.3x.


Yog vim li cas zaj vidi-aus daig los yog nres ib pliag thaum qhib mus qee zaum?

Tej zaum zaj vidi-aus yuav daig los yog nres ib pliag yog tias koj qhov kev txuas rau Internet tsis ceev txaus los yog tias koj lub computer lub tshuab khiav qeeb heev los yog tsis muaj RAM (cim xeeb). Txawm tias yus txuas rau qhov Internet siv broadband, los tej kev mus mus los los rau ntawm Internet yeej daig los yog nres ib pliag qee zaum.

Kuv yuav ua li cas muab ib qho link rau ib zaj vidi-aus faib tawm?

Siv qhov Faib Vidi-aus los sis qhov Txais Qhov Link los ntawm cov khawm ntawm lub player uas yus txav mus los sab saud tau. Koj theej tau qhov link thiab muab tso rau hauv ib tsab email los sis ib daim web page.

Qhov "Txais Qhov Code" ua dab tsi?

Qhov Txais Qhov Code cia koj theej ib tug code HTML uas yus cog tau rau ib qho player thiab muab tus code ntawd tso rau hauv koj qhov web page. Tej zaum koj siv tau qhov no kom thiaj muab LDS Media Player nruab rau hauv koj qhov web page.

Lub tshuab LDS Media Player tab tom tso ib co lus ceeb toom tawm uas hais tias kuv yuav tsum hloov (upgrade) kuv qhov Flash Player. Kuv yuav ua li cas hloov (upgrade)?

Lub tshuab media player yuav tso ib co lus uas zoo li nram qab no tawm:

Koj nias tau cov lus xov xwm ntawd kom thiaj txais tau qhov Flash Player los ntawm Adobe uas nyuam qhuav ua tawm tshiab tsis ntev tas los no.

Lub tshuab LDS Media Player tsis nthuav rau neeg saib zoo los yog nws tso zaj vidi-aus tsis yog rau neeg saib. Kuv yuav ua li cas kho tau?

Tej zaum koj qhov web browser tab tom tso tej xov xwm uas tau muab cia lawm (cached los sis qub). Kom lwv koj lub browser qhov cache thiab saib qhov web page ua qhov tshiab, nias CTRL + F5 rau Windows los sis COMMAND + SHIFT + R rau Mac.

Windows Media Player (Vidi-aus los sis Suab Xwb)

LDS.org siv lub tshuab Windows Media Player los ntawm Microsoft kom tso vidi-aus saib los yog tso suab hnov. Kom saib vidi-aus los yog mloog suab, koj yuav tsum muaj lub tshuab Windows Media Player nruab rau hauv koj lub computer yog tias koj tsis tau nruab rau hauv lawm.

Kom xyuas saib koj puas muaj Windows Media Player rau hauv koj lub computer, cia li nias Windows Media Player qhov kev sim. Yog tias muaj ib lub me nyuam qhov rais qhib thiab koj hnov tau suab nrov, koj twb muaj lub tshuab player lawm. Yog tias koj lub browser qhia tias koj tsis muaj qhov plug-in los yog qhov application pab uas yuav tsum muaj, ces koj download Windows Media Player pub dawb los tau.