Lolenge nini Kotala


Lecteur Media BMN (Video)

Nini ezali masengisi ya masini mpo na kotala makambo ya video na Lecteur Media BMN?

Osengeli kozwa moko ya banavigateurs oyo ya Internet mpe lolenge na yango ya Flash ya kotia kati na ordinateur na yo.

Yeba malamu: Soki flash na yo ezali mabe, tosengi olongola flash ya kotambwisa mbangu. Eye ekotelemisa mbeba mpe ekopesa bozongisi nsima ya video nzela ya kokoba. Tosengi tala malakisi na lolenge ya kosalela oyo.

 

Windows PC

Mac

Navigateur

 • Chrome
 • Firefox 3.0.1 to likolo koleka
 • Internet Explorer 6 SP1
 • Internet Explorer 7
 • Internet Explorer 8
 • Safari 3.2.2 to likolo koleka
 • Safari 4 to likolo koleka
 • Chrome
 • Firefox 3.0.1 to likolo koleka
 • Safari 3.2.1 to likolo koleka
 • Safari 4 to likolo koleka

 

 

Flash

 • Lecteur Flash 10
 • Lecteur Flash 10

Yeba malamu: Ezali na kpokoso eyebani na Flash ya lolenge 10.1.85.3. Tosengi okomisa yango na lolenge ya nsuka mpenza ya Flash soki okutani na kpokoso na kotalaka makambo kati na video na Lecteur Media BMN.

Tomonaki lisusu kpokoso na iOs 4.3x. Nsima ya kofina buto ya kobeta, tosengi ozela mwa baseconde moke ntango ezali kotonda nsima ekoki kobeta. Ntango ezali Kotonda, kofina lisusu te buto ya kobeta ya katikati to moko oyo ekolakisama na nsuka. Oyo nde esalemi na 4.3x.


Mpo na nini video ezali ntango mosusu na likukuma to kotelama ntango ya bozongi nsima?

Video ekoki kozala na likukuma to kotelema na ntango ya bozongi nsima soki Interneti na yo etamboli mbangu ya kokoka te to soki ordinateur na yo ezali na processeur ya malembe to RAM ya moke (memoire). Kutu na Interneti ya malamu, bokangami to nzela na Interneti ekoki kobenga likukuma ya botangi to kozongela zongela.

Boniboni nakoki kokabola nzela ya kokotela mpo na video moko songolo?

Salela Video ekabolami to Zwa nzela ya kokotela na buto ya menu ya kotalela na lecteur. Okoki kokopie nzela ya kokotela mpe kokanga yango na nsango ya email to na lokasa ya Interneti.

Nini "Zwa Code" esalaka?

Kopona Zwa Code epesi yo nzela ya kosala kopi koma lisusu limelo ekomama ya HTML mpo na lecteur mpe kokanga yango na lokasa ya Interneti na yo. Okoki kosalela boponi oyo mpo na kosala Lecteur Media BMN ekoma eteni ya lokasa ya Interneti na yo.

Lecteur Media BMN ezali kolakisa likebisi oyo elobi nasengeli komatisa Lecteur ya Flash. Boniboni komatisa?

Lecteur media ekolakisa nsango oyo ezali lokola oyo:

Okoki kofina na mokanda mpo na kozwa lolenge ya nsuka mpenza ya Lecteur Flash Adobe.

Lecteur Media BMN elakisi malamu te to ezali kolakisaka video esengeli te. Boni nakoki kobongisa yango?

Navigateur ya Interneti na yo ekoki kolakisa nsango ebombama (to ya kala). Mpo na kosukola navigateur na yo bomba mpe tala lolenge ya nsuka mpenza ya lokasa ozali, na yango fina CTRL + F5 mpo na Windows to COMMAND + SHIFT + R mpo na Mac.

Lecteur Media Windows (Video to Audio Kaka)

LDS.org esalelaka Lecteur Media Windows uta na Microsoft mpo na kopesa makambo na video to audio. Mpo na tala to koyoka makambo na video to audio, okoki kolinga kozwa Lecteur Media Windows ya kotiama na masini na yo soki ozali na yango te.

Mpo na komeka soki to te ozali na Lecteur Media Windows na ordinateur na yo, fina meka Lecteur Media Windows. Soki mwa lininisa moko ebimi mpe oyoki audio, osili kozwa lecteur. Soki navigateur na yo elakisi ete ozwi te bobakisi esengeli to libongisi ya kosunga, nde okoki kobenda na Lecteur Media Windows ya ofele.