Founga ki Hono Mamataʻí


LDS Media Player (Vitiō)

Ko e hā ʻa e ngaahi fie maʻu ʻa e polokalamá kae mamataʻi e foʻi vitioó ʻaki LDS Media Player?

ʻOku totonu ke ke maʻu ha taha ʻo e ngaahi polokalama ʻinitaneti ko ʻení mo ha polokalama Flash kuo ʻosi fakahū ki hoʻo komipiutá.

Fakatokangaʻi ange: Kapau ʻe palopalema maʻu pē hoʻo flash, kātaki ʻo tāmateʻi e polokalama ke fakavaveʻi hoʻo flash. ʻOku totonu ke taʻofi ʻe he meʻá ni ʻa e palopalemá kae lava ʻo hoko atu e ngāue ʻa e foʻi vitioó. vakai ki he ngaahi fakahinohino ki he founga hono fakahoko ʻení.

Windows PC

Mac

Browser

 • Chrome
 • Firefox 3.0.1 pe māʻolunga ange
 • Internet Explorer 6 SP1
 • Internet Explorer 7
 • Internet Explorer 8
 • Safari 3.2.2 pe māʻolunga ange
 • Safari 4 pe māʻolunga ange
 • Chrome
 • Firefox 3.0.1 pe māʻolunga ange
 • Safari 3.2.1 pe māʻolunga ange
 • Safari 4 pe māʻolunga ange

Flash

 • Flash Player 10
 • Flash Player 10

Fakatokangaʻi ange: ʻOku ʻiloa ha ngaahi palopalema ʻi he Flash 10.1.85.3. Kātaki ʻo upgrade leva e polokalama fakamuimuitaha ʻo e Flash kapau ʻi ai ha palopalema ʻi hano mamataʻi ha foʻi vitiō ʻaki e LDS Media Player.

Ne mau toe fakatokangaʻi foki ha palopalema ʻi he iOS 4.3 x. Hili hono lomiʻi ke kamatá, kātaki ʻo talitali ʻi ha kiʻi taimi siʻi he ʻoku lolotonga load pea ʻoku totonu leva ke kamata. Lolotonga ʻene load, kātaki ʻo ʻoua naʻá ke toe lomiʻi ʻa e foʻi kī ke kamata ʻoku ʻi loto mālié, pe ko ia ʻe hā hake he tulikí. ʻOku hoko pē ʻeni ʻi he 4.3 x.


Ko e hā ʻoku faʻa matemate pe mālōlō fakataimi ai lolotonga ʻene lelé?

ʻE lava ke matemate ʻa e vitioó pe kiʻi tuʻu fakataimi lolotonga ʻene lelé kapau ʻoku ʻikai vave feʻunga hoʻo fehokotaki ʻinitanetí, pe kapau ʻoku fuʻu tuai e processor hoʻo komipiutá pe siʻi ʻa e RAM (manatu). Naʻa mo e ngaahi fehokotakiʻanga broadband, ʻe lava ke fuʻu femoʻuekina ʻa e ʻinitanetí pe motumotu ʻene lelé pe toutou uesia.

Te u vahevahe fēfē ha fehokotakiʻanga ki ha foʻi vitiō pau?

Fakaʻaongaʻi e Shared Video pe Get Link ʻi he meʻa ke fili mei ai ʻi he rollover menuʻi he mīsiní (player). Te ke lava ʻo hiki ha tatau ʻo e fehokotakiʻanga pea fokotuʻu ia ki ha ʻī-meili pe peesi uepi.

Ko e hā ʻoku fai ʻe he “Maʻu ʻa e Koutí?”

ʻOku fakaʻatā koe ʻe he Maʻu ʻa e Koutí ke ke hiki tatau ʻa e kouti HTML ʻi ha mīsini ʻo fokotuʻu ia ki hoʻo peesi uepí. Te ke lava ʻo fakaʻaongaʻi ʻeni ke hoko ai e LDS Media Player ko e konga hoʻo peesi uepí.

ʻOku ʻomi ʻe he LDS Media Player ha fakatokanga ʻoku pehē ʻoku fie maʻu ke upgrade e Flash Player. Te u fakahoko fēfē ʻa e upgrade?

ʻE ʻasi atu he media player ha fakamatala hangē ko ʻení:

Te ke lava ʻo lomiʻi ʻi he fakamatalá ke maʻu e polokalama fakamuimuitaha ʻo e Flash Player mei he Adobe.

ʻOku ʻikai ke ʻasi tonu e ʻata he LDS Media Player pe ko e vitiō hala ʻoku ʻasi maí. Te u lava fēfē ʻo fakaleleiʻi ʻeni?

Mahalo ʻoku ʻasi atu he web browser ha fakamatala ne tauhi (pe motuʻa). Koeʻuhí ke ke lava ʻo fakaʻataʻatā hoʻo cache browser mo ke e mamata ki he fakamatala fakamuimuitaha ʻo e peesi ʻokú ke ʻi aí, lomiʻi ʻa e CTRL + F5 ʻi he Windows pe COMMAND + SIFT + R ʻi he Mac.

Windows Media Player (Vitioó pe Ongó Pē)

ʻOku fakaʻaongaʻi ʻe he LDS.org ʻa e Windows Media Player mei he Microsoft ki hono ʻomi ʻo e vitioó mo e ongó. Koeʻuhí ke ke sio pe fanongo ki he ngaahi fakamafola he ongó, ʻe fie maʻu ke ʻi ai ha e Windows Media Player ʻi hoʻo komipiutá kapau ʻoku teʻeki ke ke maʻu ia.

Ke vakaiʻi pe ʻoki ʻokú ke maʻu ʻa e Windows Media Player ʻi hoʻo komipiutá, lomiʻi ʻi he Sivi ʻo e Windows Media Player. Kapau ʻe ʻasi hake ha kiʻi ʻata peá ke fanongo ki ha ongo, ta kuó ke ʻosi maʻu. Kapau ʻoku hā atu ʻi hoʻo browser ʻoku ʻikai ke ke maʻu ʻa e plug-in pe polokalama ke tokoni ʻoku fie maʻú, te ke lava ʻo download e Windows Media Player taʻe-totongi.