Tej Yam uas Qhov Player Ua Tau


tej yam uas qhov vidi-aus player ua tau
 1. Xov Xwm Hais txog Vidi-aus
  Muaj xov xwm hais txog zaj vidi-aus uas tab tom tshwm tawm.
 2. Faib
  Cia koj faib zaj vidi-aus tawm thaum koj muab qhov link theej thiab faib tawm dhau ntawm email los sis IM. Koj kuj faib tawm rau ntawm Facebook los sis Twitter los tau thiab.
 3. Link
  Cia koj theej qhov web link thiab muab faib tawm.
 4. Cog
  Cia koj theej tus code uas cia koj muab qhov player cog nyob rau lwm qhov chaw thiab muab qhov player ntxiv rau ib qho chaw web site los sis blog.
 5. Lub Khawm Qhib/Nres Ib Pliag
 6. Qhov Qhia Kev
  Qhov qhia kev no qhia koj saib sij hawm vidi-aus tau tag npaum li cas thiab cia koj muab zaj vidi-aus kiv mus kiv los thaum koj muab txav mus los.
 7. Lub Khawm Live DVR
  Thaum tseem tab tom saib ib zaj vidi-aus uas lawv tso tawm live no, koj muab zaj vidi-aus kiv mus rov qab los tau los yog nias lub khawm nres zaj vidi-aus ib pliag, ces lub khawm live yuav hloov ua xim txho tshaus. Nias lub khawm dua yuav muab zaj vidi-aus kiv mus rau qhov live thiab lub khawm yuav hloov ua xim ntsuab thaum zaj vidi-aus yog live no. (Thaum saib vidi-aus uas xaub tau tam sid (video on demand), koj yuav siv tsis tau lub khawm live tiam sis koj yuav muab zaj vidi-aus kiv mus kiv los qhov twg los tau).
 8. Closed Captioning
  Nias lub khawm no kom thiaj saib zaj vidi-aus es muaj cov lus tshwm tawm nram qab rau koj nyeem tau (closed captioning). Kom thiaj saib tau closed captioning rau ntawm ib lub tshuab iOS, cia li ua raws li cov lus qhia nram qab no:

  • Nias “Settings”
  • Nias “Videos”
  • Muab qhov “Closed Captioning” hloov mus rau qhov “On”
 9. Tso Kom Dav
  Nias lub khawm no kom thiaj muab tau zaj vidi-aus tso kom dav (full screen).

 10. Tswj Qhov Nrov
  Nias lub khawm no kom thiaj tswj tau qhov nrov.