Player Features


video player features
 1. Fakamatala fakavitiō
  ʻOkú ne ʻomi e fakamatala fekauʻaki mo e vitiō ʻoku huluʻí.
 2. Vahevahe
  ʻOku fakaʻatā koe ke ke vahevahe e vitioó ʻaki haʻo hiki tatau ʻa e fehokotakiʻangá vahevahe ʻi he ʻī-meilí pe IM. Te ke lava foki ke vahevahe ʻo fakaʻaongaʻi ʻo e Facebook pe Twitter.
 3. Fehokotakiʻangá
  ʻOku fakaʻatā ai koe ke ke hiki tatau mo vahevahe ʻa e fehokotakiʻanga ʻinitanetí.
 4. Embed
  ʻOku fakaʻatā ai koe ke ke hiki ha tatau kouti ʻo e tokotaha vaʻinga kuo mo tānaki atu ʻa e tokotaha vaʻinga ki ha uepi saití pe blog.
 5. Meʻa lomi ke Taá/Taʻofí
 6. Meʻa Fakahinohinó
  ʻOku fakahā atu ʻe he meʻa fakahinohinó ʻa e kouti ki he vitioó mo fakaʻatā ke ke hiki ki ha ngaahi feituʻu ʻi he foʻi vitioó ʻaki haʻo fetōhoaki.
 7. Live DVR Button
  Lolotonga hano mamataʻi ha foʻi vitiō, te ke lava ʻo scrub ki ha feituʻu ʻi muʻa ʻi he foʻi vitioó pe lomiʻi ke taʻofi fakataimi, pea ʻe tamatetamate leva ʻa e meʻa ki hono fakamouí. ʻI hano toe lomiʻi ke moʻuí ʻe teo foki ʻo lanumata ʻi he taimi ʻe huluʻi fakahangatonu ai ʻa e foʻi vitioó. (Ka huluʻi ʻa e vitioó ʻi hano fie maʻu, he ʻikai toe ngāue ʻa e meʻa kamosi ke moʻuí pea te ke lava leva ʻo hiki ki ha konga pē ʻo e foʻi vitioó).
 8. Closed Captioning
  Lomiʻi heni ke mamata ʻi he closed caption. Muimui ʻi he ngaahi fakahinohino ko ʻení ke mamata ʻi he closed caption ʻi ha meʻangāue iOS:

  • Lomiʻi ʻi he “Settings”
  • Lomiʻi ʻi he “Ngaahi Vitioó”
  • “Fakamoʻui” ʻa e “Closed Captioning”
 9. ʻAta Lahi
  Lomiʻi heni ke ke sio ʻata lahi he vitioó.

 10. Leʻo Lahí
  Lomiʻi heni ke puleʻi ʻa e leʻo lahí.