ការ​ចាក់​ផ្សាយ​ពិសេស ៖ កិច្ចការ​នៃ​សេចក្ដី​សង្គ្រោះ