Mukhye khoj ko chod dein

October 2005 Maha Sammelan